English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

ימי הודאה

התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
ימי הודאה...
"ימי חנוכה הם ימי הודאה" (ליקוטי מוהר"ן ח"ב ב') מה בעצם מיוחד כל כך בחנוכה שהוא נקרא 'ימי הודאה'? כל החגים למעשה הם הודאה על הניסים שהיו לנו, למשל ביציאת מצרים ואחר כך ענני הכבוד. ואם כן למה זכתה חנוכה לבדה להתקרא ימי הודאה?
לפני שנענה על שאלה זו נקדים הקדמה קצרה.
ניסי החנוכה שהחלו בנצחון המכבים את היונים-הצבא החזק ביותר בעולם דאז, וששיאם היה במציאת פח השמן, התרחשו בשלהי ימי בית שני, שאז מלכות ישראל לא הייתה בשלמותה, ובית המקדש לא תפקד בשלמות. בעצם כל הגאולה שהייתה בימי בית שני לא היתה שלמה. ומובא בספרים שעיקרה היה ליתן ריווח בין צרה לרעותה, שעם ישראל יראו שה' חזר וגאלם ואז בגלות הבאה יאמינו ולא יתייאשו.
ואז בסוף ימי הבית השני נתגלה חג חדש, חג החנוכה.
 
כי עיקר תפקידנו בזה העולם הוא, להכיר את השם יתברך,
והרי איך אפשר להכיר את השי"ת הרי כבר נאמר 'אנת הוא עלאה על כל עילאין סתימה על כל סתימין לית מחשבה תפיסא בך כלל' (פתח אליהו), ואיך יתכן להכיר אותו יתברך? והתשובה היא, שתמוך התבוננות בפעולותיו של ה', ניתן קצת להכיר ולשער בדעתו מרחוק עוצם גדולת השי"ת. אבל הוא בעצמו הרי כבר נאמר 'כי לא יראני האדם וחי'.
ובמה יכול אדם להתבונן כדי לעורר התפעלות בנפשו, אם לא בחסדי ה' ובנפלאותיו, שעושה עמו בכל יום. ומתוך חוויה זו עולה מאליה הודאה לה'
וזאת חוויה אישית ביותר שכל אדם חווה בינו לבין קונו ואינו יכול להעביר חוויה זו לאחר. וחוויה זו היא עוד נקודה של הכרה של האדם בבוראו. ועניין זה אמר רבי נחמן שהוא רמוז בפסוק בתהילים "כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו מכל אלוקים" שדוד המלך אמר שאת הידיעה וההכרה שיש לי בזה שה' הוא האלוקים, רק לי יש,ואיני יכול להעבירו לאחר. כי לכל אדם יש את ההארה שלו בעניין זה ואי אפשר להעביר מאחד לשני כלל. וזה הדגש על כי 'אני' ידעתי.
ואמר רבי נחמן שעניין זה זהו שעשוע עולם הבא, כי אין שעשוע גדול מזה כשמתגלה בלב האדם שהשי"ת  אתו עמו ואצלו וסמוך וקרוב אליו ממש.כי יש אכן פעמים שנתעורר אצל האדם הארת הרחמים של השי"ת וזוכה לטעום טעם של הודאה, שהשי"ת סמוך וקרוב אליו, אבל עיקר העבודה הוא להמשיך את האור הזה לתוך כל מציאות החיים, שבכל פרטי חייו, ובכל הפעולות והמצבים המתחדשים עליו בכל יום, ובפרט בענייני הצער שעובר עליו, יכניס את ההרגשה של התגלות גדולת ה' שהייתה לו ביום שיצא מצרה לרווחה.
 
וכמו שרבי נתן כותב לבנו (עלים לתרופה רנ"א): "שבעת שעובר ההרפתקאות והבלבולים אי אפשר לראות חסדי ה', רק אח"כ כשמרחיב קצת אז רואים נפלאות חסדי ה', וכבר דברתי מזה עם אדמו"ר ז"ל בעצמו ואמר לי שכן הוא. אך אעפ"כ היה כוונתו (של רבינו ז"ל) שיתחזק האדם דווקא בעת הדחק הגדול למצוא איזו הרחבה, עד שירגיש אז דווקא חסדי ה' ונפלאותיו, ועכ"פ יאמין בהם באמונה שלמה שבודאי השי"ת טוב לכל בכל עת, וכבר עזר לו הרבה, ובוודאי לא יעזוב אותו גם עתה, וזה עיקר המלחמה להפוך היגון ואנחה לששון ושמחה", ע"כ.
 
   וזהו עיקר סגולת ימי החנוכה שהם 'ימים של הודאה' בתוך ימות החול בשונה משבתות וחגים, להפוך את כל מציאות היום ליום של שעשועי עוה"ב, להפוך את ימי הצער לימי הודאה. ובחנוכה נתגלה הכוח שכל אדם יוכל בעצמו להדליק נר המנורה בביתו הפרטי בתוך מה שעובר עליו, ולא צריך דווקא הכהן הגדול לכך.
ולכן דווקא חנוכה נקרא ימי הודאה, כיון שהוא חל בימות החול, ואז הוא מכניס בליבנו את האור של הודאה שזה להכיר את ה' ולדעת שהכול ממנו.
ורק זה נקרא הודאה בשלמות, כי אם אדם מודה לה' רק כשטוב לו, בעצם הוא כמעט אומר שרק הטוב מאיתו יתברך אבל שגרת החיים ומכל שכן הזמנים הקשים, בהם הוא לא מוצא את נוכחות ה', וכל תענוגו של ה' זה שנמצא אותו דווקא בזמנים הקשים, ונמליך אותו גם במקומות החשוכים.
היוצא מזה למעשה הוא שתמיד בכל מה שעובר על האדם, יתעורר לחפש איזו הרחבה לראות איך השי"ת עדיין עמו, ומתוך כך להפוך את היום להתחדשות של הודאה, כמו ביום שיוצאים מצרה. וכמו שביאר רבי נחמן (בתורה קצ"ה) את הפסוק 'בצר הרחבת לי' שבכל צרה וצער יש תמיד איזו הרחבה שהשי"ת מרחיב לו, שבזה האדם חוזר להרגיש שלא אבדה תקוותו, כי הנה השי"ת איתו ואצלו ושומר עליו. וכמו שפירשו חז"ל (ברכות ז:) הפסוק 'מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו ד' מה רבו צרי' (תהילים ג'), והקשו למה בעת הצרה פתח דוד המלך בלשון של 'מזמור', ותרצו שדוד המלך התחזק בזה שבנו הוא זה שרודף אותו ולא איש אחר, כי סתם בן מרחם על אביו, ואפילו אם ייפול בידיו מן הסתם ירחם עליו יותר מאשר אדם אחר, ורבי נתן מאריך בזה בהרבה מקומות שכך הוא הדרך למי שרוצה להתחיל להתפלל על צרותיו, שמרוב מה שעובר עליו, הלב מתעקם ואינו יכול לפתוח פיו בתפילה, כי אינו מרגיש שהשי"ת שומר עליו ורוצה לעזור לו ועצתו היא שיחפש איזו הרחבה בתוך הצרה, ובזה יחזק את עצמו שהנה השי"ת עדיין שומר עליו ונמצא בעזרו, ואילולא זה היה הרבה יותר גרוע, וממילא יתחדש בהרגשה שהוא קרוב וסמוך אל ה' ויוכל לפתוח פיו בתפילה.
והזמן המסוגל ביותר להתחיל לחיות כך זה בימי החנוכה הקדושים, על ידי ההדלקה של הנרות וקיום המנהגים ונתינת צדקה ובפרט מי שזוכה לבקש ולהתפלל בימי החנוכה על עניין זה להתחיל להודות לה' על כל דבר בחיים.
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40