Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

כח הבחירה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> כח הבחירה
ומי שרוצה לתת לב בפרשה זאת (פרשות קללות בלעם) יכול להבין היטב עד היכן כח הבחירה כך פותח מוהרנ''ת את פרשת בלעם, שהרי כל רואה תמה מניין לבלעם כח ועזות זו להפר את דבר ה' הנגלה אליו פעם אחר פעם ומורה לו לא לקלל, והתשובה הזו טמונה בכח הבחירה
לבלעם היה רצון כה חזק לקלל עד שחשב שהוא יוכל להפוך את רצון ה' כרצונו שהרי ה' אמר לו מפורש,"לא תלך עמהם" והוא אמר לשלוחי בלק כי מאן ה' לתתי להלוך עמכם ורש''י מפרש שעמהם לא ילך אבל עם שרים גדולים וחשובים יותר כן ילך כי רצונו היה להפוך את רצון ה' אליו ובאמת לאחר שבלק שלח לו שרים חשובים יותר הצליח במקצת כביכול להפוך את רצון ה' כרצונו כי אז אמר לו "קום לך עם האנשים" ואז הזהירו שלא יאמר שום דבר היפך רצונו אך בלעם המשיך במריו ורש''י מפרש שאמר לעצמו שמא אפתה את ה' ויתרצה לי לקלל את ישראל ושוב ניסה ה' למונעו והאתון עיכבתו שלוש פעמים עד שפיה נפתח כנגדו והוכיחה אותו וגם ראה את מלאך ה' לנגדו ועדיין התעקש ברשעו ואז המלאך אמר לו לך עמהם וחז''ל אומרים על כך "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו,
מעשה זה הוא נפלאות ה' להסתיר את רצונו כדי לתת לאדם את כח הבחירה לטוב או חלילה להיפך וחז''ל דרשו על הפסוק וגם את העולם נתן בליבם העולם לשון העלם שיש כח ביד יצר הרע להסתיר את מציאות ה' כביכול כדי שלאדם יהיה את כח הבחירה וכמו שרואים בחוש שהגם שהאדם חוטא עדיין יש לו חיים ופרנסה וכו' ואפילו שעי''ז הוא ממשיך יותר בתאוותיו שעי''ז כביכול מכריח את ה' לתת לו הלאה חיים ופרנסה.
קל וחומר בן בנו של קל וחומר שמידה טובה מרובה למי שמתגבר ברצונו בכח גדול כדי ללכת בדרכי ה' שיזכה על ידי רצונו לקבל את השפע האלוקי על ידי שינוי הטבע בזכות רצונותיו וכיסופיו של האדם לעבוד את ה'
ועל זה אמר בלעם "הן עם לבדד ישכון" עם ישראל מתבדלים מהווי עולם הזה, אנשי העולם הזה תאווים לכסף, כבוד, הצלחה, וכו' אבל עם ישראל לבדד ישכון הוא מתבודד ומתפלל לה' ומחפש אותו כל הזמן ומראה שכל רצונו זה רק להתקרב אל ה' ומדבר על זה בפה מלא כדי להמשיך על עצמו את הרצון הזה יותר ויותר.
ועל זה אמרו רבותינו ז''ל "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שכל התפילות שהאדם מתפלל הם נתונים בידי שמים האם לקבלם או לא אבל האדם המתפלל על יראת שמים לזכות לדעת את הדרך ילך בה אז מחויב שתתקבל תפילתו וודאי שיזכה להתגלות ה'
מסיים מוהרנ''ת שעדיין צריכים הרבה לדבר בזה ולחזור עם עצמו ועם חביריו המקשיבים לקולו ולגלות את ההסתרה והעלמה ולבלות ימיו לבקש ולחפש אחר רצונו ית' ושכל רצונו יהיה ללכת בדרכי ה' עד עולם אכי''ר
(מיוסד על פי הלכות ברכות השחר הלכה ה')


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved