Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

קדושת שבת ויום טוב

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> קדושת שבת ויום טוב
 בס''ד
 
חשבתם לעצמכם למה בשבת אסור לעשות שום מלאכה וביום טוב מותר לעשות צרכי אוכל נפש???
התשובה הפשוטה היא ששבת נקראת "קודש" ולכן אסור בה שום מלאכה ויום טוב נקרא "מקראי קודש", שהוא רק נקרא בשם קודש אבל אין לו  קדושת השבת,
להבין זאת, קצת רקע בנושא:
כשאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת הוא קולל " בזיעת אפיך תאכל לחם"  כדי שיוכל לזון את גופו ונשמתו הוא חייב לעמול קשה ולברר בירורים להפריד מהרע את הטוב הטמון בו על-ידי מלאכת כפיים ולדעת  שהכל זה רצון ה', במשכן ישנם 39 מלאכות,
עשרה מתוכם נעשים בפת. מלאכות אלו נאסרו בשבת לגמרי מכיוון שבשבת קיים כח ביקום שכל ימי המעשה עולים דרגה, אין שום מלחמה בין הטוב והרע הכל הוא רק טוב וממילא כל הרע בטל לגמרי ואז אסור לעשות שום מלאכה כי אין שום בירור לברר עבור האדם, הכל כבר מבורר, וכל זה ביום קבוע בשבוע, אף פעם לא זז.
ביום טוב מאידך ישנו פלא עצום, כל החגים סובבים זכר ליציאת מצרים, החג עצמו יכול ליפול פעם ביום ראשון ופעם ביום חמישי, מכיוון שיציאת מצרים נעשתה בצורה כזו של שידוד מערכות הטבע בצורה שכל הבריאה נאלצה לפעול בניגוד למהלכה הרגיל אם זה בקריעת ים-סוף או בשאר המכות שהיו שם.
הגאולה הראשונה נעשתה בצורה של 'הכרחת' המזלות והטבע, הגאולה האחרונה תיעשה רק על-ידי גילוי דעת עצום על כבוד הש''י בעולם וללא ירייה אחת, שזה בעצם קדושת מעלת השבת שאין הכרחת 
המזלות והטבע, וכל העולמות עולים לדרגתם הראויה ללא כל בירור ויגיעה.
ביודענו שכל הטוב שבעולם וכל ההשפעות בעצם מושפעים מהש''י וכל הסיבה בעבודותינו הינה רק לברר בירורים, יוצא דבר נפלא: בשבת שהכל מבורר וכל הטוב שבעולם כבר נשפע בצורה שאין שום דבר לברר והכל הוא רק טוב ומבורר ולכן שום מלאכה אינה מותרת כי אין לנו שום בירור לברר ולא שום תיקון לתקן, אבל ביום טוב שכל מהותו נעשה על-ידי בירור 'חריג' מהרגיל  של 'הכרחת' המזלות והטבע עדיין קיימת מלחמה בין כוחות הרע והטוב כי זה בעצם חל ביום חול ולא כמו השבת שהיא קבועה וקיימת מאז ולעד, ולכן עלינו לברר רק את הבירור האחרון שלפני הבירור הסופי – האכילה.
באכילת האדם מגיעה בעצם עבודת הבירור לסופה כי כל מה שהאדם עובד זה לפרנסתו שיוכל לחיות וכשאוכל בצורה נכונה בקדושה ובברכה, הבירור הינו האחרון של כל המלאכות והיגיעות שנעשו עד שראינו את הלחם במאפיה. ומכיוון שביום טוב עדיין היה את "מלחמת הבירורים" עד שיצאנו ממצרים ואז קיבלנו שלוש חגים, ולכן מותר לנו לעשות את הבירור האחד לפני האחרון שזה בישול ואפיה וכדו' שזה רק להכניס את הטעם במאכל.
אגב, זה גם הסיבה בשלה בחגים צריכים לקיים מצוות עליה לרגל למקום בית המקדש שורש כל 'בירורי הקדושה' הנעשים בעם ישראל כי היום עדיין לא מבורר בקדושה מוחלטת אבל בשבת בו הקדושה קבועה וקיימת כל אחד נשאר בביתו.
יזכנו הש''י לראות את בנין הבית במהרה ולקיים מצוות עליה לרגל עם קרבן הפסח, אמן.
(מיוסד ע''פ ליקוטי הלכות הלכות יום-טוב הלכה ה')
 

Go Back  Print  Send Page


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved