Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חי או מת

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> חי או מת
חי או מת
"וזה בחינת המחלוקת שהיה בין שאול ודוד, ששניהם היו צדיקים גדולים, ואף על פי כן היה ביניהם מחלוקת, כי זה היה בחינת טוב, וזה היה בחינת חסד, כי אמרו רז"ל 'דוד דגלי מסכתא' כתיב בה: "יראיך יראוני וישמחו", 'שאול דלא גלי מסכתא' כתיב בה: "אל כל אשר יפנה ירשיע", כי 'שאול דלא גלי מסכתא', זהו בחינת טוב. 'דטובה גניז בגוה'. אבל דוד דגלי מסכתא, שהיה מלמד תורתו לרבים, זהו בחינת חסד דאתפשט לבר, בחינת "ותורת חסד על לשונה" (ליקו"מ רפג).
*
שאול המלך מיסב לסעודת ראש חודש, ובאותה סעודה גדולה ונוראה [שעליה נאמר - כמקובל - בספר הנשרף, שהיא סגולה לבנים, והיא תביא את הגאולה], הוא שם לב שנפקד מקומו של דוד, ושאול המלך פונה לבנו יהונתן ושואל אותו את שאלת השאלות, השאלה שנוקבת והולכת עד סוף כל הדורות, והדיה נשמעים מסוף העולם ועד סופו:
"מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם????"
שאול המלך, גבוה משכמו ומעלה, מושלם בכל המעלות, מקיים את כל המצוות בשלימות, אבל בסעודת ראש חודש הוא שואל: "איפה דוד?"
למה הוא צריך את דוד? הרי שאול הוא כליל השלימות?
ולמה דוקא דוד הוא זה שיכול ללמד תורתו לרבים, הרי שאול הוא זה הדוגמא האמיתית לאדם השלם, "לא היה איש מבני ישראל גם בין הזקנים לימים טוב ממנו", מה יש לדוד להוסיף לו?
[למותר לציין שאין דברינו מכוונים כלפי שאול עצמו, שהוא היה מושלם בכל, ברצון בעשיה, דברינו באים לבאר מהי בחינת שאול, ומהי בחינת דוד, וד"ל]
*
"כה אמר ה' הנה אני לקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה...", יהודה יעלה על צדקתם של יוסף ושבטיו!
דוד המלך כל ימיו היה רץ, דרך מצותיך ארוצה [ארוצה מלשון רצון!], כל מהותו היתה בעירת הרצון, הרצון למצות ה', הרצון לעשות את רצון ה', הרצון לה' בעצמו!!
אם אנחנו נהיה אנשים מושלמים, כל מעשינו יהיו ללא דופי, אנחנו בעצם "אנשים מתים"!
למה?
כי "אדם רווי הוא אדם מת -
ואדם צמא, שכל היום הוא חושק לעוד משהו... הוא אדם מתגעגע, הוא אדם חי, הוא אדם מתחדש!!!"
ושאול אומר לנו, נכון שאתם צריכים להגיע לשלימות המעשים, אבל אם אתם תהיו רוויים ולא מתגעגעים, אז העיקר חסר מן הספר, ואז שוב ושוב תחזור שאלת החיים:
"מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם????"
*
הגאולה האמיתית היא סעודת ראש חודש שבה מסבים זה לצד זה, שאול ובן ישי..
הגאולה השלימה היא כשבן ישי בא אל הלחם, ובבעירת לבבו הוא מבעיר את חיינו המתים, והופך אותם לחיים נושמים ומתגעגעים!
ולכן, גם אם כרגע אנחנו לא זוכים להרגיש את בעירת הרצון, אבל נשתדל ללכת בדרכו של דוד המלך, ולהיות רוצים, כלומר, להתנהג כאילו אנחנו בוערים וחושקים אליו יתברך.
לגשת לכל תפילה בתנועות [חיצוניות!! כן!] של אדם חי, תנועות של התלהבות והתחדשות, רבינו מדבר על "תנועות משונות שעושים יראי ה' בעבודתם" (ליקו"מ ח"ב ד), כלומר תעשה תנועות - אפילו שהם משונות מההרגשה הפנימית שלך, אבל תעשה תנועות של דוד המלך!
אז תתחיל היום, תתחדש ברצון, או לפחות תרצה להתחדש!!!
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved