English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

אלול בחיי רבינו


אלול בחיי רביז"ל (מופיע פה שנים תקנ''ח-תקס''ה)
רשמנו בזה קצת מחיי רביז"ל בחודש אלול והשיחות הקדושות שגילה בימי אלול הקדושים (על פי, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, ימי מוהרנ"ת, כוכבי אור, פעולת הצדיק, באש ובמים). כי בוודאי כל המעשיות שנעשה עם הצדיק יסוד עולם, תלויים בזה כל העולמות כולם, והקריאה מעורר הזמן, להכלל בקדושת הצדיק, ולהתקשר אליו בקשר חזק בל ינתק, על ידי המעשיות שהיו עמו בימים אלו.
וכמו שהוא בעצמו סיפר בימי אלול שנת תקס"ט, שנתגלה אליו הבעש"ט הק' ואמר לו שעל ידי מעשיות של צדיקים יכולים להמשיך רפואה, ומה לנו רפואה גדולה מלזכות לתשובה שלמה לקראת יום המלכת המלך בראש השנה
שנת תקנ"ח
באלול של אותו שנה היה רביז"ל בעיר איסטנבול, בעיצומו של נסיעתו הקדושה לארץ ישראל, שכידוע סודות עצומים היו בנסיעה זו, וגם אמר לפני הנסיעה: "על כל פסיעה ופסיעה של נסיעת ארץ ישראל יהיה לי מסירת נפש".
ובאותו הזמן הכריזה טורקיה על מלחמתה בצרפת שהיתה בעיצומו של מסע הכבישה של מלכם נפוליון. וכאשר שמעו שהמלחמה מתעוררת והצרפתים הולכים ובאים על הים, לא רצו אנשי הקהילה הקדושה של איסטנבול להניח לשום יהודי לצאת מהעיר ולפרוש על הים.
ורביז"ל לא השגיח על זה, ורצה להפקיר את עצמו, ואמר למלווהו, ר' יצחק: "תדע שאני רוצה לסכן את עצמי אפילו בסכנות גדולות ועצומות, אך את נפשך איני רוצה להפקיר, בכן אם תרצה, קח לך מעות להוצאות, ושוב בשלום לביתך, ואני אסע לבדי בהעלם ובהסתר מאנשי איסטנבול, כי את עצמי אני מפקיר יהיה איך שיהיה".
ומאן ר' יצחק ברעיון זה, ואמר לרביז"ל: "במקום אשר יהיה שם אדוני – אם למוות אם לחיים, שם יהיה עבדך, ובאשר תלך, אלך גם כן".
***
והשי"ת ברחמיו מסבב הסיבות, סיבב שאחר יום או יומיים נשמע שבאיסטנבול שוהה חכם גדול מירושלים ה"ה הרב הגאון המפורסם מו"ה ר' יום טוב אלגזי ז"ל, שהיה שד"ר בעבור עניי ירושלים וחברון, והיה בדעתו להשאר שם עוד כשנה, ופתאום נתעורר ואמר לאנשי איסטנבול, שהתגלה לו שמוכרח לחזור לירושלים, כי רואה שקרב קיצו, וכבר נרשם מקום קבורתו בירושלים. ואין להם מה לפחד מהצרפתים, ובוודאי לא יאונה שום נזק ליהודי שיסע.
ומיד שמעו לדבריו ושכרו לו ספינה גדולה, והכריזו שמי שרוצה לנסוע עם הספינה יבוא. והצטרפו לנסיעה זו הרבה אנשים נשים וטף, מאנשי ספרד ואשכנז, וגם רביז"ל נכנס לאותו הספינה. ואמר לחכם שיקח אותו לירושלים, כי אינו חפץ להיות לא בצפת ולא בטבריה, וכן המתיקו סוד ביניהם.
ובלכתם על הים התחילה הספינה לנסוע על הים, ותיכף ומיד פרצה רוח סערה גדולה מאוד, והיתה הספינה בסכנה גדולה מאוד, עד שכבר לא עלה בדעתם שאפשר להנצל מן המיתה, והיו צועקים לה' כל הלילה, והיה לילה זה כמו יום הכיפורים ממש, שכולם בכו והתוודו ובקשו כפרה על נפשם, ואמרו סליחות ושאר דברי תפילות ותחנונים.
ורביז"ל היה יושב דומם, והתחילו כמה אנשים לומר לו, מפני מה אתה שותק בעת צרה הזאת? ולא השיב. אך אשת הרב דקהילת קודש חאטין שהיתה מלומדת ובכתה וצעקה כל הלילה, והתחילה היא גם כן לומר לו כאלה, מפני מה אתה שותק? וכמדומה שקילל אותה, ואמר לה: "הלוואי הייתם שותקים גם אתם, היה טוב לפניכם, ובזאת תבחנו, אם תשתקו – ישתוק הים מעליכם גם כן". וכן היה, ופסקו מלצעוק ושתקו, ומיד כשהאיר היום שתק הים – "יקם סערה לדממה ויחשו גליהם וישמחו כי ישתקו".
***
ואחר יום או יומיים נשארה הספינה ללא מים שראויין לשתיה, ולא נשאר כי אם כלי אחד של מים סרוחים ועכורים, ותולעים מרחשים בהם. ומים אלו חלקו במדה ובמשורה לכל אנשי הספינה, והיתה להם סכנה גדולה מהצמאון יותר מכל הסכנות, והתפללו האנשים מקירות ליבם, ונתעוררה עוד הפעם רוח סערה גדולה שהביאה את הספינה אחר שני ימים, לארץ הקדושה, לנמל יפו המוליך לירושלים.
ורצה רביז"ל לירד שם מהספינה ללכת לירושלים עם החכם בצוותא. אך מאת ה' היתה זאת, שלא הניחוהו הישמעאלים שיכנס אליהם, כי הסתכלו על מלבושיו ועל תואר פניו, שיש לו פיאות ארוכות כנהוג במדינותינו, ושאינו יודע לשונם וכיו"ב. ואמרו שבוודאי הוא אחד מהמרגלים של הצרפתים ולא הועילו שום דברי פיוס ובקשות.
ונשאר רביז"ל על הספינה, והיה בדעת קפיטן, להתעכב שם עם הספינה לפוש כמה ימים. ואז היה שני ימים קודם ראש השנה, והספינה לא יכלה לעמוד שם מחמת גלי הים שרצו להפכה, ולא הועילה שום עצה ותחבולה.
והיה הדבר לפלא גדול בעיני הקפיטן, ושאל מה זה ועל מה זה, והשיבו לו החכמים של הספרדים שקבלה בידם איש מפי איש, שבזה המקום נשלך יונה בן אמיתי הנביא. ולא יכלה הספינה לעמוד שם אותו הלילה, והוכרחו לזוז עם הספינה משם. והלכו משם בערב ליל "זכור ברית" לעיר הקודש חיפה, ועמדו ליד הר הכרמל מול מערת אליהו, ובאשמורת הבוקר אמרו כל העם סליחות בשמחה גדולה, ואחר כך התפללו תפילת שחרית, ואחר כך ירדו כל האנשים נשים וטף מהספינה אל תוך העיר.
ואז נכנס רביז"ל לארץ הקדושה, ובא אל המקום אשר נכסף אליו, והשתוקק אליו בהשתוקקות וכיסופין וגעגועים גדולים מאוד מאוד, ומסר נפשו אלפים ורבבות פעמים, והשליך נפשו מנגד בעבור זה. וגודל עוצם השמחה שהיה לו באותו הרגע שנכנס ועמד על אדמת קודש, אי אפשר לשער במח, אילו כל הימים דיו וכו' לא יספיקו לבאר אפס קצה מזה, כי תיכף ומיד השיג מה שהשיג. כי אמר שתיכף כשהלך ד' אמות בארץ ישראל פעל מיד מה שרצה להשיג.
וכידוע אצלנו עוד, השיחות הנוראות שגילה רביז"ל במעלת התורות של אחר ארץ ישראל וגודל השגתו שהשיג מאז. שכל זה סיבב המסבב שיהיה בחודש אלול של שנת תקנ"ח.
 שנת תק"ס
ראש חודש אלול, חיתן רביז"ל את בתו אדל. והחתונה היתה בעיר חמעלניק. ונסע רביז"ל לשם עם כל בני ביתו, ואמו מרת פייגא גם היתה בחתונה, וראתה בעת החופה את זקנה הבעל שם טוב הק', כי היתה צדקת גדולה ובעלת רוח הקודש, עד שאפילו אחיה הק' אחזו ממנו כמו אחת הנביאות.
אחר החתונה שידך רביז"ל בשניה את בתו השלישית מרים, עם ר' פנחס בן הרה"ק ר' ליבוש מוואלטשיסק תלמיד המגיד ממעזריטש זצוק"ל, [כי חתנה הראשון שהיה בן ר' משה בן הרה"ק מוויטעפסק זצוק"ל נפטר  עם אביו כשיצא רביז"ל לארץ ישראל].
ועתה כבר לא חזר רביז"ל אל ביתו בעיר מעדווידווקע, רק נסע אל עיר זלאטיפולי. ונכנס לעיר בלי שום ידיעה מאנשי הקהילה, כי לא שאל את פיהם מקודם כלל, רק שכר לו דירה וקבע דירתו שם פתאום, ואף על פי כן קבלו אותו אנשי הקהילה בכבוד גדול.
שנת תקס"ב
שנת תקס"ד
באחד מימי האלול, נכנס ר' נתן ז"ל לרביז"ל, ופגשו יושב בכובד ראש ובצער גדול, והתחיל לדבר תיכף מענין חיים ומיתה, "הלא בין חיים למיתה אין חילוק, כי אם באמה אחת, שעכשו האדם כאן, ואחר כך שוכב שם!" והטה בידו הקדושה על הבית העלמין. כלומר מי שצדיק אף במיתתו הוא נקרא חי, והחילוק הוא רק היכן הוא גר, כי מקודם גר כאן, ועכשו שם. ואז סיים באמירת תורה כ"א שהתחיל לומר אחר מיתת בתו פייגא בחודש אב, שם מדבר מענין שבעת המקיפים, ושבעת ימי אבילות וכו', וכעת סיים התורה הקדושה הזו, מענין החיים הנצחיים שהוא רק אצל השי"ת, ורק מי שנכלל בו יתברך, הוא חי חיים נצחיים, שלא יהיה חילוק אצלו בין חיים למיתה.
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40