English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

כוחו של הצדיק גם לאחר פטירתו

כוחו של הצדיק גם לאחר פטירתו 
אמנם הצדיק בחייו יכול לעסוק בתיקון נשמות, כמפורש בדברי חז"ל: "צדיק גוזר והקב"ה מקיים!" אך מה בדבר כוחו של הצדיק לאחר פטירתו? האם גם לאחר פטירתו הוא עוסק בתיקון נשמות? האם הוא יכול להועיל לאלו שנפטרו לאחר שהוא עצמו כבר נפטר?
רבנו התייחס פעם לשאלה זו בתשובה על דברי הגמרא המספרת: שר' יוחנן בן זכאי בכה לפני פטירתו. שאלוהו תלמידיו "מפני מה הוא בוכה.." ענה להם: "ולא עוד אלא שיש שני דרכים אחת מוליכה לגן עדן והאחרת מוליכה לגיהינום, ואיני יודע באיזו דרך מוליכים אותי!" שאל על כך רבנו: "כיצד יתכן שצדיק כה גדול שעבד את ה' כל חייו אינו יודע באיזה דרך מוליכים אותו"?! השיב רבנו: "ודאי ידע ר' יוחנן בן זכאי שמוליכים אותו לגן עדן אולם ישנם צדיקים המתעסקים בתיקון נשמות והם פונים קודם דרך הגיהינום לתקן ולהעלות נפשות מדינה של הגיהינום ולהעניק תיקון לנפשם. מזה פחד ר' יוחנן בן זכאי, אם גם הוא כצדיק המתקן נשמות יצטרך לעבור דרך הגיהינום"! רבנו מוסיף ואומר כי זהו פירוש הפסוק "ויהי אחרי מות משה עבד ה'" (יהושע א) שגם לאחר מותו הוא עדיין נחשב לעבד ה', כיון שגם אז הוא עוסק לתקן נפשות ולהשיב לבם לאביהם שבשמים.
אולם, אם זה היה תפקידו של ר' יוחנן בן זכאי מדוע פחד מכך? האם הדבר כה מפחיד גם עבור הצדיק?
התשובה היא בהחלט כן!! גם צדיקים נתייראו מאוד ממתים שהיה עליהם לתקן אותם, וכפי שרבנו אומר "אף על פי כן היא עבודה גדולה להצדיק ויגיעה גדולה ופחד גדול כשצריך לילך לגיהינום בשביל להעלות נשמות, וכמובן קצת בספרים".
בדרך לאומן סיפר רבנו לר' נתן ש"הבעל שם טוב" היה שרוי פעם במצב רוח קדורני, לאחר מכן גילה כי באו אליו נשמות ששלוש מאות שנה לא היה להם עלייה והם ציפו שהוא יתקן אותם וכיון שכדי לתקן אותם היה מוכרח להיפטר מן העולם לכן היה בעצבות, בסופו של דבר ניצל ה"בעל שם טוב" על ידי ששניים אחרים נפטרו במקומו. 
כחצי שנה לפני פטירתו אמר רבנו לר' נתן: "זה זמן רב שהסתכלו עלי לתפסני לכאן (לאומן)... לא אלפים נשמות כאן כי אם רבבות, רבבות".
בלילה שלפני פטירתו אמר רבנו בלשון זה: "מה יש לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם. ומה אלו הנשמות שלא הכירו אותי כלל הם מצפים על תיקונים שלי, מכל שכן אתם. אלו האנשים שמתו מקודם עימהם יש איזה יגיעה... אבל אתם מה יש לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם אין לכם להתיירא כלל".
ר' נתן אמר פעם: מה פירוש הפסוק (תהלים טז:י): "כי לא-תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת?" אם האדם הוא חסיד וירא-שמים, מדוע בכלל צריך לרדת לגיהינום? ומהי הכפילות בפסוק?
משיב ר' נתן ומבאר את כוונת הפסוק: אדם המקושר אל צדיק האמת, אם ח"ו צריך משום מה להיענש בגיהינום, לא יישאר שם לאורך ימים. אם הוא חייב לסבול עונש, לא יהיה הדבר לנצח, כי הצדיק יחלץ אותו. מדוע? כי "אתה, ה', לא תיתן חסידך – הצדיק – לראות שחת". כיון שאני קשור לצדיק, הצדיק חייב לבוא ולרדת לגיהינום כדי לחלץ אותי. הצדיק אינו יכול לשהות שם - "כי לא תיתן חסידך לראות שחת." - הרי לא תרצה שהצדיק ישהה הרבה זמן בגיהינום כשמטפל להוציא את חסידו… (מכאן מהווה הקשר לצדיק מעין "ביטוח" נגד אפשרות הגיהינום).נתקדם צעד נוסף:
האם יכול להיות שצדיק כרבנו יבטיח דבר שתנאים ואמוראים לא הבטיחו כזאת ?
.
נדון בשאלה זו על פי דברי רבנו כאשר בנו הקדוש שלמה אפרים נפטר בקיץ תקס"ו. כשבאו תלמידי רבנו לשוחח איתו לאחר פטירת הילד הקדוש, שוחח איתם רבנו בעניין תיקון נשמות וגילה על נושא זה תורה נפלאה (תורה ס"ה בליקוטי מוהר"ן), בתורה מוזכר "כי מי שחוגר את מותניו להיות בעל השדה, צריך להיות איש חיל כי ייסורים רבים עוברים עליו בלי שיעור" רבנו רימז כי הייסורים העוברים עליו הם בגלל התעסקותו בתיקון נפשות. רבנו הוסיף וסיפר למוהרנ"ת: "יש סתרי נסתרות שאי אפשר להבין בשום אופן; כי ידוע שהאר"י ז"ל נפטר לו אחד הבנים, האר"י אמר שהוא נפטר היות והוא גילה סוד מהתורה לתלמידו ר' חיים ויטאל ז"ל, וזאת למרות שהאר"י ז"ל היה חייב לגלות סודות התורה לתלמידו רבי חיים ויטאל כיון שהוא עצמו אמר שלא בא לעולם כי אם לתקן את נשמתו של רבי חיים ויטאל, וזה אי אפשר להבין בשום אופן כי הרי היה מחוייב לגלותו ומדוע ייענש על כך? רבנו אמר שאלו דרכי ה' הגבוהים מהבנתנו השכלית, בשכל האנושי איננו מסוגלים להבין זאת", רבנו רימז בכך שהייסורים העוברים עליו, גם הם מהייסורים הנובעים מדרכי ה' שאי אפשר להבינם, שהרי הוא חייב להתעסק עם נשמותינו, כי ודאי ה' חפץ שהוא יתעסק לקרב אותנו לה', כי ה' חפץ שכולם יתקרבו אליו, והרי בכך הוא עוסק, רבנו אף הוסיף: "האר"י ז"ל לא גילה כי אם סוד אחד ונענש, קל וחומר שאני גיליתי לכם כל כך סודות רבים כאלה", 
עצם אמירתו המפורשת של רבנו בדבר היותו בעל השדה העוסק בתיקון נשמות היא מעל לכל ספק, דבר ראשון - הבטחה ברורה שהוא עוסק בתיקון נשמות יותר מאשר צדיקים אחרים. 
"בשנת תקס"ו הנ"ל כשהתחיל לדבר עמי מענין תקון הנשמות שהוא עוסק, שהוא ענין בעל השדה... אז אמר בזלאטיפאליע נודע לי קצת מזה. שאז התחיל לידע קצת מענין זה של הבעל השדה. והמובן מדבריו שאז התחיל לידע והעקר יודע עכשיו. ואמר שרבי שמעון בר יוחאי רמז מעט מזה בזהר הקדוש. והמובן היה שכמו שהוא יודע עכשיו בענין בעל השדה לא ידע עדיין שום וכו'" (חיי מוהר"ן קנ"ב). 
כן! יש צדיקים שמצד נשמתם הגבוהה, זכו למה שצדיקים אחרים לא זכו. וישנם צדיקים שמצד עבודתם הנשגבה זכו למה שצדיקים אחרים לא זכו. דוגמא לכך ניתן למצוא בגילוי הזוהר הקדוש, שר' שמעון בר יוחאי היה היחיד שזכה לגלות את סתרי התורה, והוא גם אשר התבטא ואמר: "יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין"! כך גם בהבטחת רבנו, אם הוא אשר השיג סתרי תורה כל כך נעלים - שצדיקים אחרים לא זכו לגלות - הבטיח הבטחה זו, יכולים אנו לסמוך על דבריו שודאי יתקן את נשמותינו. כלומר בכך שרבנו חגר את מותניו לעסוק בתיקון הנשמות והוא הבטיח הבטחה שלא הבטיח אף צדיק אחר, מובן בדברים אלו שאמנם אף צדיק לאורך כל הדורות לא לקח על עצמו להתמסר לנושא של תיקון נשמות ולהיות ערב בעד התיקון המושלם של כל עם ישראל כמו גם את הנושא של קירוב לבות ישראל לאביהם שבשמים כמו רבנו הקדוש.
עם זאת, למרות היותו עוסק בתיקון הנשמות, "רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך," רבנו הצהיר במפורש כי ההבטחה מועילה רק לאלו הבאים אליו, "אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו, אני יכול לתקנו בתיקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו". ר' נתן מבאר כי הסיבה העיקרית לכך היא כוחה העצום של חופש הבחירה שיש לכל אדם, שלא ניתן להכריח אף אדם, ורק כאשר האדם מתעורר מעצמו ובבחירתו ורוצה שנשמתו תתוקן, לאחד כזה מיועדים דבריו של רבנו "אני יכול לתקנו בתיקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו". רבנו גם אמר פעם, שקל יותר לתקן את נשמותיהם של אלף אנשים שכבר נפטרו, מלתקן את נשמתו של אדם חי – כי לו עדיין יש את חופש הבחירה (חיי מוהר"ן).
עלינו רק לזכור שכאשר אנו סומכים על כוחו של רבנו, שהצהיר שלא משנה כמה עָצמוּ פשעיו של זה הבא לבקש את תיקונו, עלינו לזכור גם את אזהרתו "ובלבד שיקבל עליו להבא להטיב את מעשיו"! 
רבנו אמר לר' נתן שאדם צריך להתעקש שלא לרדת שוב בגלגול נשמה, עדיפים הייסורים בגיהינום מאשר לרדת בגלגול - אמר רבנו והטעים: "כי הסכנה בעולם הזה היא כל כך גדולה שמי יודע אם יזכה אח"כ לתקן בעולם כמו שצריך". למרות זאת אמר פעם ר' נתן: "אם אדע שבגלגול הזה שארד שוב, יצא לי להיות על ציונו ולו פעם אחת אזי אסכים!!! ר' אלתר טפליקער כותב לר' ישראל מקארדון שחשש לצאת לחו"ל: "אמנם זו סכנה לצאת מקדושת ארץ ישראל, אך הסכנה וודאי פחותה מאשר לחזור לעולם בגלגול נשמה, ואם במקרה כזה כתב ר' נתן שאם ידע שיגיע לציונו הדבר כדאי, אם כך, לך וודאי כדאי הדבר"!. 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40