Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

ספירת העומר בפה מלא

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> ספירת העומר בפה מלא
 בס''ד
 
האדם צריך לחפש בכל דבר את החכמה הטמונה בו כדי לדעת מה הקשר בין זה לאלוקותו יתברך,
דבר זה נקרא בליקוטי מוהר''ן בתורה א' ח' מכיון שכתיבת אות ח' נעשית בצורה זו חית שהיא מלשון חיות כי בעצם בכל דבר יש בו חיות וזה מכח החכמה הטמונה בו וכמאמר הכתוב ה"חכמה תחיה" את בעליה, יוצא שהאות ח' מרמז על ענין החכמה, החכמה גם מאירה לאדם כשמש כיצד אמור להתנהג בכל דבר ולכן כל אדם בכל עת צריך להתבונן בכל מה שקורה לו בין אם זה לטובה ובין להיפך ח''ו לראות מה החכמה הטמונה מאחורי מה שקרה לו.
מצד שני כדי ליישם בפועל התבוננות זו צריך להוריד מהחכמה עד המלכות כידוע שמהלך הספירות הינם חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, הספירה התחתונה הינה המלכות שזה בעצם מבטא את צמצום החכמה לכדי מעשה כיצד אמור אדם להתנהג,
בתורה זו רבינו קורא למלכות בשם נ' האות נ' נכתבת בתורה זו נון שזה מלשון מלכות כמאמר הכתוב ולפני שמש ינון שמו (תהילים ע''ב) ופירש רש''י ינון לשון מלכות, מלכות הכוונה שרק דרכה אפשר להוציא מהכח אל הפועל מהחכמה להנהגה מעשית. והיא בעצם מה ששולטת על האדם אם לטוב או חלילה...
רבי נתן  בהלכות פקדון הלכה ד' מבאר שישנם שני סוגי נ' (מלכות) הראשונה הינה צמצום לא לעלות למקום שאין שכלו מגיע וזה נקרא בלשון אחרת "ריבוי אור" כי אדם כשמתנהג בריבוי אור הוא בעצם לא יודע היכן לעצור ולו זה נראה שהוא עובד את ה' אבל בעצם זה חורבן אמיתי, הנ' השניה היא לדעת לשים מחסום מוחלט לכל התאוות הקיימות.
הזמן בו האדם בעצם יכול בעיקר לפעול ולתקן שני שלבים אלו של מלכות הינם בימי ספירת העומר,
נ' (50) יום מפסח עד שבועות כדי לתקן את הנ' את המלכות עד שזוכים לקבל את אור הכתר שזה יום מתן תורה שזה שלימות השמירה על המח לא לקבל מחשבות זרות ולא לעלות למקום שאסור לעלות כמו שנאסר אז על עם ישראל פן יהרסו לעלות אל ה'.
עיקר העניין של הספירה שהאדם חייב לדעת שכל יום מימיו ספור ומנוי היום שהיה לא יהיה שוב ומחר זה יום אחר אלא לו לאדם אלא היום בלבד בו הוא אמור לתקן ולחטוף מה שאפשר ולכן עיקר מצוות ספירת העומר היא לומר בפה מלא היום יום...  לעומר כי רק על ידי ספירה בפה מלא האדם יכול לזכור שימיו מנויים וספורים כי דיבור של אדם יש לו כח גדול מאוד ככתוב כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד.
הסיבה שאדם דוחה דברים ליום אחר ואמר על היום שלא יצלח למאומה נובעת מכך שכל יום יש לו חכמה מיוחדת השייכת לאותו היום, יום זה דבר שמאיר אבל לכל אור קדם חושך כמו קליפה שקודמת לפרי, וזה קורה כי אדם שחוטא הוא בעצם גורם פגימת הלבנה שזה בעצם פגימה בנ' במלכות הקדושה ולכן כעת שרוצה לשוב סובבים אותו מניעות וחושך חדשים, וזה ממש כמו גלות מצרים לפני היציאה מהחושך לאור.
ולכן: אדם שיודע דברים אלו ומתחזק וסופר בפה מלא היום יום... לעומר הוא בעצם מכריז שהוא יודע שהיום הזה לא אבוד ולא משנה כמה עבירות עשה ובאיזה חושך הוא נמצא הוא כרגע יוצא ממצרים, הוא כרגע נותן כח למלכות של הקדושה להתגבר על המלכות של הסטרא אחרא,
 והלוואי שנזכה תמיד לזכור להגביר את המלכות של הקדושה על המלכות של הסטרא אחרא ולצאת מהגלות במהרה, אמן.


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved