Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

נסיון העקידה בחיינו היומיומיים

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> נסיון העקידה בחיינו היומיומיים
נסיון העקידה בחיינו היומיומיים

זה קורה לנו כל הזמן; מצד אחד – הבטחות גדולות ומרחיקות לכת; ומאידך – מצב יומיומי עגום עד גרוע. 
זה מצבם שלרבים מאתנו שרוצים לעבוד את ה'; וזה היה מצבו של אברהם אבינו בעת ניסיון העקידה. 
מחד – מבטיחים לנו שלא נעזוב את העולם עד שנבוא לתיקוננו השלם, כדברי רבינו: "שכל אחד מאנשיו בוודאי
יזכה בסוף לבוא בזה העולם למה שצריך; ואמר ש'אין הקדוש ברוך הוא עושה לי זאת חס ושלום בשום פעם, 
לקחת ממני איזה איש מאנשיי באמצע'. כלומר, רק כל אחד יאריך ימים ושנים, ויחיה בוודאי, ויתייגע ויחתור חתירה
אחר חתירה, עד אשר יזכה לבוא לעניינו ולמדרגתו הקדושה שהוא צריך לבוא בזה העולם, אשר בשביל זה נברא" (חיי מוהר"ן, שב); ומאידך – המצב בשטח לא ממש משמח; החיים מלאים בניסיונות ובהרפתקאות, והישועה לא
נראית באופק. לפעמים אף מרגישים כמובלים לשחיטה ממש, בבחינת "קצתי בחיי, למה לי חיים כאלה, חיים מרים
ומרורים ממות" (מתוך התפילה שלאחר 'תיקון הכללי').
זהו ממש הניסיון של העקידה: מצד אחד הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו: "הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם
תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך"; ומצד שני הוא מצטווה לקחת את אותו בן, ולהוביל אותולשחיטה.יותר מכך: אברהם אבינו נוסע עם בניו, יצחק וישמעאל, וביום השלישי לנסיעתו – "וישא אברהם את עיניו וירא
את המקום מרחוק". איזה מקום הוא רואה מרחוק? – מקום בית המקדש, המקום בו יעמדו זרעו של יצחק
ויעקב ויקריבו קרבנות. ועל אותו מקום הוא עומד לשחוט את בנו.
אך הוא לא התבלבל; הוא המשיךלהאמין שבאותו מקום קדוש יעמוד בית מקדש, וזרעו יקריבו שם קרבנות; ובו
בזמן שלח את ידו "ויקח את המאכלת לשחוט את בנו" כצו ה'.
"ואף על פי שהוא תרתי דסתרי מאד; שרואה המקום של בית המקדש שיירשו זרעו של יצחק לעתיד בגדולה
כזאת – ועתה הוא מוליך אותו לשחיטה. אף על פי כן, לא הרהר אחר מידותיו חס ושלום. כי זה העיקר" – גם
אצלנו, צאצאיו – "לבער ולסלק כל הקושיות והבלבולים והעקמימיות שבלבו, ולעשות את שלו, ולחטוף טוב כל מה שיוכל, הרבה או מעט, כי אחד המרבה ואחד הממעיט וכו', ולהיות חזק ברצונות וכיסופים טובים, ולהיות סמוך בכל הצדיקי האמת שיגמרו עמנו בוודאי מה שהתחילו. אם נעשה מה שנעשה – צריכים לידע האמת שאין אנו יודעים כלל! כי 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני' " (עליםלתרופה, מכתב מיום א' ויצא תקצ"ז). 
הקושי העיקרי של ניסיון העקידה, לא התמצה בשחיטת הבן יחיד; קושי השחיטה מתגמד כנגד הקושי האמיתי:  להכיל 'שני הפכים בנושא אחד'. לוותר על ההבנה, ולהמשיך הלאה. לשתוק, ולדעת שאני לא יודע – – –
"כי ידוע קושיית העולם על גודל הרעש של ניסיון העקידה. כי לפי גודל צדקתו של אברהם, אין זה ניסיון גדול כל כך
לכאורה, כי נדמה לנו שגם אנשים פשוטים יעמדו בניסיון זה, שכשיאמר לו ה' יתברך בפירוש לשחוט את בנו יחידו
– בוודאי יקיים דבריו וישחטהו. "אך עיקר הניסיון היה, מה שלא הרהר אחר מידותיו יתברך; וכמובן בדברי רבותינו
זכרונם לברכה ומובא בפירוש רש"י ממה שאמר אחר כך: 'אפרש שיחתי לפניך: אתמול אמרת לי 'כי ביצחק יקרא
לך זרע', ואחר כך אמרת לי להעלותו לעולה!'... אבל אברהם התחזק באמונה, ולא הרהר אחר מידותיו, ואמר: 'אף על פי שאיני מבין דרכיו – בוודאי כך המידה, שאי אפשר להבין דרכי ה', ואני מחויב לעשות את שלי, להוליך בני יחידי לשחיטה; ואף על פי כן, אני מאמין שה' יתברך יקיים כל דבריו שהבטיחני, כי דרכיו אי אפשר להבין כלל, כי הוא יכול לעשות שני הפכים בנושא אחד' " (ליקוטי הלכות, מתנה ה, מז).
וכשאכן מוותרים על ההבנה, ומאמינים על אף הכל בתקווה הטובה - "אז דייקא יכול להיות שתבוא התקווה בהיסח הדעת, תיכף ומיד בזמן קצר. כמו שהיה בעניין זה באברהם אבינו עליו השלום, שתיכף נמתק הדין ונאמר לו 'אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה' " (עלים לתרופה, שם). שכן כל הקשיים והנפילות, אינם אלא לצורך עליה. וגם
אם התקווה הטובה שוכבת כבר עקודה על המזבח מוכנה לשחיטה, הרי בסופו של דבר אין שולחים בה יד ולא עושים לה מאומה... כי הכל רק מבחן, לדעת אם "ירא אלקים אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני"; האם המשכת להאמין בי ולעבוד אותי גם כשהכל היה מבלבל ותמוה...
 
מתוך 'אוצרות ברסלב'


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved