Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

עד שיעיד

דף הבית >> מאמרי הגות >> עד שיעיד
עד שיעיד
"דע שיש חבילות חבילות של עבירות, היינו כשאדם עובר עבירה אזי עבירה ראשונה גוררת אותו לעשות עבירות אחרות, עד שנעשו חבילות חבילות של עבירות. והתיקון הוא, שילמד לעשות ולקיים השלש עשרה מדות של רחמים וחסדים, דהינו שיהיה לו רחמנות וירבה לעשות חסד, ועל ידי שמקיים השלש עשרה מדות של רחמים, הוא מעורר למעלה השלש עשרה מדות העליונים של רחמים, ועל ידי זה נכנעין ועוברין המחבלים שנעשו על ידי העבירות, בבחינת: "א-ל מלך יושב על כסא רחמים וכו' מוחל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון" (שיחות הר"ן פט).
כתב הרמב"ם: "מה היא התשובה? שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו" (פ"ב מהל' תשובה ה"ב).
והלב ירא וחרד, הן מי איננו חפץ לחזור בתשובה שלימה, לשוב ולהדבק בקונו, ולמחוק לצמיתות את כל הסחי והמיאוס שדבק בו. אך חומה בצורה עומדת בינו ובין התשובה, הרמב"ם הקדוש יסד תנאי סף והוא: "עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד לכסלה.."!
וכל אדם באשר הוא עומד וזועק, "וכי לעולם לא תתקבל תשובתי? הלעולמים לא אוכל להשתנות? הכיצד אזכה שיעיד עלי יודע תעלומות של אשוב עוד?!?"
*
אכן, בדרך הטבע אין אפשרות כזו של ודאות להנצל מהרע, עי' בלחם משנה שם שכבר שאל; "איך הקדוש ברוך הוא יעיד עליו כך? וכי לא נשארה הבחירה בידו, והרי אמרו הן בקדושיו לא יאמין?", אבל אנחנו החוסים תחת כנפיו של הצדיק הרחמן, מתגלים לנו חסדים שלמעלה מדרך הטבע.
והוא מגלה לנו דרך פשוטה וקלה:
"תהיה רחמן"!! תתחיל לשים לב שיש עוד בריות בעולם בלעדיך.. תשמור נפשך מלרמוס את רגשותיו של הזולת, תשתתף השתתפות אמיתית בכאב של חבר, עד שתהיה איש רחמן, כלומר, חדל לך מלהיות קשוח ואנוכי, הייה רך ונותן, תשמח לתת בלי לקבל!!
ואז תבין, שעיקר הרחמנות היא הרחמנות על ה' בעצמו, שכן מי שאינו רחמן הוא רגיל לעבוד את ה' רק 'מלמעלה', דהיינו כשנשפע עליו אור והוא מרגיש חיות וטעם וסיפוק. אבל מי שחש את רצון ה' הוא עובד 'מלמטה', דהיינו הוא ממשיך לעשות את המוטל עליו [ככל יכולתו...] גם כשהוא מרגיש כביכול הוא למטה!
כשאדם מוכן לתת לה' 'מלמטה' בלי לקבל בתמורה שום דבר, זוהי הרחמנות האמיתית!!
*
אזי - מבטיח רבינו הקדוש - האדם זוכה שאין מניחין על ידו לחטוא, אינו יכול עוד לעבור עבירת, שכן השי"ת אינו מניח לו לחטוא כבר לעולמים, ומעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד! כך נמחקים העבירות שלו, והא שב להיות זך ונקי, הוא כבר מנותק לגמרי מהרע, ואין לו שום שייכות להתבוססות בלא טוב!!
על ידי שתהיה רחמן, ותתחזק תמיד לרחם על ה', ותמיד תמיד לחזור אליו, על ידי זה יכנעו המחבלים שנוצרו מהעבירות, וכל העולם יבוא על תיקונו השלם, בתשובה האמיתית והשלימה!!!
 
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved