Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

מצוות החופש

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> מצוות החופש
מצוות החופש
"כשהכניס אותי בהתמדת הלמוד, וצוה עלי וקבע לי שעורים גדולים בכל יום, הזהיר אותי שבכל יום אראה לדבר עם בני אדם איזה שיחות וספורים כדי לפקח דעתי, ואף על פי שלא היה היום מספיק לי לגמור השעורים שצוה עלי, אעפ"כ אמר שזה מוכרח לפקח דעתי בכל יום על ידי שיחה עם בני אדם איזה שעה ביום. ושיחה כזו אינה בכלל דברים בטלים ח"ו כלל, אדרבא היא מצוה גדולה ועל זה אמרו חז"ל "בטולה של תורה זהו קיומה" כמו שכתוב "עת לעשות לה' הפרו תורתך", כי אם לא יתבטל קצת לפקח דעתו בשיחה אזי ח"ו יתבטל מכל וכל" (חיי"מ תקלג - תלה).
*
בבין הזמנים אתה חייב ללמוד משהו, לא משנה מה...
אז פתחתי שו"ת רבי עקיבא אייגר, וראיתי שהוא דן לגבי הדין שנפסק בשו"ע או"ח סי' ס' סעי' ד' "מצות צריכות כונה", וכתב המג"א שבמצות דרבנן יוצא ידי חובה בדיעבד גם אם לא כיוון לקיים המצוה, אבל במצוה דאורייתא אם לא כיוון לא יצא ידי חובה, וצריך לחזור ולקיים המצוה.
ולפי"ז דן רעק"א במה דקיי"ל פריעת בעל חוב מצוה מדאורייתא, ממילא אדם שחייב חוב לחבירו, צריך להזהר לכוון בשעה שפורע לו 'לשם מצות פריעת בעל חוב', כי אם לא יכוון לשם מצוה הרי לא יצא יד"ח מצות פריעת בעל חוב. ואפילו אם ירצה לתקן לא יוכל לשלם שוב את החוב, כיון שהשעבוד כבר נפקע, וכבר אין חוב, ואפילו אם משלם שוב - אין זה רק מתנה בעלמא.
*
ואז הבנתי דבר נורא!
בן אדם יכול להיות מוסרי וישר ונאמן, בכל הגמחי"ם בעיר יודעים שהוא משלם בזמן, ומילה שלו זו מילה, אבל הוא עבריין!!
כי הוא לא מקיים מצות פריעת בעל חוב, אמנם הוא מחזיר את החוב בנאמנות וביושר עד הפרוטה האחרונה, אבל אם הוא לא מתכוין לשם מצוה, אז הוא ביטל מצות עשה מדאורייתא, ה"י.
[שמעתי בשם הר' שלמה לורנץ, שהחזו"א התנגד לחוק שעות עבודה ומנוחה שכלל מנוחה רשמית בשבת, כיון שאם השביתה מעבודה אינה לשם מצות שבת שציווה הקב"ה, אלא לשם מנוחה בעלמא, עדיף שלא לחוקק את החוק..]
אז אני חסיד של רבינו הק', וכשאני פותח חיי מוהר"ן ורואה שחייבים לפקח דעתו, אז אני לא מחכה רגע אחד, אני רץ לפטפט, לבלות, לנסוע... [ואם לא החשש מחומרות יתירות, היינו צריכים בבין הזמנים לדבר שיחות חולין שלושה שבועות ברציפות...]
*
אבל, אומר רעק"א -
אם אתה לא נופש בבין הזמנים לשם מצות קיום דברי רבינו הק', אלא סתם ככה בגלל שכבר אין לך כח, ואתה רוצה קצת לנוח, אז לא קיימת את המצוה, ולא יצאת ידי חובת 'מצות הנופש'...
לכן, נתחזק כחסידים נאמנים לקיים את רצונו הק', ולגשת לימי בין הזמנים בדחילו ורחימו, ולפני שיוצאים ממירון לעשות את המסלול בנחל עמוד עד לעכברה -
נעצום עיניים בדביקות, ונאמר "הריני מקשר עצמי במצות ה'חופש הקדוש' לרבינו נחמן בן פייגא, והנני מכון לקיים מצות 'בטולה זהו קיומה', כדי שאוכל להתחזק לעבודתו יתברך!!"
- בצורה כזאת, באופן שכזה, קיימנו את מצות החופש כהלכתו...
[ולמותר לציין שאחרי כזה 'לשם יחוד' האדם נשאר במצב של רצינות לגבי כל התחומים, וד"ל...]


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved