English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

נח איש צדיק תמים היה

                               
'אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו' (ו' ט')
 
ופירש"י: יש מרבותינו דורשים אותו לשבח ויש דורשים אותו לגנאי.
 
ובמדרש תנחומא מביא את המקור

ר' יהודה ור' נחמיה, חד אמר תמים היה בדור המבול ובדור הפלגה, שאילו היה בדורו של אברהם אבינו, לא מצא ידיו ורגליו.
 
וחד אמר, תמים היה בדורותיו, כל שכן בדורות אחרים!
 
והנה, אפשר לפרש פירוש חדש על דרך הדרוש! וזאת ע"פ דברי רבנו הקדוש ר' נחמן מברסלב זי"ע לפי המבואר בספרו  (ליקו"מ ח"א תורה ו').
 
ותמצית הדברים המתבארים שם באריכות גדול הוא, שבכדי לתקן פגם הברית, צריך לתקן את פגם הדרך! שזה בסוד הפסוק הנאמר במבול: 'כי השחית כל בשר דרכ"ו על הארץ'!
 
והדר"ך הזאת הוא בסוד הפסוק: 'הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה'! כי הדרך הזאת כלול מפעמיים בק"י שזה סוד העניין של: בקי ברצוא בקי בשוב! בסוד הפסוק: 'אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך'! ובסוד הפסוק: 'אני לדודי ודודי לי'! בסוד מה שנאמר בספר הזוהר: 'זכאה מאן דעייל ונפיק'!
 
*
 והנה, הדברים הללו ודאי שמרמזים על עניינים רוחניים קבליים מאוד! אבל דברי רבנו ר' נחמן נאמרו לכל אדם בכל מקום ובכל מצב! ולכן, צריך תמיד לחפש את ה'למעשה' של כל הדברים!
 
ובשפת המעשה: הרי תכלית כוונת הדברים הרי כל זה בא להורות לכל אדם שרוצה לתקן מעשיו,שידע נאמנה, שברגע שהוא רוצה לתקן מעשיו ולהיכנס מעתה בענייני עבודת השם יתברך, סור מרע ועשה טוב, הרי שיש לפניו דרך ארוכה! והדרך הזאת היא מלאה בעליות וירידות!וצריך האדם להיות בקי מאוד לא ליפול לגאווה בשעת העלייה ולא ליפול בייאוש בשעת הירידה!
 
כי כל פגמי הברית באים על האדם או כתוצאה מגאווה של העלייה! או כתוצאה מייאוש של הירידה!
 
ולכן, צריך להיות בקי מאוד מאוד גם בשעת העלייה וגם בשעת הירידה, לא ליפול לא לגאווה ולא לייאוש! ואז בכוח הפעמיים בק"י שזה בגימטריא דר"ך! הוא מתקן את כל פגמי הדרך שהיו עד עכשיו! (ועיין שם היטב בארוכה בתורה ו').
 
*
 
וכל זה הוא בסוד התיקון של נח! כי נח היה צריך לגלות את הדרך בים ואת הנתיב במים עזים– שזה הרי כל עניין התיבה שהייתה מיטלטלת בים הסוער והזועף של שטיפת מימי המבול על כל העולם, בסוד: 'הנותן בים דרך' שבו כלולים כל כוונות אלול (עיי"ש היטב במאמר הנ"ל ועיין גםבליקו"מ ח"ב תורה פ"ב ובתורה פ"ז).
 
כי נח היה צריך למצוא את הדרך במי המבול ולתקן ולהציל עצמו מפגם הדרך של (ו' יב'): 'השחית כל בשר דרכ"ו על הארץ'.
 
כי היה צריך להמשיך את סוד שני השמות הקדושים והטהורים: יב"ק יב"ק - העולה דר"ך!
 
ושני השמות הקדושים האלו של היב"ק יב"ק, הם נובעים ויוצאים משני השמות הקדושים והטהורים: הוי"ה ואהי"ה במילואם שעולים ס"ג וקס"א, (= יו"ד ה"י וא"ו ה"י אל"ף ה"י יו"ד ה"י!)שיחד הם גימטריא דר"ך!
 
ובכח שני השמות הקדושים הללו אפשר לגלות דרכי התשובה ולהאיר שוב את הדר"ך בים המלכות, כי בכוח שני השמות הללו ניצולים מן הגאווה שבשעת העליות בסוד 'בקי ברצוא'! ומן הייאוש שבשעת הירידות שבסוד 'בקי בשוב'! ורק בכוח זה אפשר לתקן כל פגמי הברית הגורמים לאבד את הזיווג! ולקלקל את השלום בית!
 
לכן, לתוך התיבה נכנסו רק אלו ששמרו על בריתם בדור קלוקל זה, ואף גם החיות נקלטו רק אלו ששמרו על מינם, עד כדי כך שהתורה מגדירה גם את הזכרים והנקבות של החיות בשם (ז' ב'): איש ואשתו!!
 
ואפילו החיות לא שימשו בתיבה, על אף שלכאורה לא נצטוו על כך. כל שכן נח ובניו שנאסרו בתשמיש מפני שהעולם שרוי בצער וקיימו כפי שהכתוב אומר (ז' ז'): 'ויבוא נח ובניו - ורק אח"כ - ואשתו ונשי בניו', עד היציאה מן התיבה שאז הותר להם ונאמר להם (ח' טז'): 'צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך'. וגם על החיות נאמר אז (ח' יט'): 'למשפחותיהם יצאו מן התיבה'- שקבלו על עצמן לשמור על מינם. כי זה היה עיקר הפגם של דור המבול, השחתת הדר"ך!
 
כי גם זה שנחתם גזר דינם על החמס והגזל, מבואר, שזה נאמר גם על החמס של נשות אשת איש!
 
ובכדי לתקן כל זה היו צריכים נח ובניו להמשיך כוונות שמות הקדושים של כוונות אלול,שהם, כאמור, הוי"ה במילוי ס"ג ואהי"ה במילוי קס"א (= יו"ד ה"י וא"ו ה"י אל"ף ה"י יו"ד ה"י!)ששניהם יחד עולים כמנין דר"ך! שהם כמניין פעמיים בק"י!
 
ונח קיים זאת בשלמות והיה בק"י מאוד גם ברצוא וגם בשוב! גם בעלייה לא להתגאות וגם בירידה לא ליפול בייאוש! וקפץ כל עת משבח לגנאי ומגנאי לשבח, כי זה כל סוד תיקון פגם הברית להינצל מכאן ולהבא מן הייאוש והגאווה!
 
כי ברגע של חולשה וייאוש, צריך להיות בק"י מאוד בסוד יש דורשים לשבח! לשבח עצמו! לחזק עצמו! ודודי לי! אציעה שאול הינך! וברגע של גאווה צריך להיות בק"י מאוד ביש דורשים לגנאי! להוכיח עצמו שעדיין הוא רחוק לגמרי! אם אסק שמים שם אתה! אני לדודי! ורק בכך מאירים שוב את הדר"ך בים! 
 
*
 
ועיקר החיזוק צריך בדרך כלל בשעות הירידה! בשעת ההסתר פנים! כי גם כאשר בחוץ יש מבול, בלבול, צריכים כולם להתכנס בפנים בתוך הבי"ת = תיב"ה! בכדי להינצל משטף זרם הבלבול והמבול ששוטף בראש כל חוצות!
 
אבל גם בתוך הבי"ת = תיב"ה, יש עבודה רבה, כי המים הזידונים שבחוץ גורמים גם להרגיש בפנים מצבים של: 'יעלו הרים ירדו בקעות'!
 
'וישאר אך נח' (בראשית ח' כג') – רב הונא בשם ר"י: 'אך' מיעוט, שאף הוא היה גונח דם מפני הצינה (בראשית רבה לב' יא')! כי היה גונח וצועק מכאב לב והחזה עד שהיה רוקק דם!
 
ובמדרש תנחומא איתא (ועיין גם בראשית רבה ל' ו' לו' ד'): שהכישו ארי ויצא צולע!
 
כי גם בתוך הבית צריכים רחמי שמים מרובים לשרוד!
 
וצריך לדעת איך לקיים תמיד, בכל עת ובכל מצב, את מאמר שלמה המלך (שיר השירים ב' יד'): 'יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה! הראיני את מראייך השמיעני את קולך! כי קולך ערב ומראך נאוה' - גם כאשר 'יעלו הרים ירדו בקעות'!
 
כי צריך לדעת להחזיק מעמד ולהיות בקי מאוד בשוב! גם כאשר ישנו רצון לברוח מהתיב"ה = מהבי"ת, מרוב קלקולי השלום בית!
 
כי לפעמים עובר על כל אחד מצב של: 'חגווי הסלע' – קרירות גדולה! סתימת כל החושים! אובדן כל חמימות! כבתוך 'חגווי הסלע'! לבו נהפך לסלע קר! ואינו מרגיש כלל שום חיבה ושום קשר לאנשי ביתו! ומתבלבל לחשוב: למה לי עכשיו להמשיך לדבר ב'קול חתן וקול כלה', יפה, בעדינות, כמו אחרי החתונה! הרי ממילא איני מרגיש כעת כלום, ואולי כדאי, בכלל, לפרק לגמרי את התיבה!
 
ולפעמים יש מצבים של 'בסתר המדרגה' - לבו דווקא כן בוער באש, אבל לעניינים של 'סתר המדרגה', מדרגות שפלות ונבזות! ועיניו משוטטות בכל הארץ - אבל רק לא לאנשי ביתו! וגם אז מחשבותיו מתבלבלות לחשוב: למה לא לפרק את התיבה!
 
וכל זה, כי ההשפעה הרעה של החוצות חודרות גם לתוככי מחיצות הבית! כי בחוץ יש זרם שלמים רותחים ומים קרים (עיין היטב זבחים קיג' ר"ה יב' סנהדרין קח'. וע"ע בראשית רבה כז' ג'. וע"ע שם כח' ט', ולא'יב', ועיין שם מהרז"ו בשם פרקי ר' אליעזר סוף פרק כב').
 
ואם כי מי המבול לא ירדו בעוצמה על ארץ ישראל, אבל טפטופים של אותם מי המבול המעורבבים מקרירות וחמימות חדרו והזיקו בהבל הקשה שלהם גם בתוך תחומי ארץ ישראל (עיין היטב זבחים קיג.: ובראשית רבה לג' ו' לב' י')!
 
והשפעתם הרעה משפיעה גם על הרגשת היושבים בתוך התיבה! לפעמים באופן של חמימות התאוות של 'בסתר המדרגות'! ולפעמים באופן של קרירות כל ההרגשים של 'בחגווי הסלע'!
 
ודייקא אז צריך לידע ולהאמין ולהקשיב היטב לקול הבת קול הצועק ושואג: 'הראיני את מראייך'! 'השמיעני את קולך'! - כי גם אז, צריך לידע ולהאמין, ש'קולך ערב'! ו'מראך נאוה'!!
 
ולכן, כאשר רק יחזיק האדם מעמד בשעות קשות אלו, וימשיך לדבר לאנשי ביתו דיבורי חן וחסד ורחמים, גם כאשר הם יוצאים מתוך מציאות קודרת ושפילה, קרירה כ'בחגווי הסלע'!! וחמימה בתאוות ואיסורים כב'סתר המדרגה'!! - בכל זאת, לא ירפה בשום אופן, וימשיך לדבר כ'קול חתן וקול כלה'!
 
כי גם אז: 'קולך - זה, שאתה משתדל לדבר בחינניות, גם אם היא, לעת עתה, רק חיצונית, בכל זאת היא עדיין - ערב'!!
 
וגם אז 'מראיך' – זה שאתה מראה עצמך, לפחות חיצונית, בחיוך על השפתיים – 'נאוה' מאוד!!
 
והזמן עובר, והעלם נעלם!! והגילוי מתגלה!! ושוב השלום והשלווה  חוזר לשרור בבית! ועוד ביתר שאת וביתר עוז!
 
כי כך הדבר גם ברוחניות! בחיבור שבין נשמת האדם עם אלוקיו! החתן של מעלה - קוב"ה! והכלה של מטה - כנסת ישראל!
 
כי גם במצבים שעוברים עליו ירידות נוראות של קרירות עצומה כ'בחגווי הסלע'! או חמימות נוראה כ'בסתר המדרגה'! אל ייפול בדעתו, חלילה, לאמר: מה לי להמשיך בכלל לבוא לבתי כנסיות ובתי מדרשות ולהשמיע קולי בתורה ותפלה ?!! מה לי כלל להראות עצמי עדיין עם טלית ותפילין ושאר לבושי המצוות?!! הרי מצבי כעת כאותה יונה שבורחת מפני הנץ ונכנסה לחגווי הסלע והיה הנחש נושף בה מבפנים! שאינה מוצאת את מקומה בשום מקום! ובדיוק כך גם אני: מצד אחד קרירות נוראה מכל ענייני רוחניות, ומצד שני חמימות נוראה ועצומה בכל ענייני 'סתרי המדרגה' של תאוות עולם הזה!
 
זהו, אולי כדאי לפרק את התיבה?!! לעזוב את הכול?! ללכת להיכן שלבו חפץ?!!
 
ואז, בת קול יוצאת וקוראת:
 
'הראיני את מראייך'! 'השמיעיני את קולך'! – כן, גם עכשיו, בתוך השטף של מי המבול - מיםהזידונים בחמימות וקרירות! כן, גם עכשיו, במצבי חמימות 'סתר המדרגה' וקרירות 'חגויהסלע'! גם עכשיו, עדיין: 'הראיני את מראייך' - בטלית ותפילין! 'השמעיני את קולך' - בבתי כנסיות ובתי מדרשות וזמירות שבת קודש על שולחן ביתך עם אנשי ביתך! - כי דע והאמן! שגם עכשיו: 'קולך ערב'!! 'ומראך נאוה'!!
 
ואז כשמחזיקים מעמד, ולא מתייאשים, ועושים את כל מה שאפשר עדיין לעשות, או אז, כל המחיצות נופלות! ומתגלה עולם חדש, ואור חדש על ציון תאיר!
 
 
נכתב ע"י הרה"ח ר' מרדכי פראנק
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40