Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

תורה בעיון

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> תורה בעיון
תורה בעיון
"'וזאת התורה אשר שם משה', זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מות. סם חיים, הוא אנפין נהירין. סם מות, הוא אנפין חשוכין, ומן אנפין חשוכין, יש לעכו"ם יניקה. והעכו"ם יש להם כל המדות רעות. וזהו 'כל הפורק ממנו עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ', דהיינו המדות רעות של העכו"ם. אבל, 'כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ', היינו מי שלומד בעיון, שמעיין ומבין חכמות התורה, שזהו בחינת אנפין נהירין, עי"ז מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי נתבטל ממנו השעבוד והתאוות והמדות רעות שלהם. וכשזוכה לעיין בתורה, עד שמשיג חכמות התורה, אזי הוא בבחינת אנפין נהירין, שנכנעין המדות והתאוות של העכו"ם" (ליקו"מ קא).
*
משל משלו בעולם הישיבות:
מהו עולם הבא של "בן תיירה.."?
תנו לו סטנדר עם 'גמרא בבא בתרא' ו'קצות..', ליתירה מזו כבר אינו זקוק...
עמדו המשגיחים ובעלי המוסר ודרשו, כי התורה הקדושה, מלבד התענוג העילאי המתלווה לכל ההוגה בה, הרי שהיא מעדנת את האדם, ומייפה את אורחותיו.
אבל רביה"ק בליקו"מ תורה ק"א, "ה"תורה של לימוד תורה בעיון, מחדד כאן דבר נורא:
על ידי לימוד תורה בעיון, שהיא תורה שמאירה פניו של אדם, נכנעים המידות הרעות, אבל על ידי לימוד גמרא בבקיאות, בלי שזוכה להשיג את חכמות ועומק התורה, הרי זה אנפין חשוכין רח"ל, ואדרבה, מי שלומד בקיאות מתלבשים בו יותר ויותר המידות הרעות, ונפשו באה אל הפך העדינות והרוך ה"י!!
על מה ולמה??
*
ובכן:
מה ההבדל בין לימוד תורה בעיון - ללימוד תורה בבקיאות? הרי בכל מקרה האדם שקוע בתורת ה', קודשא בריך הוא ואורייתא חד - והרי האדם דבוק בה' כמחבק את המלך בעצמו (תניא פ"ה)?!?
מבאר רביה"ק, שהאדם שאינו מעיין בתורה הוא מראה שאינו מנסה לעמול ולנסות להשיג מעבר לדברים הנגלים, הוא מסתפק רק במה שמגיע מוכן וארוז בצורה נוחה ונהנתנית, אבל להתייגע על דבר שלא קיבלת אותו, לנסות לחתור ולמצוא דבר חדש - לזה האדם אינו מוכן!!
שורש לימוד העיון, הוא ההכרה שה' רוצה מאיתנו שלא ננוח על זרי דפנה, ונצפה לאיזו הארה שמימית שתקדם אותנו [ההבדל בין שני דרכים אלו מוגדר כ"אתערותא דלעילא", דהיינו הארה שמגיעה מלמעלה בלא שהאדם יתאמץ עבורה, ו"אתערותא דלתתא", התעוררות שהאדם מעורר את עצמו בעצמו...].
והחסרון הוא, שמי שאינו מוכן להתעורר בלא הארה שמימית, הרי ברגע שהוא כבר לא ירגיש אור וחיות בעבודת ה' שלו, הוא יפסיק לעבוד את ה', כי כבר אין לו הארה מלמעלה...
*
לכן מגלה רביה"ק שהתיקון הוא על ידי לימוד התורה בעיון, שזה אומר לנסות לעמול מלמטה, בלי שהכל מוכן לך על מגש של כסף, וזה נקרא תיקון המידות הרעות, כי שורש המידות הרעות זה היינו הך, שהאדם לא מתאמץ לעבוד את ה' אם "לא מאיר לו..."
ועל ידי שנתאמץ לעבוד את ה' באתערותא דלתתא, נתקן את המידות הרעות שנדבקו בנו מאומות העולם שהם לא רוצים לקבל את התורה, כי זה "לא מתאים להם", כי "לא מאיר להם..", ואנחנו עם ישראל לא מחכים, וחותרים ומבקשים אחר ה' בעיון ובחיפוש.
ואזי נתקנים כל המידות, ונזכה לאנפין נהירין, לאור הפנים שיאיר בנו אור התורה הק'!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved