English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

הרה''ח יודל מדאשיב

רבי יודל מדאשיב


רבי יודל מדאשיב חתנו של הצדיק הקדוש רבי לייב מסטרעסטיניץ. ר' יודל למד עם חותנו קבלה ותורת האר"י ז"ל. ר' לייב כה העריך את כוחו של חתנו שכאשר קרבה הסתלקותו על הים בעת שנסע לארץ ישראל אמר ש"אם היה ר' יודל עמי בעת נסיעתי לארץ ישראל הוא לא היה מניח אותי להסתלק". ר' יודל נמנה על שומעי לקחו של הרב הקדוש רבי פינחס מקוריץ, ישנה גרסה האומרת כי לאחר פטירתו של רבי פנחס מקוריץ הנהיג לתקופה ר' יודל את חסידיו בדאשיב, בין שומעי לקחו היה רבי דוב (בער) אשר היה עובד ה' מיוחד במינו, כאשר עקר רבי דוב (בער) למדוודיווקע התקרב לרבנו, וכאשר חזר ממעדוודיבקע לדאשיב שם הנהיג רבי יודל את העדה דרש ממנו ר' יודל הסבר על דרכו החדשה, לאחר שהתרשם מאוד מדרכו של הרבי הצעיר לא נמנע מנסיעה אליו למרות היותו מבוגר מרבנו ועומד בראש הנהגת עדה, (היה מבוגר מרבנו ב-כחמש עשרה שנה). 
סיפור התקרבותו של רבי יודל הוא מיוחד במינו, הוא עצמו סיפר אותו. כל אימת שהיה נוסע לציון רבנו לאחר פטירתו, היה עובר דרך העיר ברסלב ומספר את סיפור ההתקרבות לר' צבי אריה בן ר' אהרן תלמידו של רבנו: 
בהיותו יודע ומבין בנבכי הקבלה עוד טרם התקרבותו לרבנו, פנה אל רבנו כידען ובקשו: 'יורנו רבנו דרך בעבודת ה'! רבנו ענה לו בלשון הכתוב "לדעת בארץ דרכך" וכי אפשר לדעת דרך בעבודת ה' כאשר שקועים בארץ?! (מלשון ארציות ז"א גשמיות) ותכף נפלה עליו חרדה גדולה עד שנסוג לאחוריו בבהלה גדולה ונשאר עומד בפתח בפחד ללא אומץ לגשת לרבי. בתוך כך החל הרבי להראות לו פנים שוחקות ואמר לו: "מה לך מתיירא ממני, והלא בשר ודם אני כמוך, רק החכמתי יותר ממך" נבוך ר' יודל וחזר לאטו ואז - - - שוב הטיל בו רבנו אימה, ושוב נסוג לאחוריו. וכך היה כמה פעמים עד שר' יודל הרגיש שלבו נמס, אז צווה עליו רבנו לשפוך לפניו את כל לבו, ומאז והלאה נקשר אליו בכל לבו ונפשו בקשר אמיץ.
כאשר סיים ר' יודל לספר סיפור זה לרבי צבי אריה היה מפטיר: "אולי אצלכם הסיפור כבר ישן, אולם אצלי הסיפור הוא חדש ונוצץ!"
בפעם הראשונה שהגיע לרבנו שהה ר' יודל במקום למשך ששה שבועות רצופים, לאחר מכן חזר לביתו ואמר לבני ביתו "איך אפשר לגור כה רחוק מרבי כזה?" ומיד עבר להתגורר במדוודיבקע שהייתה סמוכה לרבנו, ואף כיהן שם כרב לתקופה מסוימת.

סיפור נוסף הקשור לתקופת התקרבותו של ר' יודל מסופר בספר כוכבי אור: אחד אמר לר' יודל שרבנו כועס עליו, עקב כך פחד ר' יודל ונמנע למשך שלושה ימים מלהיכנס אליו, לאחר שלושה ימים אזר אומץ ונכנס אליו, אמר לו רבנו "כשרוצים להתקרב אל האמת אז מתגבר השקר וכשמתגברים על המניעות נעשה מ'שקר' 'קשר' והפטיר: אם תהיה מקושר אלי תחיה טוב". כמו כן בעת התקרבותו אמר לו רבנו "אתנה עמך שלא תהיה חסיד" רבנו הסביר שכוונתו למנהגים שונים אותם אימצו החסידים באותה עת לבלות זמן רב עבור נקיות לפני התפילה ושתיית תה ועישון במקטרת.

סיפור פלאי נוסף הקשור לר' יודל מובא אף הוא בספר "כוכבי אור": נתעורר פעם דיון בין החסידים לרבנו אודות פירוש מסוים בגמרא, 
ואמרו - נשאל את ר' יודל עם מי האמת, ר' יודל הכריע כדברי החסידים, נענה רבנו: "אם אוכיח לך שדברי נכונים, יתנו לך הלקאה?" ענה ר' יודל "הן!" רבנו הוכיח לר' יודל שהצדק כדבריו וכפי שסוכם נתנו הלקאה לר' יודל. בשעת ההלקאה הרהר ר' יודל בעוגמה על כך שהוא מולקה. לאחר מקרה זה חזר ר' יודל לביתו וגילה שבתו נחלשה ביותר והיא במצב מסוכן, מיד חזר לספר על כך לרבנו, לבקשו להעתיר בעדה, רבנו החל לספר לו סיפור: "מעשה באחד שהיה לו טחנת קמח שהיה טוחן על עשרים וארבע אבנים ובא שם איזה רוח רפאים ומנע את הטחינה, ייעץ מכשף אחד שיתנו לו את אחד מהעשרים וארבעה אבנים ויטחנו אותו בחול , ואז יוכלו השאר לטחון". בספור זה רמז לו רבנו על בתו שאחד מעשרים וארבע ראשי אבריה ימות אבל בכך היא תנצל ותבריא, רבנו הוסיף: "אם לא היית מהרהר בשעת ההלקאה, הייתה בתך מבריאה לחלוטין, אך כיון שהרהרת, יקרה כפי שאמרתי." ואכן כך היה, אצבע הקטנה של בתו מתה לחלוטין והיא עצמה הבריאה. 

לפני שרבנו נסע לארץ ישראל הוא גילה זאת לר' יודל שהוא רוצה לנסוע לארץ, ר' יודל אמר לו: "רבנו, בודאי אתם רוצים לפעול שם איזה דבר גדול, יהי רצון, שהשם יתברך יעזור אתכם, שתזכו לפעול שם מה שאתם רוצים". ונענע לו ראשו על ברכתו". 

כאשר נולד בנו של רבנו: "שלמה אפרים", קנה ר' יודל מלבוש חגיגי חדש לכבוד סעודת הברית, רבנו, בראותו את הבגד החדש, אמר לר' יודל: "עם הבגד הזה עוד תקבל פני משיח!" אולם מאוחר יותר כאשר נפטר הילד הקדוש רבי שלמה אפרים, חזר בו רבנו מהבטחה זו, כפי המובן פטירתו של הילד שהיה יכול לפעול לזירוז הגאולה, הייתה הסיבה שרבנו חזר בו מהבטחתו.
רבנו שוחח פעם על חשיבות אמירת תהלים, ועל הענין להרבות באמירת התהילים, בתחינות ובבקשות, שאל אז ר' יודל את רבנו: "איך לוקחים לב" (כלומר איך זוכים שהתפילות יהיו מהלב), ענה לו רבנו: "תאמרו לי אצל איזה צדיק קבלתם התעוררות הלב? העיקר הוא האמירה בפה... והתעוררות הלב באה ממילא."
רבי יודל נחשב לאחד מגדולי תלמידיו של רבנו ולאחר פטירתו של רבנו, הוריש לו רבנו את היכולת להמתיק דינים באמצעות פדיונות, ידוע כי פעם אחת הסתייע ר' יודל בהרחת טבק כאמצעי לפדיון עבור אישה שהתקשתה ללדת, ומיד אמר לבעלה המופתע "לך לביתך ובדרך כבר יברכו אותך למזל טוב," וכך היה. 
עם כניסתו של רבנו לעיר ברסלב פנה רבנו אל רבי יודל ואמר לו: "רואה אני נשמה חדשה באוקראינה סמוך לברסלב ואני חפץ שהיא תתקרב אלי" (רבנו התכוון לר' נתן). אולם פשטותו המדהימה של ר' נתן מנעה את ר' יודל מלהאמין שרבנו אכן התכוון אליו, רק לאחר פטירתו של רבנו, הוסכם אצלו שאכן רבנו התכוון לר'נתן ומיד שלח את בניו ללמוד אצל ר' נתן באומרו, לעסוק עם הנערים 
את זה קיבל ר' נתן מרבנו.

בקיץ הראשון של התקרבותו, התאכסן ר' נתן אצל ר' יודל, התורות של רבנו שנאמרו לפני התקרבותו של ר' נתן, היו אצל ר' יודל הוא ניצל הזדמנות זו ללמוד תורות אלו. בהזדמנות אחרת עיין ר' נתן בסידורו של ר' יודל שהיה מתפלל מתוך סידור עם כוונות האר"י ז"ל. 
ר' יודל עמד לצדו של ר' נתן בשנות הדיכוי ואף כעס מאוד על אלו שרדפו אותו, והחליט לעשות מעשה; הוא עלה לציון רבנו הקדוש בצירוף מנין (עשרה) אנשים, וכך אמר: "יש זכות תולה לשנה ויש לשנתיים ויש לשלוש!" וכך באמת היה, כל אלו שרדפו את ר' נתן שרדו עד שלוש שנים בלבד, בסוף נענשו כולם בדרכים מבהילות עד שהמחלוקת שקטה.
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40