Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

ילדים לפני גיל 7

דף הבית >> אומן >> ההבטחה של רבי נחמן >> ילדים לפני גיל 7

לפני גיל שבע באומן


ידועה הבטחתו של רבנו, אותה הבטיח בפני שני עדים, למי שיבוא על קברו. רבנו הוסיף והבטיח, שכל ילד שיהיה אצלו לפני גיל שבע, יהיה שמור מן החטא עד יום חתונתו.
כותב ר' אברהם בן רבי נחמן חזן בספרו כוכבי אור: "מה שאמר אדמו"ר זצ"ל, שכל תינוק שיהיה אצלו קודם שבע שנים יהיה שמור מן החטא עד יום חתונתו, כמדומה לי שלא אמר זאת רק לעניין מקרה לילה, וכן מובן מהזמן שתפס לזה... וגם נראה לעניות דעתי, שהייתה כוונתו גם אחר הסתלקותו לכל תינוק שיבוא אצלו קודם שבע שנים ויקיים כמאמרו הקדוש, בנתינת הצדקה ואמירת העשרה קפיטל תהלים". (רבי אברהם חזן מוסיף: וידעתי מאחד שבחן זאת וכן הוה =היה). 
רבים משתדלים להביא את ילדיהם לפני גיל שבע, ברצותם לזכות בהבטחה חשובה זו. רצוי להרגיל את הילד לקרוא את התיקון הכללי היטב, כדי שכאשר יגיע לציון, יוכל לומר את העשרה מזמורים ברצף ובקלות. כמובן שאין להלחיץ את הילד, אלא לעודד אותו בצורה חיובית להתרגל לקרוא בשטף, עם זאת זקני החסידים הבהירו, שגם בציון אין להקפיד מדאי, ובמידה והילד פלט באמצע ה"תיקון הכללי" מילה בודדת, או משפט בודד, ניתן להמשיך את האמירה עד לסיומה. אם שוהים במקום לפרק זמן של כמה ימים, ניתן לנצל זאת ולנסות לקרוא שוב ולהשלים את הקריאה ברצף, הדבר רצוי אך אין צורך להיות בלחץ מכך.

גם עם הילד יש לנהוג ככל הנהוג בנוגע להוראתו של רבנו: 
· ליד ציון רבנו, יש להביא לילד כמה פרוטות לצדקה, הילד אומר: הריני מנדב פרוטה לצדקה, לטובת נשמת רבי נחמן בן פייגא. הילד נותן את הפרוטה לצדקה, קופות צדקה קיימים במקום.
· לאחר מכן, יש לקרוא את עשרת המזמורים מספר תהילים: טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ. עשרה מזמורים אלו נקראים "תיקון הכללי". (מאות חוברות מסודרים לפי הסדר הרשום נקראים "תיקון הכללי" ונמצאים במדפים הסמוכים לציון). 

עם נתינת הצדקה ואמירת העשרה פרקי תהלים – התיקון הכללי. הילד זכה להבטחתו של רבנו שיהיה שמור מן החטא, ובכך הוא סיים למעשה את החלק העיקרי במקום המיועד לגילו. 
לאחר מכן אפשר להסביר לילד כי הוא נמצא במקום קדוש, אצל צדיק גדול שהבטיח שיפעל לכל מי שיבוא לקברו להתפלל. הילד יכול להתפלל ולבקש על כל מה שירצה, כדאי לעודד אותו להתפלל שירצה להיות יהודי ישר והגון, ולהסביר לו שכבר מעכשיו הזמן לזה. רבנו גם התייחס באמרותיו לכיוון ילדים צעירים ביותר, המוכיחים לנו עד כמה חשוב להתרגל מצעירותינו, לחשוב על תכלית החיים, ולהשתדל לנהוג בדרכיו הנצחיים, להתפלל על כל דבר ודבר. יש להסביר לילד כי תפלתו יכולה להיעשות בשפה שלו, עיקר התפילה היא לכוון פירוש המילות כפשוטן, ולבקש מהקב"ה על כל דבר, ועל ידי עצם התפילה מתקרבים אל השי"ת.
יסופר, כי בערב ראש השנה האחרון של חייו, רבנו היה חולה מאד וביקש את נכדו הקטן, ישראל, להתפלל למענו.
"אלוקים! אלוקים!" קרא ישראל בקול, "עשה שסבי שיתרפא!"
האנשים שעמדו סביבם החלו מחייכים למשמע דבריו הפשוטים של הילד.
נענה הרבי החולה ואמר: "אכן, כך צריך להתפלל. וכי איך לדעתכם צריכים להתפלל? רק בפשטות! לבקש מהקב"ה במילים הכי פשוטות כל מה שצריכים" (חיי מוהר"ן תלט). וקרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת!
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved