English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

הרה''ח נפתלי תלמיד רבינו

רבי נפתלי

רבי נפתלי - (תר"כ) ידידו של ר' נתן מתקופת היַלדות, יחד עמו הגה בתורת ה' ונתעלה בתורה וביראה, גם רבי נפתלי היה שוחר ומבקש רוחניות ובשמעו מרבי ליפא אודות רבנו הצטרף לר' נתן ויחד נסעו עם רבי ליפא ורבי זלמן הקטן (ראה להלן) להכיר את רבנו לראשונה בקיץ תקס"ב. כמו ר' נתן, כך גם ר' נפתלי התקשר מיד בקשר אהבה רוחנית לרבנו ומאז הלך לאורו עד יום פטירתו. 

רבנו היה מדריך כל אחד מהתלמידים לפי שורש נשמתו. לר' נפתלי אמר "למרות ששמך נפתלי המהווה גם את האותיות של המילה תפילין, אל תטעה לחשוב שעניינך הוא תפילין, העניין שלך הוא דווקא ציצית. ומאז הקפיד ר' נפתלי ביותר על מצווה זו ושמר עליה במסירות. גם כאשר עלה פעם על סולם ונתקע, ואחת מציציותיו נקרעו, לא זז ממקומו עד שתיקן את ציציותיו. כמו כן הקפיד ר' נפתלי לקחת עמו תמיד ציציות נוספות למקרה שיפסלו ציציותיו.
ר' נפתלי גם היה בין הרושמים את תורותיו של רבנו וחלק מהתורות התבסס ר' נתן על כתביו ועל גרסתו של ר' נפתלי, לתורות אלו קורא ר' נתן "כתב יד החברים".

מבין התלמידים ר' נפתלי היה הקרוב ביותר לר' נתן, יחד פעלו לתעד את תורת הרבי בעוד רבי נתן הוא המקור הראשי לכך, על פי הוראת הרבי. ר' נתן היה נעזר בר' נפתלי, לשמוע מפיו את תורות רבנו שנאמרו בזמנים בהם היה אנוס מלהשתתף, ורושם אותם בכדי שלא לאבד תורות אלו. הם היו קשורים בקשרי עבותות אהבה אמיצים ושהו רבות יחד בשמשם את רבם הגדול. לעתים תכופות היו נוסעים במשותף לפעול עבור ענייניו של רבנו, ונלוו לרבנו להרבה ממסעותיו. בהזדמנות, ללא כל הודעה מוקדמת, קרא רבנו לר' נתן ור' נפתלי ואמר להם לנסוע לשבות אצל הצדיק ר' לוי יצחק מברדיטשוב, הם לא ידעו מה כוונתו, אך כמובן שנסעו, לאחר מכן התברר שבאותה שבת הגיע גם הזיידה משפולי ראה (תנועת ברסלב) לשבות אצלו, ובכך שהם נסעו, נמנע מהזיידה לדבר סרה ברבנו, אז נוכחו התלמידים בראייתו הרחוקה של רבנו.

ר' נפתלי היה נוהג להתפלל בכוונה יתירה בדבקות ובהתרגשות רבה, עד שבשעת תפילתו לא חש כלל מכל הנעשה סביבו.

מסופר, כי בעת "גזירת הנקודות" (פונקטין) הממשלה הרוסית הנהיגה גיוס חובה שבמסגרתו יגוייסו לצבאו של הצאר ילדים יהודיים למשך עשרים וחמש שנה. כנופיות קלגסים חדרו לבתים יהודיים וחיפשו מתגייסים חדשים. חיילים מושחתים היו דורשים לראות את מסמכי הזיהוי של הילד, ואז היו משמידים באכזריות את המסמכים וגוזלים את הנער מידי הוריו. אחת המשפחות הפקידה את בנה בבית ר' נפתלי שישמור עליו מעינם הרעה של הסדיסטים הגזלנים. באחד הימים הגיעו הפורעים לאומן, ופרצו אל תוך ביתו של ר' נפתלי. ר' נפתלי עמד אז בתפילת מנחה. בני המשפחה חוללו רעש בכוונה תחילה כדי למשוך קהל רב לבית. רק אז, בנוכחות כל העדים הללו, שלפו את מסמכי בנם. מאוחר יותר, כאשר השלים ר' נפתלי את תפילתו, ניגשו אליו בני המשפחה לבקש ממנו מחילה על שהפריעוהו בתפילתו. ר' נפתלי הופתע מבקשתם באמרו שלא שמע כלום מכל הנעשה בבית, (למרות שהרעש היה גדול מאד) (אבניה ברזל עמ' עה).

פעם סיפר רבינו סיפור מופלא: הייתי בעולמות העליונים, הבחנתי שמישהו עומד ומתפלל בכוונה יתירה. נגשתי אליו וגיליתי את פניו המכוסים, וראיתי והנה זה נפתלי שלי… (אבניה ברזל עמ' עה).

ר' נפתלי נחון בקול ערב. לילה אחד שהה בבית המדרש עם עוד חסידים, והנעים בקולו ניגון של מזמור מסוים, רבנו כבר שכב באותה עת על מיטתו, אולם לשמע הנגינה קם ונכנס אליהם לשמוע את שירתם, אחר כך אמר להם רבנו: "תדעו שהנגינה שלכם הייתה בוקעת רקיעים... תוכלו לשער לעצמכם אשר כבר שכבתי על מיטתי, והנגינה משכה אותי ממיטתי לכנוס אליכם"... 

בחג השבועות היה מנהג לנסוע לרבנו להתוועד עמו בחג, וזה גם היה אחד הזמנים הקבועים בו היה רבנו מוסר "תורה", אולם בשנת תקס"ז שהה רבנו בזאסלב, מרחק עצום לאותם ימים (כ160 ק"מ). רבנו שלח אגרת לכלל החסידים שאיש לא יבוא אליו, רבי נפתלי הבין שכוונתו העמוקה של הרבי הוא להתאמץ למרות המרחק העצום ולבוא למרות אזהרת הרבי, בעקבות קריאתו באו כולם לרבי גם באותה שנה. גם רבי נתן שתחילה התלבט, הצטרף לבסוף כפי שהוא מתאר זאת בספרו "ימי מוהרנ"ת": 'ואני הייתי במאהלוב אז, והייתה דעתי חלוקה מאוד מאוד בעניין הנסיעה אליו... וידעתי שרבנו ז"ל כתב שלא לבוא אליו, על כן הלך לבי הנה והנה איך להתנהג, ובחסדו הגדול והנורא התגבר החשק על המניעה, ונתגברתי ונסעתי לברסלב לנסוע משם לזאסלב"... ר' נתן מסיים – "ברוך השומע תפילות כל פה ברחמים ומסייע תמיד לכל הבאים לגשת אל הקודש... והשי"ת בכוחו הגדול עזרני לדלג על כולם ולבוא אליו לקהילת קודש זאסלב, ולשמוע מפיו הקדוש תורה ,ולכתבה על הספר לזכות בה את הרבים לדורי דורות, ובזכות זה נשארה בידינו תורה זו". (ס"ז בליקוטי מוהר"ן בה מתייחס רבנו לנושא של הסתלקות ותיקון הנפש), 

גם חילופי מכתבים הדדיים נשלחו בין ידידים אלו, ר' נתן ור' נפתלי, כאשר האחד מתעניין בשלום רעהו, ומחזקים האחד את רעהו בדברים ששמעו מפי "אור החדש הקדוש והנורא..." כלשונם במכתביהם. באחד המכתבים כותב ר' נתן לר' נפתלי "אשר לא נמצא בכל אנשי שלומנו אנשים אחים אוהבים נאמנים כמותנו" (עלים לתרופה שנת תקפ"ז).
גם ר' נפתלי העריך מאוד את רבי נתן, למרות שלר' נפתלי עצמו היו תלמידים, שהסתופפו בצלו, הוא שלח את בנו החשוב ר' אפרים (ראה להלן) ללמוד תורה מפי ר' נתן.
רבנו חיבב ביותר את שני התלמידים ר' נתן ור' נפתלי ופעם התבטא: "זֵייא זֶענֶן זִיך גַאר דִימִיטְן" ("הם הנם בהחלט יהלומים").
כאשר הגיעו אליו לראשונה ר' נתן ור' נפתלי, אמר להם רבנו בלשון זה: "הלא יש לי עמכם הכרות מכבר, רק שזה זמן כביר אשר לא התראינו פנים זה עם זה, ועכשיו אנו רואין עצמנו זה עם זה". פעם אחרת אמר: "ממני אין יודעים, כי אם נתן, נפתלי מעט".
ידוע כי את מגילת הסתרים סיפר הרבי לר' נתן ולר' נפתלי בעת נסיעתו השנתית לערים מדוועדיבקע וטשעהרין שם היה שובת אצל החסידים בשבת 'נחמו' (השבת שלאחר תשעה באב). מוהרנ"ת ור' נפתלי נתלוו אל רבינו בחלק מן הדרך, עמם הצטרף גם ר' יוסקה חתנו של רבינו (בעלה של אדל) ושני חסידים נוספים, הרבי סיפר את השתלשלותה ועתידה של ממלכת רוסיה וכן סדר ביאת הגואל עד לאחרית הימים, בעוד ר' נתן ור' נפתלי מקשיבים משתאים לדברים הנפלאים, לא שמעו שני החסידים האחרים מאומה, בסיימו את דבריו, הזהיר רבנו את ר' נתן ור' נפתלי, לא לגלות מאומה משיחתו, ובאשר לאחרים הוסיף: לזאת אדאג אני, למרבה הפלא למרות היותם עמם בעגלה באותה הדרך הם לא שמעו כלום מהנאמר.
מן הראוי לציין כי הקשר בין ר' נפתלי ור' נתן היה כה רוחני, שהסיפור הבא נראה כמובן מאליו: באותו ליל שבת שר' נתן נפטר בברסלב, לא היה שום אפשרות להעביר את הידיעה לאומן, ר' נפתלי שהיה באומן חלם באותו ליל שבת חלום נורא בו הוא רואה את ר' נתן רץ. ר' נפתלי שאל אותו: "נתן, להיכן אתה רץ?" "איך? גלייך צום רבי'ן!!!..." (אני? ישר לרבנו) – השיב ר' נתן תוך שהוא ממשיך בריצתו. או אז הבין ר' נפתלי כי מוהרנ"ת איננו, הוא סיפר זאת לחסידים אך הם לא האמינו, לאחר השבת אומתה שמועה זו לדאבון לב כולם. 

מבין תלמידי רבנו החשובים האריך ר' נפתלי ימים יותר מכולם והיה נחשב לזקן חסידי ברסלב, הוא חי שמונים שנה. בהקשר לכך יש סיפור מעניין אותו סיפר ר' נפתלי לר' נחמן מטולטשין: אחר שרבנו חזר מלמברג, היה נוהג ליסע לעתים מחוץ לעיר, פעם לקח איתו את ר' נתן ור' נפתלי, כשעצרו לפוש באיזו אכסניה, הגישו לפניהם גבינה, רבנו ור' נפתלי נמנעו מלאכול את הגבינה עקב מחלת הריאה ממנה סבלו, ואילו ר' נתן לא רצה לאכול מהגבינה לבד, לכן פנה לר' נפתלי ואמר לו שיאכל עמו וזה לא יזיק לו. אמר לו ר' נפתלי, "אתה אומר לי?" אם רבנו יאמר לי לאכול אתך, אוכל, נענה רבנו ואמר לו "אכול", ושניהם אכלו, זמן קצר לאחר שהמשיכו בנסיעתם, השתעל ר' נפתלי ורבנו אמר "הראיתם שזה כבר אינו אותו שיעול? אני חשבתי שילך לפני", כפי המובן, רבנו בְּצַווֹתוֹ לר' נפתלי לאכול, פעל לרפואתו.
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40