Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

פי שנים

דף הבית >> מאמרי הגות >> פי שנים
פי שנים
"אי אפשר ללב לשמוח, אלא עד שיסיר עקמומיות שבלבו, שיהא לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה, ועקמומיות שבלב מפשיטין על ידי רעמים, ורעמים הוא בחינת קול שאדם מוציא בכח בתפלתו, והקול הזה פוגע בעבי מטרא, היינו בחינת מוחין, וכד אערא בגלגלתא דמוחא, נעשה מהקול רעמים, ונשמע לבריתא, ועל ידי זה נתעורר הלב, כי מי שיש בו יראה, קולו נעשה רעמים, ועל ידי זה דבריו נשמעין" (ליקו"מ ה).
"כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים", אמרו בדרך צחות, ע"פ מאמר הבעש"ט הק' שנכנס פעם לבית מדרש ואמר שבית המדרש מלא וגדוש בתורה, כיון שהתורה שלמדו באותו בית מדרש לא נלמדה כראוי, ולכן לא היתה עלייה לתורה, וממילא התמלא בית המדרש בתורה. כך העמים שאין תפילתם כראוי - הרי הם ממלאים את הבית בתפילות שאין לה עלייה רח"ל.
אך למרבה הצער איננו שונים מאותם 'כל העמים', מאחר ובכדי שתפילה תוכל לעלות ולהתקבל לפני כסא הכבוד, עליה להיות דברים היוצאים מן הלב, לב מלא ישרות שאין בו שום עקמומיות, ואח"כ עליה לעלות למוח הזך, ומזכותו של המוח תחזור ותעורר את הלב, וממנו תעלה ותפעל את פעולתה הרצויה.
ואנו שלא זכינו ללב ישר, ולמוח זך ונקי, הרי תפילותינו מסובבות בחללו של עולם ללא כל תכלית, מבקשות את מקומם ואין, הן רק משה רבינו בגודל פעולותיו יכול להגיע לדרגת לב נקי ומוח זך, אבל אנו אזובי קיר מה תקוה יש לנו?!?
*
תקותינו היא מסודו הגדול של רבי נתן, וכך הוא מגלה:
כשאדם מתפלל הוא מצפה לקבל משוב, האדם רוצה לראות את פירות תפילתו, אבל בדורנו אנו באחרית הימים, כמעט ולא שייך לראות איך השי"ת עונה לתפילתנו, וכיון שכך, הרגשות שבנו מתים. וכשכבר איננו מאמינים בשום תקוה, כבר אין כח לפתוח את הפה, כמה אפשר לתת, לתת, לתת, ולא לקבל??
אבל רבי נתן אינו מרפה, והוא אומר "תמשיך, תמשיך, אפילו שאין לך כח, ואתה כבר לא מרגיש כלום, שום חיות, שום כיסופים, תמשיך לרצות את ה', לקרוא אל ה', למרות/ובגלל כל המניעות הללו!!"
וכשהאדם מתעקש ופונה לה' שוב ושוב, "ה', אני רוצה אותך למרות הכל, אני לא יעזוב אותך יהיה מה שיהיה, אני רוצה להמשיך להיות קשור אליך תמיד", אז נפתחים לו שערים חדשים והוא זוכה ל"פי שנים".
"פי שנים" הכונה לריבוי, להתפשטת, למניעת הצמצום. הצמצום אומר לאדם "אם אתה יכול - תתפלל, ואם אתה לא יכול - אל תתפלל", אבל ה"פי שנים" מוצא באדם כוחות חדשים להתחזק למרות הכל!!!
*
ואם האדם לא נבהל מכל מה שעובר עליו, והוא ממשיך עוד ועוד להוריד לעולם פי שנים, מכוחו של התלמיד הגדול רבי נתן, שזכה לפי שנים בשלימות, אז הוא משפיע לכל העולם פי שנים, שבירת צמצום לכל באי עולם, שכולם יראו את חסדו האינסופי של ה'!
זהו סודו הגדול של רבי נתן!!
"אם אתה חושב שהתפילה שלך לא יכולה לעלות היות והלב שלך נוטה למות, והמוח מלא עשנים סרוחים, אז דייקא תתחזק לרצות ה' ממקום שאתה שם -
וכשתתחזק, הרי כאילו אתה בעצמך משה רבינו, התפילה שלך תעלה מהלב למוח, וממנו תעורר את הלב ותעלה מעלה מעלה, לתקן עולם במלכות ש-ד-י, ולהשפיע לכל העולם את אורו הבהיר של התלמיד הגדול ברוחו פי שניים!!!"
 
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved