English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

בדרך לשער החמישים...


"וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו חמישים יום"
(ויקרא כג טז)
 
שער החמישים
*  *  *
 
"שבעה שבועות תספר לך"
בימי הספירה הקדושים, אנו סופרים ארבעים ותשע יום בלבד. תספרו חמישים יום - פירשו חכמינו ז"ל - הספירה היא עד יום החמישים, ולא עד בכלל.
ומהם אותם ארבעים ותשע? מבארת התורה הקדושה: "שבע שבתות תמימות", דהיינו שבע ימים כפול שבע פעמים. וזהו עומק מהות הספירה, שבע כפול שבע.
בעומק המספר שבע גלומים שבע המידות (חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות), כמבואר בספרי האמת. ובהתכללותם זו בזו, נחזה בכל האפשרויות וכל הביטויים, למידות שקיימות בלב. וממילא הרי הם - "ארבעים ותשעה שערים", שער שדרכו להכנס אל הקדושה, בזיכוך מידה אחר מידה, או רח"ל להיפך, כפי מעשי האדם.
וכן גם המצוות שבתורה, כמעט כל מצוה, יש לה שורש וקשר למידה מן המידות האמורות. ובספירת הטהרה, בארבעים ותשעת ימי הספירה, מידות האדם מיזדככות ומיטהרות. ובהיות האדם מזכך את המידה שבאותו יום, הרי הוא מטהר ומתקן את המצוה שתלויה בה.
ה"מידות" שהם ה"שערים", מסמלים גם את הגבול והמידה, בכל אחת מהם יש את השיעור והגבול - שאותו אנו צריכים לגבל, עד שיבוא על סופו ותיקונו.
כמו כן גם המצוות התלווים במידות, יש להם גבול שיעור ומידה. כלומר, יש בהם שיעורים ומידות, ועבודתם ותיקונם מסתיים לאחר זמנם או לאחר עשייתם, כמו אתרוג בחג הסוכות, ומצה בחג הפסח.
ומסיבה זו, שייך בהם ענין של ספירה, שאפשר לספור אותם, לספר אותם, ולהאיר אותם כספיר ויהלום. שהרי הם תיקונים בני גבול, ואינם ענין אין סופי, שלעולם לא נגמר, ואין בו קץ ותכלה.
*
 
"אמרתי אחכמה והיא רחוקה"
אך בפנימיותם של אותם שבע המידות הנספרות, טמון וספון רמז לשער החמישים, שאותו - כביכול - איננו סופרים, ואין שייכת בו סיום וספירה. ורמז זה מבאר יותר את שונותם וחילוקם, ביחס לשער שעל גביהם, "שער החמישים".
שער החמישים הוא בלתי גבול, כל מהותו הוא למעלה משיעור וגבול. גם ההשגה בשער החמישים היא בענין זה, שהאדם משיג - עד כמה הוא לא השיג, העמידה מ"רחוק", וכשהאדם משיג עד כמה לא התחיל להשיג, הריהו נוכח לראות עד כמה אין סוף להשגה של אותו השער, שער החמישים.
ואכן, אך ורק משה רבינו זכה לזאת ההשגה, וכמה שזכה להשיג ועלה למעלה, הרגיש עוד יותר ועוד יותר עד כמה הוא עדיין מרוחק. ועליו נאמר "ותחסרהו מעט מאלוקים", שכביכול לא זכה להשיג את שער החמישים.
דהיינו, דמה שמבואר במתן תורה, שמשה רבינו עלה אל שער החמישים. היינו דאדרבה, כל ההשגה בשער החמישים, היא בבחינת "רחוקה", כמבוא בכתבי האר"י עה"פ "אמרתי אחכמה והיא רחוקה" (ע"ח שער ל"ב פ"א מ"ת).
האיש הישראלי נלחם כל ימי חייו, שיזכה להכנס בארבעים ותשעת שערי הקדושה. ומלחמתו היא; אם יזכה לקדש ולזכך את עצמו בהם, יטהר אותם ויעלה מדגה לדרגה, או להיפך ח"ו, שישקע בכל המידות הרעות, בתאוות, בטומאת מצרים.
וכשם שבשערי הסיטרא אחרא ישנו חילוק עצום, בין כל ארבעים ותשע השערים, לשער החמישים של הסט"א. כך גם בשערי הקדושה, החילוק בינם לשער החמישים דקדושה הוא עצום ונורא.
וממילא, גם אדם שנלחם כל חייו, עמל על מידותיו, התייגע וזיכך את כל מידות הלב, ואת כל שיעורי התורה ומצוותיה, זכה לקנות בנפשו בקנין שלם, את ארבעים ותשע שערי הקדושה, אבל, עדין הוא רחוק מאוד מהשגת שער החמישים דקדושה.
*
 
"אולם השער הפנימי - חמישים"
המלחמה האחרונה באחרית הימים, בעקבתא דמשיחא, היא בשער החמישים, בין שער החמישים דקדושה, לשער החמישים דסטרא אחרא. ומאבק זה, ומלחמה זו, אינה נמדדת בכשלון במצוה מסויימת כזו או אחרת, ואף אינה נמדדת במצבו של האדם בעבודתו בתיקון מידה כזו או אחרת.
המלחמה נסובה אודות ענין אחד בלבד: המאבק בין יאוש לתקווה! המאבק הוא, האם האדם יתייאש, יסוג, וישוב אחור. או שיאמין בתקוה, ולא ירפה, ולא יעזוב, לעולמי עולמים.
שער החמישים בקדושה אין לו - מצד מהותו - שום שייכות לשערים שקדמו לו. ואדרבה, בזה השער מאירה התקווה, לכל יהודי, ולכל מצב שיהיה, התקווה הנפלאה ביותר שיכולה להיות בעולם, אף - על - פי שלא הצליח במ"ט השערים הראשונים.
וכן להפך, בשער החמישים של הסטרא אחרא, מבטאת כל המציאות יאוש וחידלון עמוק. ואין המדובר על איזו מידה פגומה, ואין הנידון על חטא כלשהו או כשלון צורב.
המדובר הוא על עצם המציאות המרה, בה האדם שוקע בתרדמת של יאוש [ואפילו אם היא מתבטאת רק ברמה העדינה ביותר], בה הופך האדם להיות נעדר חיות, חדל הוא מלחפש אחר פסגה גבוהה יותר, ומלכסוף לניצוץ נוסף של קרבת אלוקים.
זוהי הסיבה, שלשערי החמישים אין גבולות... ההשגה הקדושה של שער החמישים, היא התחזקות שאין לה קץ וגבול. והיא נשפעת אלינו מכוחו של הצדיק האמת נשמת משה משיח, שעולה ומשיג בשער החמישים יותר ויותר.
וכך יש ביכולתו לגלות לנו בעמקי עמקים של שער החמישים דסט"א, שער היאוש והשממון, תקווה נפלאה לכל אלו ששקעו שם, ואמרו לנפשם נגזרנו אבדנו, דעו לכם: "קיין יאוש איז גאר ניט פאר האנדין" אין ייאוש בעולם כלל!!!
*
 
"ומשה עלה אל האלוקים"
ויעל משה אל ההר, ובעת עלותו לקבל התורה - האירו לנו חכמי האמת - זכה להשיג את יקר שער החמישים, בסוד "ומשה עלה אל האלוקים", שהוא כנגד יום החמישים של ספירת העומר. אך לאחר חטא העגל, אמר לו השם יתברך למשה רעיא מהימנא, "לך רד כי שיחת עמך", שירד משה רבינו ממדרגת שער החמישים (ל"ך בגימ' חמישים).
אבל בעליית משה לשמי רום, חזר ועלה לשער החמישים - להר נ'בו. "כי לעולמי עד ולנצח נצחים, יעלה ויתענג בו במדרגה אחר מדרגה, עד אין חקר" (כוכבי אור - חכמה ובינה).
נשמת בחיר הבריאה, נשמת צדיק יסוד עולם, ירדה והתגלתה בעולם שוב ושוב. ובכל התגלות, זכתה לעלות יותר ויותר בהשגת שער החמישים, עד אשר היא לא תרד משם יותר לעולם.
ובכל התגלות היא מורידה וממשיכה עצות, שאורם נמשך משגב נוראות הקדושה שבתכלית שער החמישים, עצות אמונה ותקוה, לעמקי שאול המחשכים שבימינו, מחשכים פחותים וירודים. עצות אלו, ממשיכים על האדם את האור הנשגב והקדוש, שבאמת באמת: "אין שום יאוש בעולם כלל"!
והעולה על כולנה, עצת ההתבודדות, שהיא עצת העצות. שכולה המשכה נפלאה מאור שער החמישים, לאמץ ברכים כושלות, ולחזק ידים רפות, מכח דיבורים פשוטים - הנמשכים מפסגת גבהי שמי שמים.
הן זהו כל ספר התהילים שיסד דוד המלך ע"ה, תמצית התבודדויותיו ותפילותיו, בהם המשיך את אור שער החמישים, שהרי "דוד המלך עליו השלום יסד כל ספר תהילים, מזה שהיה חזק מאוד בענין התבודדות..." (ליקו"מ ח"ב סי' ק').
ועצה זו, נוסכת תקווה בלב כל מקיימיה, גם באלו המונחים בתחתית ושפל כל המדרגות, ועל ידה זוכים להשיג את שער החמישים, המשכת הארה מהתנוצצות משיח, מאחר וההתבודדות היא נמשכת משער החמישים (השתפכות הנפש עה).
*
 
"והקרבתם מנחה חדשה לה'"
מכיון שכך, אפשר ויהיה אדם שמצד שלימות הקדושה שבארבעים ותשעת השערים, זכה לאיזה דרגת שלימות בהם, דהיינו שמקיים את כל המצוות כראוי, ועוסק בתורה ותפלה, אבל עדיין אין לו שום נגיעה ושייכות בשער החמישים דקדושה.
כלומר, אין בקרבו כל כיסופים להשי"ת, ואין לו שמץ של תקווה לפסגה חדשה ונעלית יותר של קרבת ה', וגם איננו מכיר הרגשות מסוג זה, מאחר ובתוך תוכו מלא הוא בעצבון רוח [- וגם אדם שכזה שייך שיוכל ליפול בקל - גם מכל ארבעים ותשעת שערי הקדושה].
ומאידך, שייך שיהא אדם שהוא מרוחק בתכלית הריחוק מכל זיכוך וקדושה, ואדרבה, שקוע הוא בתוקף טומאת ארבעים ותשעת שערי טומאה. אבל, אם רק ימלא את עצת ה', שנלקחה ממקום שלא לקח אדם מעולם -
הרי יוכל לקבל הארת תשובה מאור שער החמישים, בבחינת "ואשובה אליכם", שאותה הארה כל מהותה ונשמתה מבשרת תקווה נצחית בכח השי"ת בעצמו, שסוף כל סוף יגמור הכל לטובה.
"עד ממחרת השבת תספרו חמישים יום - והקרבתם מנחה חדשה לה'", שער החמישים אליו זוכים בשבועות, הריהו "מנחה חדשה", מתנה חדשה להגיש ליוצר כל, מנחה חדשה שתשמיע ניגון חדש, ניגון חדש לעולם חדש!!!

 
 
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40