English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

לנצל את החנוכה למקסימום...

התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך

לנצל את החנוכה למקסימום...

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הזמן המיוחד הזה שבא להאיר לנו את חשכת הגלות, על ידי המצוה שתקנו לנו חז"ל, להדליק נר חנוכה.
הזמן הקדוש הזה, בו נעשה הנס הנפלא שהיה בימים ההם בזמן הזה, שבכח וזכות הצדיקים החשמונאים, נתן ה' את הרבים ביד המעטים והגיבורים ביד החלשים, עד שזכו לחדש ההדלקה בבית מקדשנו, על ידי מעט שמן זית טהור. ומכח זה מתחדש בכל שנה ושנה אותו הנס, ובימי החנוכה יורד ומתגלה אור גדול למטה מעשרה טפחים, למקומות הנמוכים והחשוכים ביותר. המלך בא לבקר אותנו במצוות ביקור חולים, ויכולים אנו להתקרב אליו כמו שאנו במקום שאנו.
מובן אם כן גודל ההתרגשות והתפעלות הנפש שהיה אופף את אנשי שלומנו המקורבים לרבינו הקדוש, בראותם את חג החנוכה הקרב ובא, אשר ידיעה זו בלבד הפיח בהם תקווה חדשה, שהנה הנה קרב ובא היום הגדול בו ניתנת לכל אחד ההזדמנות להדליק מחדש את אורו המיוחד של הצדיק, שיאיר לנו את האפילה, ללמד אותנו דרכי השגות אלקות וקרבת ה' לי טוב, גם בתוך מצבי הגלות.
ולכן אמרנו ללקט כמה הליכות קודש מספרי רביה"ק ומספרי מוהרנ"ת, בשפה בהירה ופשוטה להכניס בלבינו קצת את הבשורה המיוחדת של יום טוב חנוכה.
 
עבודת ימי החנוכה
"ימי חנוכה הם ימי הודאה" כמו שאומרים בתפילת על הניסים "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל".
ואף שבעצם כל יום טוב ומועד הוא יום של הודאה, אבל החידוש המיוחד שמתגלה בחנוכה, הוא הכח להודות גם במצבים וזמנים של חושך. ללמוד ולהתחנך לילך בדרך הקדוש הזה, להודות ולהלל על כל הרחבה וישועה קטנה שמאירה לנו בתוך הצער והדחקות. ולא לצפות לזמן של גאולה וישועה שלמה בשביל להודות, אדרבא לחפש בתוך הקושי, איזה נר קטן של ישועה, ולהתבונן על ידי אותו הנר, איך השי"ת לא עזב אותו, ועדיין הוא מלא רחמנות עליו גם בזמן של חושך ודין.
וענין ההודאה הוא לא רק בלב, אלא הוא בעיקר בפה, להודות ולהלל להשם יתברך בלשון נוכח, לומר לו תודה, על כל דבר טובה שהשפיע עלינו.
וזה בעיקר העבודה של ימי חנוכה, בלילה וביום, לא רק בעת ההדלקה. להתרגל ולהתחנך ללכת בדרך הזה, לפתוח את הפה למעשה, באיזה הודאה קטנה.
ואל יאמר, מה יעזור המעט הודאה שלי, מאחר שאחרי רגע אני שוכח מהכל ונופל שוב להרגיש את הצער והריחוק, כי אם יתחיל להודות קצת בכל פעם שנזכר מהחנוכה, הרי שבמשך הזמן יזכה להכנס לחיי הודאה.
וזהוה כח של חנוכה, להתחנך לילך בדרך חדש, גם אם אחרי כן נופלים מכך, וכמו שמחנכין קטן, שמלמדים אותו לעשות מעשה טוב, אף שאחר כמה רגעים הוא שוכח וחוזר למעשי קונדס שלו, כי במשך הזמן הוא לומד וגודל כראוי, כך גם אנו צריכים להתחיל בזה הרבה התחלות קטנות של הודאה, עד שבמשך הזמן יתרחב הלב לחיות תמיד חיי הודאה וקרבה לה'.
ומי שירגיל עצמו לילך בדרך הזה, אזי יזכה לחיות כל ימי חנוכה, במעין עולם הבא, אף שלמעשה בפועל עדיין לא יצא מכל הבעיות והקשיים שלו, ויוכל להרגיש קצת מעין אותם השעשועים והתענוגים שיהיה לכל אחד ואחד לעתיד לבוא, שהוא תענוג עצום של קירבה לה'. ואם יעבוד על זה בחנוכה, הוא יקבל כח להמשיך על עצמו הדרך הזה של הודאה לכל ימות השנה. (ועיין באריכות מזה בהלכות כלאי בהמה ד' – מובא בקונטרס זה בליקוט מספרי רבינו)
הכנה למצוה
"לכל דבר שבקדושה צריך הכנה והזמנה" (ספר המידות תפילה כ"ג), וכפי שהיה דבר זה יסוד גדול בכל תורת רבינו הקדוש, לא לעשות המצוות כמצוות אנשים מלומדה, אלא יש לעורר הלב ולהזמין אותו בכיסופים והשתוקקות לזכות להתקרב להשם יתברך על ידי אותו המצוה.
ונזכיר בזה כמה אופנים של הכנה:
א] לימוד הלכות של חנוכה. ההלכות הם הכלי המדוייק ששיער השי"ת שרק באופן הזה של קיום ההלכה, יוכלו להתקרב אליו. ואם הדבר נכון לכל המצוות שבתורה, שעל ידי לימוד הלכות אפשר לזכות לאור של אותו המצוה, על אחת כמה וכמה בהלכות חנוכה. כי בחנוכה יורד אור גדול בלימוד ההלכה, ללמוד דרך איך על ידי לימוד וקיום הלכה מרגישים קרובים וסמוכים להשי"ת (כמובן בליקו"מ תנינא סימן ב'), ואם כן, מובן הדבר שעל ידי לימוד הלכות חנוכה נוכל להתכונן לקבל המצוה כראוי ולהתקרב להשם יתברך בתוספת התקרבות על ידי הדלקת נר חנוכה.
ב] לימוד ספרי רבינו הקדוש במהותו של נר החנוכה, על ידי לימוד התורות יושפע עלינו שפע גדול מאור הדלקת הנר. גם מצד עצם הלימוד בהיותו יודע קצת מהו השכל הפנימי של החנוכה, וגם מצד הקדושה והתיקון שנפעל בלימוד ספרי צדיקים.
ולתועלת המעיין, לקטנו בקונטרס זה כמה ענינים מספרי רביז"ל, והזריז יוסיף מעצמו ללמוד בליקו"מ תורה י"ד, נ"ד, ב' תנינא, ז' תנינא, וכן באוצר היראה שם מתומצת כל עניני חנוכה מדברי ר' נתן.
ג] אמירת ליקוטי תפילות, אותם התפילות הקדושות שיסד מורינו ר' נתן זיע"א על חנוכה, יש בכוחם לעורר רחמי ה' עליו  לזכות להכנס לקדושת החנוכה, נוסף על כך שעצם האמירה של התפילות, יש בהם כדי לעורר כיספוים וגעגועים לחג הקדוש הזה.
ד] הודאה להשם יתברך שנתן לנו את ימי החנוכה, והוא עצה בדוקה, שעל ידי הודאה על החג, מתקשר האדם לפנימיות החג, ומתעורר בו כיסופים וגעגועים מתוך הרגשת שייכות וחיבור לזה, לא צמאון רע של הרגשת חיסרון ונתק. ואם הדבר נכון לכל מצוה ומצוה, הרי שהוא בוודאי כך בימי חנוכה שכל מהותה של החג הוא הודאה.
ה] לדבר עם השי"ת כדבר איש אל רעהו. הוא עיקר העצה להתכונן כראוי לחנוכה. לדבר עם השי"ת, ולהוציא בפה מלא את כל הרצונות שיש לו בלב בענין החנוכה, לבקש ולהתחנן לה' [עם הרבה הודאה] שיאיר לו את החנוכה, וכך יזכה לתוספת התקרבות בחנוכה זו, ויזכה לעשות נחת רוח גדול על ידי הדלקתו.
ובמיוחד מי שלמד מתורת הצדיק, ויודע קצת מענין החנוכה, שאז בוודאי יהיה לו בניקל יותר להרחיב את הדיבור ושיחת הלב לה'.  
ו] טהרת המקוה חסידים ואנשי מעשה נוהגים לטבול לפני ההדלקה.
 
נתינת שמן
סודות רבים נכתבו בספרי המקובלים בענין הכנת ומזיגת השמן לתוך הנרות. ולכן יש להתעורר בפעולה זו, שלא תהיה כמצוות אנשים מלומדה, כי צריך להאמין שכל פעולה של יהודי יש בה סודות גדולים.
והנה אחד מהדברים שר' נתן מלמד אותנו הוא, שהשמן של נר חנוכה מרמז לנו על הדעת של התורה הקדושה, אשר יש בכוח התורה למשוח אותנו בשמן משחת קודש, לטהר לנו את הדעת מכל הבגדים הצואים והבלבולים המונעים אותנו כל השנה להתקרב להשם יתברך. ואשר זה מה שרצו היוונים לעשות, לטמא את כל השמנים שיש במוח. וכדי לבטל כוחם אנו מדליקים נרות החנוכה על ידי שמן.
וכעת לעת מזיגת השמן לתוך הכוסיות, יש לעורר הלב בכיסופים גדולים להמשיך על עצמנו את אור התורה הקדושה, ולבקש מהשי"ת לזכות למוח נקי וטהור, ולקבוע בלב קבלה חזקה שיהיה לנו שיעורים קבועים בכל יום בלימוד התורה הקדושה, כל אחד כי יכלתו, שיהיה דבר קבוע, חק ולא יעבור, שעל ידי זה בוודאי יזכה להפשיט את כל הבגדים הצואים. וכפי שרבינו הבטיח שכל מי שיהיה לו שיעור קבוע בכל יום חוק ולא יעבור בוודאי יצא במשך הזמן מכל העבירות שבידו (ועיין באריכות בהלכות בציעת הפת ה').
כוונת הברכות
בזמן אמירת הברכה אנו ממשיכים ממש את השפע הגדול של המצווה אותה אנו מקיימים, ולכן יש לאומרו בקול ובכוונה הראויה, להודות לה' על הטוב שעשה עמנו שזכינו שוב לעמוד בשנה זו, להדליק הנרות הקדושים, ועשה לנו גם בשנה זו ניסים כשם שעשה בזמן ההם בימי החשמונאים.
והנה כוונות רבות וסודות עמוקות יש בכל תיבה ותיבה של הברכות, אך כוונה אחת שמורינו ר' נתן חוזר על זה כמה וכמה פעמים בליקוטי הלכות, שמן הראוי להשתדל לכוונם בשעת אמירת הברכות וההדלקה.
כי מובא באריז"ל לברך בנוסח של "ל'הדליק נ'ר ח'נוכה" שהוא ראשי תיבות של נח"ל, והוא גם ראשי תיבות "נ'פשנו ח'כתה ל'ה'". כי נח"ל מרמז על עולם הבינה שהוא השפע שנקבל בעולם הבא, וכעת אנו זוכים להמשיך אותו השפע בהדלקת נר חנוכה, השפע של הודאה וקרבת ה' שיהיה לעתיד לבוא. ועל ידי שאנו מכוונים להמשיך שפע מי הנח"ל מהדלקת הנר חנוכה, אנו יכולים לקבל כח לצפות ולקוות לישועת ה' בכל ימות השנה, לקיים "נפשנו חכתה לה'", לבל נתייאש מלחפש אחר הקירבה שלו, ונזכה תמיד לחזק הנפש לחכות לה'. (כלאי בהמה ד')
 
כוונת ההדלקה
א] עיקר הכוונה בעת ההדלקה צריכה להיות בפשטות, שנזכה להדליק בנפשנו את אור הצדיק, שבא ללמד אותנו את הלימוד של האמונה והחיפוש אחר אור ה'. (הל' כיבוד רבו ג' - י' ועוד הרבה) ומובן אם כן כמה יש לכוון ולחזק הלב, שמעתה נקבע שיעורים חדשים בתורת הצדיק, לחפש שם עצות ודרכי עבודת ה', שעל ידם נוכל להתקרב לה' יותר ויותר.
ב] גם מובא באריז"ל לכוון בכל יום של חנוכה להמשיך את שלש עשרה מידות של רחמים, בכל יום מידה אחת. וגם מי שלא יודע ובקי להרגיש בפרטי הסוד של מידות הרחמים המאירים בכל יום, צריך לדעת ולכוון בכלליות, להמשיך את מידות הרחמים. ועיקר הרחמים שאנו צריכים להמשיך, הוא הרחמנות האמיתית להוציא אותנו מעוונות, שזהו הרחמנות הגדולה ביותר. שעל זה מוסר הצדיק את נפשו, לרחם על כל אחד מישראל ולבלי להתייאש ממנו לקרב אותו בשלמות לה' עד שיצא מכל העוונות שלו (השמטות להלכות חנוכה).
וזה אשר יש לכוון להמשיך על עצמו בעת ההדלקה, את הרחמנות של הצדיק, שמעתה יזכה להכלל בין אלו הנשמות שהצדיק מרחם עליהם, לקבל ממנו התקרבות חדשה לדעתו הקדושה, דעת של התחזקות אמיתי, לידע שה' איתו עמו ואצלו תמיד.
ג] עוד מובא שם: שיש לכוון בכל יום צירוף אחד של אקי"ק פעמים אקי"ק שהוא בגמטריא 'אמת'. ולעובדא למעשה מבאר לנו מוהרנ"ת, שבכל יום ויום עובר על האדם כל כך הרבה בלבולים ושקרים הבאים להטריד את דעתו שלא יתקרב לה', ולכן צריך בכל יום בחנוכה לכוון את מידת האמת, לזכור מהו האמת בעולם, וישליך כל השקרים לאחריו, ויכין את עצמו בחדש בזמן ההדלקה כמו נער צעיר המתעורר להתקרב לה', לרצות מעתה להתחיל התחלה חדשה לגמרי, שזהו כוונת השם אקי"'ק – אנא מין למהווי, אני מוכן להתחיל מעכשיו.
 
חצי שעה של ההדלקה
לאחר שזכה להדליק הנרות הקדושות, יש לשבת ליד הנרות לפחות כחצי שעה, שאז מאיר בהם אור רוחני גדול עד מאוד. ואפשר אז להתקשר לה' מחדש, להשליך כל העבר שלו, להתחיל התחלה חדשה, ולהתחנך בדרך שיהיה תמיד סמוך וקרוב לה', בכל מצב ובכל ענין שיעבור עליו.
ולכן יש להתבונן בנרות הקדושות, להאמין בהם באמונה חזקה, שזה הדבר אשר צוה ה'. כן, כל הסודות הנוראים שיש בחנוכה מצטמצמים לתוך הנרות והשלהבת הפשוטות האלו, הם אלו אשר ממשיכים עליו את אור הגנוז, אור הצדיק, אור הבינה, והאור שיתגלה לעתיד.
ואף שיודע בעצמו שעכשו הוא רחוק מאוד מלהשיג אור האמת שיהיה לעתיד, אל יאמר שחנוכה זה אינו שייך לו, כי זה מה שרמזו חז"ל במה שאמרו שאסור להשתמש לאורו, כי אכן האור שנזכה אליו לעתיד רחוק מאיתנו עד מאוד, ואין זה אומר שבחנוכה נזכה לזה ממש, אלא שבחנוכה מגלים לנו קצת שנראה מרחוק מהו אותו האור, וזה עבודתנו ליד הנרות, להסתכל בהם, ולחזק את האמונה שאור הצדיק ואור הגנוז שייך לנו, אף שבפועל עכשו עדיין אין לי רשות להשתמש בהם. כי בנרות האלו השי"ת שלח רמז ודרישת שלום מעולם הבא, לומר לו, הנה האור הזה שייך אליך, אתה עוד תתקרב אלי, רק תמשיך להחזיק מעמד ולכסוף לאור האמת. (שילוח הקן ה')
ויפתח פיו בשיר וזמר לא-ל חי, כי הוא הזמן להכנס לשערי עולם הבא, להודות ולהלל, בשביל להכיר את השי"ת ולהיות קרובים אליו. ויאמר הזמירות הנהוגים, המדברים משבח הבורא, כמו רננו צדיקים, למנצח בנגינות וכו', והעיקר שבסיום המזמור שיר חנוכת הבית, יקבל על עצמו "לעולם אודך", שתמיד יהיה חזק בדעתו להודות לה', גם בזמנים שידמה בדעתו כאילו הוא במיתת הלב וצרת הנפש (שם), וכמובן שאפשר וראוי להוסיף עוד ועוד ניגוני שמחה ודביקות בהשי"ת.
ואם יוכל, אזי ישפוך ליבו כמים לפני ה' שיזכה להתקרב אליו, ולקבוע מעתה עיתים לתורה בהתחדשות נפלאה, ויתקרב לצדיק האמת מעתה ועד עולם בהתקשרות אמיץ וחזק. וגם יזכור להודות לה' ליד הנרות, כדבר איש אל רעהו על כל הטובות שעשה עמו עד הנה.
 
שחרית
כפי שאמרנו לעיל, אף שעיקר אור החנוכה מאיר בשעת הדלקת הנרות, הדבר פשוט שהארת היום טוב הוא כל השמונת ימים. לכן באמת יש להתעורר להתחדש בתפילת השחר, שתהיה כראוי בכל כוחותיו בבחינת 'כל עצמותי תאמרנה' כפי שלמדנו רבינו הק' שכל ענינו הוא תפילה, ואם כן מובן, שבימים אלו בהם מתעוררים הרצונות לחדש ההתקרבות שלנו לצדיק, יש לחדש כוחותיו להתפלל ולהודות, ולזמר הפסוקי דזמרה מילה במילה בחיות ונעימה.
ובפרט בעת אמירת ההלל, ישתדל להתחדש ולזמר כל מזמור בחיות וקול צעקה, וכפי שרבינו אמר "שעל ידי אמירת הלל בקול רם זוכים לאהבת השם יתברך" (ספר המידות – אהבה) ובזה יזכה להרגיש סמוך וקרוב אליו יתברך.
 
שבת חנוכה
בחיי רביז"ל היה שבת חנוכה זמן קיבוץ, שהיו מתקבצים אצלו אנשי שלומנו שהיו גרים בסמיכות אליו. ומובן מזה גדול הכח של שבת קודש זו, להתקשר מחדש לצדיק, להתקבץ יחד החברים באורו של הצדיק, וללמוד בצוותא איזה תורה של רבינו, ולהתפלל עליו.
ולכן גם קריאת התורה של שבת חנוכה יוצא בכל שנה בפרשת מקץ, אז קוראים הענין של יוסף הצדיק בכדי לגלות את נקודת הצדיק שהוא משביר לכל עם הארץ, ובכוחו נזכה לקבל מזון רוחני להתקרב לה' (ליקו"ה ברכת המזון ג')
ומה מיוחד דווקא בשבת חנוכה? משום שבשבת זו מתאחדים כל הכוונות המופלאות של הדלקת נר החנוכה ונר השבת. שהרי בחנוכה ממשיכים את אור הנר למטה, שהוא מרמז על אור של התחזקות גם בזמן נפילה. ובכל שבת מעלים למעלה בכח הדלקת נר השבת את כל הגשמיות להשי"ת.
מיוחד אם כן שבת זו, שכיון שהדלקנו נר חנוכה לפני נר השבת, הרי שכבר ירד אלינו אור גדול של התקרבות שיתן בנו את הכח למשוך אותנו למעלה מכל מקום ומכל מצב בו אנו עומדים, שנזכה גם אנו להכלל באור השבת. (ועיין באריכות בהלכות שבת ו' – כ"א)
ואין אלו רמזים נאים בעלמא, אלא הם ממש תיקונים נפלאים שמתעוררים מלמעלה עלינו בכל שנה ושנה, ויש לנו לכוון ולהתעורר להאמין בזה, ולזכור כל זאת בעיצומו של השבת, לחשוב הנה הנה, ירד עלי אור חדש שיכול לעלות אותי, וממילא לשכוח כל העבר ולקבל כח חדש להתקרב.
ומובן הדבר, כמה יש להתחזק בשבת זו, לשמוח הרבה ולעשות ריקודי הודאה, ולהתחדש בזמירות השבת. וכן להכניס כוחות מחודשים בשעת התפילה והלל.
דבר נוסף יש לציין, שככל שנזכה להשתדל לטעום מאור השבת, כך נזכה לאחר השבת להמשיך את אור השבת לימות החול, שזהו בעצם הסוד של כוונות חנוכה, להמשיך האור למטה, לאותם המקומות הנפרדים והעצבים (עיין בליקו"מ סימן ב' תנינא). ולכן באמת אפילו שעיקר החנוכה הוא בימות החול, בהכרח שיהיה שם גם שבת באמצע.
 
זאת חנוכה
ביום קדוש זה מאיר ביותר אור הבינה, שהוא כדוגמת האור של עולם הבא, לצאת מהאמונה בטבע, להתעלות קצת מעל מגבלות הגוף והזמן, להתרגל לחיות קצת יותר חיים נעלים ורוחניים. וכל מה שדברנו עד כאן בעבודת החנוכה, יכולים ביותר לזכות אליו ביום זה, בו הדלקנו את כל השמונה נרות.
והנה בחנוכה זכינו בכל יום להמשיך על עצמנו מידה אחת של רחמים מתוך השלש עשרה מידות, וב'זאת חנוכה' אנו זוכים להמשיך את כל החמשה מידות הנותרים, הרי שביום זה מושפע אור גדול של רחמים, ואז נשלם לגמרי המחילה וסליחה שהתחלנו להמשיך על עצמנו ביום הכיפורים.
ולכן הוא יום קדוש ביותר, ונהגו אנשי שלומנו לנגן בצוותא מניגוני יום הכיפורים. והעיקר בזה הוא לא המנהג, כמו עצם הענין, שכעת אנו מתחדשים להאמין שבוודאי השי"ת מחל וסלח לנו על הכל ביום הכיפורים שעבר עלינו לטובה, ואם השי"ת סולח ואנו נקיים, הרי שיכולים אנו להתחדש, כי כפי הסלח נא שזכינו לפעול ביום כיפור כך זוכים להתחדש בחנוכה (עיין בליקו"מ סי' ז' תנינא)
וזה בוודאי שזכינו להמשיך סליחה ביום כיפור, שהרי עיצומו של יום מכפר, אלא הכל תלוי כמה אנו מאמינים בקדות יום כיפור ברחמים הגדולים של השי"ת. כי כפי שאנו מאמינים בזה ומדבקים את עצמנו לאמונה זו, כך נזכה אכן להתחדש כנשר נעוריכי לצאת מכל הייאושים למיניהם, להתחנך מחדש לעבודת ה', ולקבל כח וגבורה לצאת למלחמת היצר.
תם ולא נשלם כמה 'הליכות קודש' בסדר עבודת ימי החנוכה
[וזאת למודעי, שענין החנוכה הם מהנושאים המורחבים יותר בליקוטי הלכות, קחם משם, והזכרנו רק כמה נקודות כלליות]
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40