Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

נאה כעורב

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> נאה כעורב
נאה כעורב
"ושאור וחמץ שבלב האדם, הוא המסית את האדם, שיהרהר אחר תלמידי חכמים שבדור, ולומר זה נאה וזה לא נאה, בבחינת (הושע י)"חלק ליבם", לבם הם עי"ן בי"ת צדיקים שבדור" (ליקו"מ ח"ב פג).
אלפי שנים ייחלנו וערגנו בכל להט נשמתנו לזכות להגיע לארץ ישראל, נהרי דמעות נשפכו בתחינה ובזעקה לחוש את קדושת אדמתה אשר עיני ה' אלוקיך בה, ולהסתופף בצל קדושתה.
דומה כי לכאורה התמלאה בקשתנו והננו עתה בציון משאת כל נפש, עם ישראל שרוי על אדמתו. אך זהו דמיון, ואינו אלא למראית העין...
שכן ביושבנו עתה בארצנו רודפים אותנו אויבנו מכל צד, דם יהודי נשפך כמים, והזעקה עולה מאליה, הלזאת ציפינו? וכי לשם כך ייחלנו?...
ואין מדובר רק באוייב אשר איננו מזרע ישראל, אלא אפילו אחינו עצמנו ובשרנו נלחמים בכל דבר שנודף ממנו ריח של קדושה, והתמיהה נוקבת עד עמקי תהום, "הזוהי ארץ ישראל הקדושה והנפלאה?!?"
*
ובכן:
שתי תורות נמסרו בידינו, זו שבכתב ורעותה שבעל פה, ובתורתו של רבינו הק' הרי הם 'תורה של חוץ לארץ', ו'תורה של ארץ ישראל'. תורה זו של ארץ ישראל נתגלתה עם שובו מהארץ הקדושה, אחר ביקור שנעשה במסירות נפש שאין כמותה. והוא הביא לנו את תורת ארץ ישראל במתנה, באמרו "הבאתי לכם מארץ ישראל מתנה - מחלוקת", זוהי תורת ארץ ישראל, תורה שבעל פה.
תורה שבעל פה מתגלית רק מתוך מחלוקת וייסורים.
כשהאדם מקבל 'מתנה..' מחלוקת, והוא אינו נופל בדעתו, וממשיך לרצות את ה' יהיה מה שיהיה, 'משכני אחריך - נרוצה', בזאת הוא מגלה ומחדש תורה שבעל פה חדשה!
אף כשרבי עקיבא גילה תורה שבעל פה חדשה, והיה דורש על כל תג ותג תלי תלים של הלכות, אף אז קמו צדוקים ובייתוסים לחלוק על התורה, ולייסר את לומדיה, ודווקא מתוך מחלוקת זו נבעה תורה חדשה! תורה שבעל פה!
*
ארץ ישראל אינה נקנית אלא בייסורים, ונפשו של האדם נוקעת, והוא מצווח ואומר "יש תלמיד חכם נאה, ישנו צדיק המגלה תורה של חוץ לארץ, תורה יפה וקלה, יש בה הרבה סיפוק, הרבה הצלחה, זהו תלמיד חכם נאה -
אבל יש תלמיד חכם שבנגלות התורה נדמה כביכול הוא בבחינת אינו נאה, ישנו צדיק שמגלה דוקא תורה של ארץ ישראל, תורה רצופה אכזבות ומכשולות, תורה שבה האדם צריך לרוץ אחרי ה' למרות שאינו רואה שום הצלחה, זהו תלמיד חכם שכביכול אינו נאה..."
והסבא דסבין מגלה את סודו של המשיח, ואומר שתורה שבעל פה לא תוכל לצמוח כשהאדם ינוח על זרי דפנה, בעודו מתענג על תורת חוץ לארץ.התורה שבעל פה הגדולה והנשגבה תתגלה רק על ידי היסורים הקשים שבארץ ישראל, אזי מתגלה שדוקא התורה של ארץ ישראל היא התורה הנאה (עי' מהרש"א עירובין סד:)!!
וכי ישאלך אדם, למה נפל בחלקי להיות כתלמיד חכם שאינו נאה, אמור לו: "אכן התורה שמטילים עליך תורה קשה היא, אבל אם תמשיך לר'וץ' אחרי ה', למרות כל הכשלונות והאכזבות - אז תזכה לאר'ץ' ישראל! אם לא תתיאש אע"פ שכביכול אינך נאוו"ה, תזכה לנוו"ה העליון!"
וכבר אמרו חכמינו,"דברי תורה, אין אתה מוצאן אלא במי שמשחיר פניו עליהם כעורב"
לתגובות: tora6161@gmail.com
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved