English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

גלות ונחמה

מאמר על גלות ונחמה

 

 

למה היה הגלות, האם זה עונש? כיצד יש לנו תקווה לשוב אל ה'?

 

 

האר"י הקדוש כותב בכוונות התפילה על המלים 'והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ' וכו' "שבכל מקום בעולם שאחד מישראל נדחה לשם בגלות בארבע כנפות הארץ, נחשב כאילו כל ישראל גלו לשם. ועל ידי זה מברר ניצוצות משם, ועל ידי זה באים לארץ ישראל."

 

ר' נתן שואל כיצד ניתן להבין זאת, שכל אחד מישראל נחשב כאילו גלו כל ישראל לשם ועל ידי הניצוצות שהוא מברר משם על ידי זה באים לארץ ישראל, הלוא יש יהודים שגלו למקומות רחוקים (ר' נתן מביא דוגמא מזמנו במדינות מוסקבה, כיום זה בברזיל, בדרום אמריקה, דרום אפריקה ועוד שנפוצו לשם יהודים מתי מספר והם כה רחוקים מיהדות, חלקם בקושי יודעים את דבר יהדותם, ואין להאריך בכך כדי שלא לקטרג על עם ישראל אולם כיצד ניתן להבין שיהודי זה נחשב כאילו הוא כל עם ישראל וכאשר הוא יברר את הניצוצות משם על ידי זה ישובו לארץ ישראל??

 

כדי לענות על שאלה זו, עומד רבי נתן על מבוכה אחרת ותשובתו מהווה הסבר יסודי לדברי האר"י הקדוש.

 

ידוע שהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו מארץ ישראל כיון שחטאנו ולא נהגנו כראוי בארץ ישראל שהיא הארץ הקדושה. לכן הגלה אותנו הקדוש ברוך הוא לבין העמים עד שנשוב בתשובה ואז הוא ישלח לנו את גואל צדקנו שישיב אותנו לארץ ישראל, אולם נשאלת השאלה הרי לא יתכן לומר שהקב"ה רוצה חלילה לנקום בנו ורק להעניש אותנו,לא זאת המטרה, המטרה היא כדי שנשוב אליו כפי שהפסוק אומר ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת וכו'.. אולם כיצד ישנה תקווה שנבקש את ה' בגלות ונשוב אל ה', והלוא בארץ ישראל שהיא ארץ קדושה והשראת השכינה לא בקשנו אותו וכיון שלא זכינו לעמוד בקדושה ונכשלנו בחטא הוגלינו, כיצד אם כן נוכל לעמוד בגלות בניסיונות העצומים שישנם בארצות הטומאה, ולבקש את ה'?

 

עונה רבי נתן, עניין זה הוא מסתרי פלאות הבורא, שבדורות הללו עוברים האנשים ניסיונות כה קשים ואנשים נופלים לתהומות החטא, עד שנדמה לאנשים שאין להם כל תקווה. אולם הם אינם יודעים כי לעתים דווקא כאשר האדם מתרחק הוא יכול להועיל כביכול לתוכנית הבריאה יותר מאשר צדיקים גבוהים.

 

מלמד רבי נתן:

"אבל באמת כל זה הוא נפלאות תמים דעים. והם מסתרי פלאותיו, וזהו בחינת כל הירידות והנפילות העוברים על כל אחד מישראל לפי בחינתו ומדרגתו עד שיש הרבה שנפלו עד עמקי תהום תחתיות. אשר נדמה להם כי אפס תקווה חס ושלום. בפרט עכשיו בסוף הגלות באחרית הימים האלה בעוקבא דמשיחא כאשר יודע כל אחד בנפשו נגעי לבבו ומכאוביו. ואף על פי כן סוף כל סוף כולם יתתקנו ולא יהיה נאבד שום אחד מהם. כי השם יתברך חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח. כי באמת יש לפעמים שדייקא כשהאדם מגיע למקום נמוך ורחוק מהקדושה מאוד מאוד. שם דייקא יתעורר בהתעוררות גדול להשם יתברך וכמו שדברנו מזה בתחילת הדרוש הזה למעלה כנ"ל."

 

באשר לשורש הדברים לסיבת הגלות, אומר רבי נתן, שיש לכך הרבה טעמים ורמזים, חלק מהסיבה ניתן לפרש בשני אופנים: כאשר עם ישראל היו בארץ ישראל, הקב"ה הראה לעם ישראל חיבה גבוהה ביותר, ועם ישראל חשו כה קרובים שלא בקשוהו יותר. במקביל, כוחות הסטרא אחרא לא שקטו על שמריהם ועמלו להחטיא את עם ישראל, הסבר זה מסביר רש"י על הפסוק (שיר השירים ו') "הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבוני" שמרוב חיבה שהראה להם בבית המקדש הראשון על ידי זה מרדו בו. באופן אחר ניתן לומר שמחמת שהיו כל כך קרובים להשם, כל חטא ולו הקל ביותר נחשב לחמור ביותר, ומאחר שהם חטאו, הם אפשרו בכך לכוחות הסטרא אחרא להסיתם לחטא כפי שחז"ל למדו אותנו עבירה גוררת עבירה, עד שחטאם גבר כל כך. כך גם מצינו באשה הצורפית שהייתה אישה צדיקה ואולם כאשר אליהו הנביא בא לבקרה נפטר בנה. האישה פנתה לאליהו ואמרה לו: "כי באת אלי להזכיר עוני" כלומר למרות שאני צדקנית אבל כאשר הנך נמצא כאן, כלפיך, הנני נחשבת לרשעית. ואותו הרעיון קיים גם בכללות עם ישראל, כאשר הם חטאו בארץ ישראל החטא נחשב לחמור מאוד, ועם ישראל הורחק מארצו והוגלה לבין האומות.

 

כאשר עם ישראל הוגלה, הוא הבחין בעוצמת הריחוק מהשם, ואז הרצון לחיפוש התעורר ביתר שאת, בנוסף לכך, עובדת היותם רחוקים מהשראת השכינה ומהקדושה, מהווה זכות גדולה לכל מעשה טוב שהם עושים ולו הקטן ביותר, באותה מידה שכאשר עם ישראל היה על אדמתו וקרוב להשראת השכינה שכל חטא ולו הקטן ביותר נחשב לחטא חָמוּר, באותה מידה כאשר הם גלו והתרחקו ממקור הקדושה והשראת השכינה, כל מעשה טוב ולו הקטן ביותר, גם אם הוא לא נעשה בשלימות, נחשב לעצום לאין ערוך, בעקבות זאת הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויושיע אותנו.

 

מכאן מעתיק רבי נתן את רעיון הגלות והגאולה מהמודל הכללי למישור הפרטי:

כך הוא מצבם של כל אלו שרוצים להתקרב לבורא והם נכשלים ונופלים מהיעד הרוחני שהציבו לעצמם, בדרך כלל הם מתדרדרים יותר ויותר, לכאורה נראה שאין לכך מעצור, האם באמת אין סיכוי לאחד שמתדרדר לתפוס את עצמו, יתירה מכך, חכמינו אמרו: "הבא ליטמא פותחין לו" כלומר למען חופש הבחירה המוחלט והאמיתי אין מונעים מהאדם המבקש בכל תוקף לחטוא, את האפשרות לבצע את מעשהו. אם כן כאשר האדם חוטא במעט, פותחים לו פתח של טומאה והדבר פועל כשרשרת כישלונות, ובאין מעצור הוא עלול להגיע עד המדרון, האם אין תקווה לאותו אדם?

 

התשובה היא, שישנה הבטחה של הבורא כי לא ידח ממנו נידח, סוף כל סוף הקב"ה מבטיח שכולם יזכו לתיקון שלהם, לכן הקב"ה מזמין לכל אדם אין ספור הזדמנויות שבהם הוא יכול גם למצוא את הדרך לשוב. ובדיוק כמו שראינו בדוגמא של גלות עם ישראל בכללותו, שכאשר הם גולים והם חשים מרוחקים, עובדה זו מעוררת אותם לשוב ולבקש את קרבת הא-ל (כמו שכתוב ובקשתם משםאת ה' אלוקיך), ובנוסף כל מעשה טוב, במצב מרוחק כל כך מהקדושה נחשב לחשוב עשרת מונים, באותה מידה גם בנוגע לפרט, כאשר האדם קרוב יחסית לבורא והוא חוטא, החטא נחשב לחמור, והוא מורחק ממקור הקדושה בדומה לעם ישראל שהורחק מארצו, דווקא אז הוא יחוש בריחוק העצום מהקדושה ובלבו יתעוררו געגועים עזים לשוב אל הקדושה, בנוסף לכך, כל מעשה טוב שהוא עושה במצב מרוחק כל כך נחשב לנעלה ביותר, לכן, השם שחפץ לזכות את עם ישראל כולו, מזמין לכל אדם מעשה זכות המתאים למצב שלו, וזה הניסיון והבחירה שלו, אם האדם יעמוד בניסיון ויזכור את הבורא, ויזהה את הרמזים שה' שולח לו ויתעורר לשוב אל ה', הוא יוכל לשוב בנקל, כי לפי המקום הרחוק שהוא נמצא בו הוא יכול לזכות בפעולה קטנה לגרום לה' נחת רוח ועונג שלא היה זוכה לכך במקום קדוש ביותר. מכיון שכאשר הקב"ה מקבל נחת רוח רוחני מאנשים רחוקים ושפלים זה חשוב בעיניו יותר מכול! כפי שחז"ל אומרים" "כאשר יתרו שהיה רחוק מהקדושה בא להתגייר ואמר 'עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים' אז התעלה שמו של הקב"ה מאוד בכל העולמות."

 

זהו הסוד של גלות עם ישראל בכלל, ובפרטיות, הנפילות הרוחניות וההתרחקות הפרטית של כל אחד, שזה עיקר הגלות (שגורמת לגלות הכללית). כאשר האדם נופל לתהומות החטא, ה' מזמין לו שם איזה שהוא הזדמנות לעשות נחת רוח לה', שגם צדיק גדול אינו זוכה לכך. ואם הוא מתגבר שם לשוב אל ה', הוא מעלה עמו ניצוצות קדושות שנפלו משנים קדמוניות הרבה לעמקי הקליפות והטומאה, שאין מי שירצה להגיע למצבים שפלים כאלו. לכן, הצדיקים שמשתדלים תמיד לעשות רצון הבורא, אינם מעוניינים להגיע למצבים כאלו. אולם אדם שנכשל בחטא, וכשל בעוונו עד שנפל חלילה וכבר הגיע למצבים אלו, כאשר הוא נזכר בבורא ועושה פעולה כלשהיא ולו פשוטה ביותר, לעבוד את הבורא ממקום שהוא שם. הניצוצות הקדושות דבקים בו והוא מעלה אותם בפעולתו הפשוטה! בכך הוא גורם לה' נחת רוח עצומה.

 

 

זהו גם ההסבר לדברי האר"י הקדוש אודות היהודים הנידחים בארבע כנפות הארץ שיש לראות בכל אחד מהם כמייצג את כל עם ישראל. כי בכל מקום שרחוק מיהודים, ויהודי נידח לשם ישנם שם ניצוצות. "כי יש שם ניצוצות מאלפים שנים שמונחים שם בגלות וצער גדול מאד, שאם היו מריחים שם ריח של קדושה יהודית כלשהיא היו מחיים עצמם מאוד". לכן, מיד כאשר מגיע יהודי למקום מרוחק מקדושה, אפילו אם הוא יהודי מרוחק מאוד, אפילו פושעי ישראל! (שהרי עם כל זאת שחטא, ישראל הוא, כי נקרא פושעי ישראל, השווה ליקו"מ תורה י"ז) למרות הכול שם ישראל נקרא עליו. מיד כאשר הניצוצות הקדושים מריחים ריח של יהדות, הם מתעוררים ונדבקים ביהודי. למרות שהם לא יכולים עדיין לעלות ולקבל את התיקון שלהם. שכן, אדם רחוק כזה וודאי אינו יכול להעלות ניצוצות. יתירה מכך, להפך, הניצוצות השקועים כל כך בטומאה גורמים לרוב שהאדם נופל על ידם יותר. בכל זאת, בכך שיהודי זה מרוחק ככל שרק יהיה, מחזיק את עצמו בקדושת ישראל, ולו בפעולה הפשוטה שהוא שומר אמונים ליהדותו ואינו בוגד ביהדותו, ושומר על קדושת שמו כישראל. יש לבורא תענוג ושעשוע גדול מכך. ובסופו של דבר ישוב אותו יהודי מריחוקו, ובסופו של דבר גם לחלץ את אותם ניצוצות מעמקי השבי של הקליפות, ולתקן בכך את כל חטאיו, כי אותם ניצוצות עלו רק בזכותו, ושום אדם אחר לא היה יכול לעשות זאת, כפי שהזכרנו שהצדיקים אינם מעוניינים לרדת לתהומות חטא כאלו לתקן את הניצוצות, ורק הוא הנחות, הצליח בסופו של דבר לחלץ את אותם ניצוצות מעמקי השבי של הקליפות!!!

 

רבי נתן מוסיף שהעיקר הוא שאדם יתקרב לצדיקים הגדולים שיש בכוחם להעלות את אותם אנשים מתהומות החטא ולהשיבם בתשובה. את הדיון הוא מסכם בלשונו הזהב:

"והעיקר הוא על ידי כוח הצדיק הגדול האמיתי שיש לו כוח להעלות כל אלו האנשים עם הניצוצות שהדבקו בהם מכל המקומות הנמוכים אפילו מעמקי עמקי תהום תחתיות. אפילו מִיְוֵן מצולה ואין מעמד. ועל כן כל זמן שהאדם משתדל ומחפש ומבקש להתקרב לצדיקי אמת יש לו תקווה לעולם יהיה איך שיהיה. אפילו אם נפל מאד אלפים ורבבות פעמים. כי בכוח הצדיק יכול להיות שעל ידי דבר אחד ונחת רוח אחד שיעשה להשם יתברך במקומו הרחוק כזה יתקן הכול ויעלה עמו כל הניצוצות ממקומות כאלו. מה שלא היו יכולים לעלות על ידי שום אדם אחר וכנ"ל.... ועוד יש בזה דברים הרבה. ודי בזה למסתכל על האמת לרחם על עצמו לשוב להשם יתברך מכל מקום שהוא. כי חסדי ה' לא תמנו ולא כלו רחמיו לעולם:"

(על פי ליקוטי הלכות, אורח חיים, ברכת הריח ד' אות מה)

לראות את הדברים בלשונו של רבי נתן לחץ כאן

 

לסיום, מה מתאים יותר מהפסוק שאנו מסיימים בו את מגילת איכה "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם". במהרה בימינו אמן!

 

 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40