Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

שלש שבועות

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> שלש שבועות
שלוש שבועות
"הקב"ה אמר למשה, ודברת אל הסלע לעיניהם, אין דיבור אלא נחת, שישפוך שיחו ותפלתו בתחנונים כדל וכרש, והוא לא כן עשה, אלא השתמש עם המטה בשעת תפלתו, כמו שלוקחין איזה דבר בכח ובאונס, וזהו הכאת הסלע פעמים: הכאה אחת, שלקח באורי התורה בכח ובאנס ולא בקש מתנת חינם, והכאה אחת כי מי שדוחק את השעה, שעה דוחקתו, ונסתלק קדם זמנו. ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים; אם יתן לו השם יתברך יתן, ואם לאו לאו וכו', ובזכות התורה שממשיכין, זוכין לארץ ישראל" (ליקו"מ כ).
*
טרם בריאת העולם היה אור אין סוף ממלא את הכל, והשי"ת צמצם עצמו בי"ס זעג"ז, והספירות לא יכלו להתכלל זב"ז, ונעשה מלחמה ביניהם, עד שנהיה שבירת הכלים, ואזי בשבירת הכלים התפזרו האורות שהיו בהם הרפ"ח ניצוצות אל מקום הקליפות, וה' ברא את אור מ"ה החדש, ועי"ז הסתדרו הספירות בג' קווין, ותפקידנו להעלות הרפ"ח ניצוצות שעי"ז יתוקן שבירת הכלים.
אך אין זה תיקון מושלם, כיון שבשעה שהיה שבירת הכלים בז' מידות, נעשה בחי' פגם למעלה, כלומר פגם בחו"ב ובחי' ביטול בכתר דאצי', ולכן חוזר ומתהוה שבירת הכלים, וכיון שכך עלינו לחזור כל חיינו ולתקן שוב ושוב את שבירת הכלים, עד שזנכה שיתוקן בשלימות הפגם בשלוש ראשונות, שזה נעשה רק על ידי נשמת משה משיח בעצמו, בכח אתערותא דלתתא מצידנו.
בקיצור:
כמה שתשתדל ותנסה לעבוד את ה' כל החיים שלך, תגיע כל פעם לנקודת ההתחלה... כי לא פתרת את שורש הבעיה! ויותר מזה, אין לך בכלל כח לתקן את זה, כי זה עבודה ששייכת רק למשיח, ואותם נסיונות וקשיים ירדפו אחריך כל החיים!
וכאן הבן שואל -
אז מה התכלית? אם אני לא יכול לפתור כלום, אז מה יהיה? ואיך רבינו אומר לי שאין יאוש בעולם כלל, אם המציאות היא שהבעיות תמיד ישארו, תמיד?!?
*
מגלה רבינו הקדוש שיש דרך שעל ידה תוכל - אתה הקטן והשפל - לתקן את הפגם למעלה, ולזכות לשלוש ספירות ראשונות, ומהי הדרך? על ידי ארץ ישראל!!
אבל איך זוכים לגלות את תורת ארץ ישראל?? איך זוכים לתקן בשורש את השלוש הראשונות??
"שלוש שבועות השביע הקב"ה את ישראל, שלא יעלו ישראל בחומה, שלא ימרדו באומות העולם, ושלא ידחקו את הקץ..." (כתובות קי"א ע"א)
ה'אתערותא דלתתא' שלנו - זה לציית לשלוש השבועות, ומשמעות השבועות כולם אחת היא:
לא ללחוץ, לא למהר, אל תכה בסלע, דבר אליו, אל תלחם בכח עד שה' יתן לך במתנה! המתן, המתן, ועוד פעם המתן!!
*
וכשתזכה להתנהג בסבלנות מול כל כשלון, אם תכננת השבוע לסיים שנים מקרא ואחד תרגום ביום שישי, ועקב הפרשה הכפולה לא הספקת, אל תכעס! אל תכעס על הסובבים אותך, אל תכעס על עצמך, ובעיקר, אל תכעס על ה'...
אלא תנסה שוב שבוע הבא, ואולי גם עוד שבועיים, כי זוהי המלחמה העיקרית שלנו, ורק על ידה נכבוש את ארץ ישראל!
ואם תזכה לקיים את ה'שלוש שבועות' - תזכה לתקן את ה'שלוש ראשונות'!!
אשריך!!!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved