English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

הרה''ח שמעון תלמיד רבינו

רבי שמעון

רבי שמעון - היה התלמיד הראשון של רבנו. ר' שמעון התקרב לרבנו ביום חופתו של רבנו, מיד לאחר שרבנו כסה את פני הכלה, כנהוג, הלך רבנו ופנה לכמה מבני הנוער ודבר עם כל אחד בפרטיות. גם ביום חופתו הרבה רבנו לחשוב על התכלית האמיתית, ורצה לבחון עם מי ניתן לשוחח על התכלית האמתית שלשמה נברא האדם. רבנו בחן את הנערים והתאכזב מהם קשות, רובם בקשו רק ליהנות מהעולם הזה על שלל הבליו, כלל לא חשבו על התכלית, 
אחר כך קרא רבנו לרבי שמעון ונסה לבחון גם אותו, הוא פנה אליו בערמה כאילו הוא מתעניין בתענוגות העולם, אך רבי שמעון עמד משתומם, הוא לא חפץ בכך, רבנו שאל אותו: "כלום אינך בן אדם, מדוע אינך מעוניין ליהנות מתענוגות העולם הזה?" ר' שמעון השיב לו: "אני איש תם ואני חפץ בתמימות". רבנו התרגש ואמר לו: "כפי הנראה שיהיה הכירות גדול בינינו" (בלשון אשכנז: סֶע הָאט אַפָּנִים אַז מִיר וֶועלְן זִיך קֶענֶען). אחר כך סיפר לו רבנו ששוחח עם כל הנערים לפניו וכולם אינם מעוניינים כלל בעבודת הבורא, ומיד הלך רבנו עם ר' שמעון לשדה ושוחחו יחד בעבודת ה'. רבנו היה נרגש ואמר: "אין שום תכלית בעולם הזה כי אם לפרוש מתאוות העולם הזה ולעבוד את השם יתברך, ובפרט אנכי, שהיום יום חופתי ומוחלים לי כל העוונות, בודאי אני צריך לפשפש במעשי הרבה". כך דברו עד שעת החופה, ומאז נקשר ר' שמעון לרבנו והיו משוחחים הרבה בעבודת ה'. רבנו חפץ מאוד להשפיע על ר' שמעון שיפרוש לגמרי מכל ענייני העולם הזה ויעסוק רק בתורה ובעבודת ה' מתוך מסירות, אולם ר' שמעון אמר לרבנו: "אתם בודאי תזכו להיות צדיק מפורסם, ואני חפץ להיות משמש אצלכם תמיד", כך נעשה ר' שמעון למשמש המסור אליו, ורבנו אז רק בן 13 שנה בלבד! ר' שמעון התבטא אודות הרבי ואמר: "עזבתי את כל היהודים הטובים בהתכוונו לאדמורי"ם מפורסמים, והתקרבתי לאיש צעיר". ר' נתן מציין שרבנו עצמו העיד על ר' שמעון ששבר את כל מידותיו הרעות, כמו כן העיד רבנו שענינו של ר' שמעון הם כפי אותיות שמו: שמעון, מַשׁ-עַוֹן. כלומר שהוא נטול עוון.


רבי שמעון בקש מאוד מרבנו לזכות לשמשו גם בעולם האמת, אך רבנו לא נענה לבקשתו. פעם נסע רבנו במורד ההר ומרוב מהירות הידרדרה העגלה וחישבה להתהפך, ר' שמעון מסר את נפשו: הוא קפץ מהעגלה ובכתפו עצר את העגלה, ר' שמעון נצל הזדמנות זו והפציר שוב ברבנו שיסכים לבקשתו, אך רבנו אמר לו: "אמנם באמת עשית מעשה טוב, אך בשביל זה לבד כבר אבטיחך על דבר כזה גדול?" עד שנכנסה אמו של רבנו ובקשה ממנו שיסכים לכך, רבנו נענה להפצרותיה והבטיחוֹ שיזכה לשמשו גם בעולם האמת. 

שני סיפורים מופלאים מעידים על מסירותו של ר' שמעון לרבנו: הראשון היה בעת שרבנו הִרבָּה לנסוע מטעמים נסתרים למקומות שונים, אחד המקומות שרבנו נסע לשם היה קמניץ. לפני הנסיעה אמר רבנו לרבי שמעון: "יש לי נסיעה אולם אינני יודע לאן", רבי שמעון שחק מפליאה: "איך נוסעים אם אין יודעים להיכן נוסעים"? השיב לו רבנו: "באמת אינני יודע"! רבנו שאל את ר' שמעון "הַתֹּאבֶה להצטרף עמי לנסיעה? ברם, תדע שמשך זמן הנסיעה אינו ברור, יתכן שבוע, שבועיים, חודש, או אפילו שנה תמימה. תחילה שתק ר' שמעון, אך כאשר ראה שרבנו באמת מתכוון לנסוע החליט ר' שמעון להפקיר הכל ולהצטרף לנסיעה המסתורית. ר' שמעון הכין את העגלה עם הסוסים וכן את צרכי הנסיעה ונסעו... בשעת הנסיעה ביקש מרבנו ז"ל שיסע דרך כפר "וואלחיוויץ", שם הצטרף אליהם אדם נוסף למסעם. בדרך קרוב למז'בוז', חלה ר' שמעון במחלה קשה, וכך הגיעו למז'בוז' כשהיעד עדיין לא ידוע להם. היות ור' שמעון חלה נאלץ רבנו להשאירו שם. ר' שמעון פנה לרבנו: "מתי אתראה עמכם שוב, הלא בצאתנו לדרך אמרתם שאינכם יודעים כמה תתעכבו בדרך." השיב לו רבנו: "אמת, בביתי לא ידעתי, וגם את היעד לא ידעתי אך עכשיו נודע לי שעלי לנסוע לקמיניץ ולא אתעכב כי אם שמונה או עשרה ימים, לא יותר מכך."

המקרה השני ארע כאשר שהה רבנו בלמברג (לבוב) בשנת תקס"ח בין פורים לפסח. רבנו פנה לחדר מיוחד, ובכה שם מאוד, הוא קרא לרבי שמעון כשדמעות על לחייו ואמר לו תוך שהוא נאנח מאוד: "אין עם מי להתייעץ". רבנו סיפר לו אז מעִניַין הספר שבשביל ספר זה אבד את אשתו ואת בניו וכעת רואה שהוא מוכרח להסתלק מהעולם, אך אם יישרף הספר, יש לו סיכוי לכל הפחות שחייו יתארכו. אבל צר לו מאוד לשרוף את הספר שעליו מסר את נפשו ואבד את אשתו הראשונה וכמה מבניו. רבי שמעון נחרד ואמר לרבנו "הלא בודאי אם יש איזשהו סיכוי שחייכם יתארכו בעקבות זאת בוודאי עדיף שתחיו יותר זמן," רבנו בכה מאוד ואמר בלשון זה: "אבל אף על פי כן צר לי מאוד לשרפו, כי אין אתה יודע גודל יקרת קדושתו של זה הספר", רבנו בכה מאוד עד שהחליט על שריפת הספר, (ר' נתן מציין "ובעוונותינו הרבים גזרו עליו מן השמים לשרפו") רבנו פנה לרבי שמעון בהחלטיות, וצווה עליו: "אם כן אפוא, הא לך המפתח של הקאמדע (שידה) שלי, ולֵך מהרה, חושה אל תעמוד ותשכור עגלה לברסלב, ואל יעצרך הגשם והשלג... אך למען ה' הזדרז מאוד בזה." על אתר מיהר ר' שמעון ושכר עגלה לנסוע לברסלב, כאשר הגיע לדאשיב הסמוכה לברסלב, חלה ר' שמעון, פתאומית, ולא היה מסוגל להמשיך בנסיעתו, אך כיון שהבין שחיי רבנו תלויים בכך, לא התחשב ר' שמעון במצבו כלל, והחליט למסור את נפשו להמשיך בשליחותו, הוא צווה לאנשים להשליך אותו לעגלה בחליו! ולנסוע לברסלב, ואמנם כאשר הגיע לברסלב, הבריא ר' שמעון מיד וחזר לאיתנו, ומיד קיים את צווי רבנו, ושרף את הספרים (הספר והעתק ממנו), ר' נתן מציין בכאב: "אוי לנו שלא זכינו שיישאר אור הגדול של הספר הזה," ואמר רבנו ז"ל שזה הספר לא יהיה עוד בעולם, חבל על דאבדין, בעוונותינו הרבים אבידה שאינה חוזרת. אך רבנו אמר שהספר "ליקוטי מוהר"ן" יהיה נדפס ויתפשט בעולם. 

כאשר היה רבנו במדוודיבקע אירע מקרה שבעקבותיו הקפיד רבנו על ר' שמעון, ר' נתן מציין "ואיני בקי במעשה הזאת היטב" רבנו אמר לר' שמעון: "אני רוצה לשלחך מעבר לנהר דאן", סמוך לאמירת משפט זה, נתעוררו סיבות שונות שאילצו את ר' שמעון להתרחק מרבנו מרחק של למעלה ממאה פרסאות ממדוודיבקע, האזור אליו נקלע ר' שמעון היה באזור הנהר דאן!! ר' שמעון התעכב שם כמה שנים, שנים אלו היו מלאות תנודות בחיי רבנו. באותם שנים עקר רבנו ממדוודיבקע לזלאטיפוליא ומשם לברסלב. ר' נתן מציין שר' שמעון נקלע לאזור שלא נמצאים בו כמעט יהודים, כי אם אחד מאלף. "ומה שעבר על ר' שמעון באותם השנים יקצרו המון יריעות, כי היה דר בן הגויים כמה שנים, והיה לר' שמעון כמה ניסיונות". אודות הניסיונות ידוע הסיפור הבא: אישה נכרייה תבעה אותו רח"ל לזנות ולא הרפתה ממנו, עד שר' שמעון בקדושתו, קרע את שפתיו בכוח עד שזב מהם דם רב, כדי שהמרשעת תניח לנפשו. בראותה את תקיפותו נרתעה ומאז לא הפצירה בו יותר. מעניין ביותר הוא שבאותה עת בה התרחש המאורע, נענה רבנו ואמר: "הגיעה העת לקרב את ר' שמעון".

ר' שמעון ככל תלמידי רבנו היה הולך לערוך התבודדות בחיק הטבע במקומות שלווים בהם ניתן להתפלל בכוונה מרובה. באחת הפעמים ששהה בשדה, הבחין לחרדתו בדוב המתקרב אליו, ר' שמעון לא אבד את עשתונותיו, הוא כרך מהר את חולצתו סביב ידו והוציא סכין מכיסו, כאשר התקרב הדוב ופער את פיו לטרפו, מיהר ר' שמעון ותקע את הסכין עמוק בפיו של הדוב, בעוד הבגד שכרך סביב ידו מגן עליו משיני הדוב, הסכין חדרה עד לועו של הדוב, והרגה אותו, ור' שמעון ניצל. 

ר' שמעון בקש פעם מרבנו שיעניק לו מיראת השמים העצומה שיש לרבנו עצמו, ענה לו רבנו: "התכלית היא לא שתהיה לך יראה, כי הנך יכול להתבטל במציאות", למרות זאת הפציר בו ר' שמעון, ומיד כאשר עזב את חדרו של רבנו נפלה עליו יראה עצומה עד שהחל לזעוק לבורא בקולות משונים שמעולם לא היה רגיל בהם עד כדי כך שחייו כמעט נגדעו, הדבר נמשך עד למחרת, כשרבנו פגש את ר' שמעון, שאלו: "האם הגיעה לך היראה לה צפית? השיב לו רבי שמעון: "אינני מעוניין בזה יותר, אנא קח את זה ממני. רבנו נטל ממנו את היראה ור' שמעון שב לעצמו כבתחילה. 

פעם, כשחלה בנו של ר' שמעון ונטה למות, ניגש ר' שמעון אל הרבי וביקשו להתפלל למען החלמתו של הילד. אולם רבינו לא הגיב. מיואש וללא כל תקוה, שב ר' שמעון לביתו. אשתו הבינה בדאגה רבה את משמעות דממתו של הרבי. אולם, במקום להתייאש, העבירה את כל הלילה ההוא כשהיא ישובה למרגלות מיטת תינוקה בתפילות ובבכיות לרפואתו. למחרת בבוקר, כשפגש רבינו את ר' שמעון, הודיעו רבינו בשמחה מרובה: "ראה מה גדול כוחה של תפילה! אמש נחתמה הגזירה. התינוק עמד למות בכל רגע. ועתה, לאחר התחינות של רעייתך, לא רק שבוטלה הגזירה, אלא שמן השמים הוענקו לו גם חיים ארוכים!". לפי המסורת, חי בן זה של ר' שמעון קרוב למאה שנה (אבניה ברזל, עמ' לט, ס').

רבי שמעון עלה לארץ ישראל והתיישב שם בצפת, אולם פעם אחת חזר עם בנו לאוקראינה לאומן היות והתקשה למצוא עבור בנו זיווג הולם בארץ ישראל, שהאוכלוסייה בה הייתה מועטה באותם ימים. ואמנם הבן נישא באוקראינה.
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40