Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חגורה למשיח

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> חגורה למשיח
חגורה למשיח
"דע שיש אור שהוא מאיר באלף עולמות, וזה האור אין אדם פשוט יכול לקבל מחמת גדלו. וצריך לזה חכם גדול שיוכל לחלק אלפים למאות וכו'. ומשיח יודע כל הענין הזה בשלמות, ואלו הצדיקים שהם נוקמים ונוטרים שיכולים לעשות מאלפים מאות הם חגורה למשיח, ואלו הצדיקים מחיין את הצדיקים הקטנים" (שיחות הר"ן צג).
"אור האלף", מגלה הגאון האלוקי רבי אברהם בר"נ זצ"ל, קשה מאוד לאדם להכיל אותו, ויתכן שאור זה יוכל ח"ו להזיק לאדם שיקבל אותו שלא באופן הראוי (ביה"ל ח). אור האלף הוא אורו של הצדיק הגדול המאיר את אור האלף מגן עדן עילאה.
ומכח אור זה משתלשלת אל האדם תביעה קשה ונוראה, שכן מכוחה האדם מחוייב להתעלות עד בלי גבול, ואפילו החובות שאנו מחוייבים בשיחה ע"ו הנודעת... אף הם קטנים לעומת מה שהצדיק תובע ודורש מכל אדם, האמת אליה חותר הצדיק היא נוקבת את ההר, ואינה מניחה לאדם שום מנוחה.
ולכן אין ביכולת אדם רגיל לקבל אור האלף, ואין לנו כלים משלנו שנוכל לקבל את אור הצדיק בשלימות. ומכיון שכך, נשמותינו הדאובות זועקות מייחלות ומתגעגעות אחר אור הצדיק! אבל האיך נוכל לקבל אותו בכוחותינו הדלים?!?
*
לכך מגלה רביה"ק, שכל תקותינו וסמיכתנו היא על התלמיד הנטוע ודבוק באילן הגדול, ומרגיש את כל העליות והירידות שעוברות על האילן (ליקו"מ סו), והתלמיד מקבל פי שנים בכוח רבו ויכול על ידי זה לחלק אלפים למאות, ולתת אפשרות לנו הקטנים לקבל את אור האלף.
'אור האלף', הוא אכן אור ששייך לימי עליה בלבד, אבל אור המאות מתגלה בימי הירידה [שמרובים על ימי העליה ביותר מפי שנים...], והתלמיד מחזק אותנו שלא נרפה לעולם מלהמשיך ולהחזיק באור האלף, ואפילו כשמתגברים עלינו קושיות ובלבולים לאין מספר - לא נתייאש לעולם.
ועל ידי כל מעשה קטן, כל דיבור של תפלה, ואפילו הגעגוע הקטן ביותר להשי"ת שנפיק מתוך תוכנו, שהוא בעצם חלוקה של האלף לפיסות קטנות, זעירות, וכמעט בלתי ניתנות לראיה בעין בשר!!!
אבל, הם הם אור האלף בעצמו, על ידם אנחנו מגלים את אור האלף לכל העולם כולו. וכשאדם מתחזק בימי ירידה שלא להרפות ולבלי לייאש עצמו, מובטח לו שהוא חוסך ירידות רבות מספור, שהוא מתקן בכוח ההתחזקות והעמידה הנאמנה לצידו של האילן הגדול.
*
"כי רבינו ז"ל ותלמידו הקטן ברוך השם הם יכולים לחלק האור שהוא מאור עולמות מאלפים למאות, וזה אינו יכול כ"א תלמיד חכם שהוא גם כן נוטר וכו', רק המאמין לא יחוש, וחזקו עצמיכם בשמחה, כי רבינו ז"ל גמר ויגמור" (נתיב צדיק מכתב קי).
וכך, בכל דור ודור הולכים ומתרבים נאמניו של המשיח שסובבים אותו בכל עת, בין בעליה ובין בירידה, ואינם מתייאשים לעולם, והצדיקים גם הם זוכים לחסות לאורו, ולהיות סביבו כחגורה על מתניו!
וביום בו יסובבו כלה עולם כחגורה למשיח, הוא היום לו קיוינו, בו יופיע בהדרו לעיני כל בשר, ויגאלנו בשלימות במהרה!!!
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved