Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

מה העבודה הזאת לנו?

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> מה העבודה הזאת לנו?
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
כשאנו באים לנסות להבין מה העבודה של חג הפסח, עלינו לבוא מתוך ידיעה שאין ביכולתנו כלל וכלל להשיג את מהות החג הקדוש הזה, וכל ענייננו הוא רק להוציא עצות לעובדא ולמעשה איך להתקרב אל השם מחדש על ידי הפסח.

יציאת מצריים היתה למעשה התחלת היותנו לעם.
אבל מה שהיה היה, וכיום אין אנו חוגגים דברים היסטוריים אלא דברים עכשוויים ואקטואליים. ידוע שבכל שנה בחג הפסח מאיר מחדש האור הגדול שהיה בעת יציאת מצרים.
בעת יציאת מצריים התגלתה האהבה האינסופית של השם לעם ישראל, אהבה לא מוסברת ולא הגיונית. שכל ניסיון להסביר ולתלות את האהבה בדבר, נכשל אל מול הפלאות שהיו במצריים למרות המצב בו העם היה שרוי בעת שהתגלה אליהם השם באמצעות משה רבינו.

רבי נתן מסביר, שהשם הסתכל רק על הטוב של עם ישראל, וכביכול התעלם מן הרע. ולכן במצריים למרות שהיו שקועים בארבעים ותשע שערי טומאה שזה המצב הרוחני הגרוע ביותר שניתן להעלות על הדעת, למרות זאת ה' מצא בנו נקודות קטנות של טוב, שעל ידם יכולנו לצאת ממצריים.
זה פשר האור העצום שמאיר בליל הסדר, אור של אהבה ללא תנאי, אור ששום מקטרג לא יכול לעמוד מולו, אור שכל כולו טוב. רק אז יכלו ישראל לקום ולצאת ממצרים, ולא להקשיב לקולות המייאשים והמרפים ידיים, אלא להאמין למשה שהשם יתברך חפץ בנו ורוצה אותנו כמו שאנו. משם הכוח לקום וללכת אחריו באש ובמים במדבר ובים.
זה מה שעלינו לעשות גם היום. איך שאני, כמו שאני, ברגע זה ממש, יש לי יכולת לעשות לקב"ה נחת רוח, ובעיקר, יש לי את הכוח להתחיל התחלה ברת קיימא של התקרבות אמיתית אל ה' יתברך. ולא, אין כוונתי להתחלה שלא יהיו אחריה התחלות נוספות, אלא שזו תהיה ההתחלה של ההתחלות. וכך כל שנה מחדש כל תקופה מחדש ואפילו כל יום מחדש נוכל להתחיל ביתר שאת וביתר עוז להתקרב אל השם.

מובא בכתבי האריז"ל, שמצריים מרמז על מיצר הגרון שמשם יוצא הדיבור ופרעה אותיות הערף, שהוא יושב בעורף ולא נותן לאדם לדבר, ופסח נוטריקון פה-שח.
רבי נתן מסביר שפרעה מגביר על האדם כפירות וקושיות על ה' עד שאינו מצליח למצוא חשק בעצמו לפתוח את פיו בתפילה את ה'. וזה עיקר הגלות, מה שהאדם לא מסוגל להתפלל לפני ה'.
ובפסח אנו יוצאים ממצריים ואז אנו מקבלים כוח להתחדש בעיקר בעניין הדיבור. להכניס בלב את אור האמונה בה' עד שהפה יפתח בדיבורים ובתודה לפני ה'. והוא עיקר העצה למעשה בשביל לעורר האמונה בלב, להרבות בדיבורי תפילה ותהלים ושבח הבורא
וזהו עיקר עבודת הקודש של ליל הסדר – "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג", עבודת הדיבור – לספר ביציאת מצרים, ולזמר ולשיר ולשבח להשי"ת שירות ותשבחות, כי אז נפתח שערי התגלות הרצון, להשיג קצת בדעתנו וליבנו מהו זה שהשי"ת בחר בנו ורצה בנו, וממילא כך אפשר לפתוח הפה בסיפור יציאת מצרים ושירות להשי"ת – 'אנכי ה' המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו'.
 
 
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved