Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

זכות רחל אימנו

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> זכות רחל אימנו
התמונה מוגנת בזכויות יוצרים של יוסף אורדנטליך 
בס"ד
 כמה צדיקים אמרו, שכשיבואו לארץ ישראל, הם יבקשו וירצו להיות קרובים לקבר רחל אמנו ע"ה, מחמת שבכנפיה של אמא, טוב להתחבא ולהסתופף. וביא"צ של רחל אמנו, אז ודאי חופף ומגין קדושת רחל אמנו , עלינו כל בית ישראל.
אין לב שיוכל לשער מה גדולתה של רחל אמנו, שהיא העיקר שבאמהות, וזכתה שכלל ישראל יחסו תחת כנפיה, וה' נשבע לה שבזכותה ישיב אותנו לירושלים ולבית המקדש, אבל אנו יודעים בבירור, שאמנו מבקשת עלינו ומגוננת עלינו.
מובא בזוהר הקדוש, שבגלות האחרונה, כשכעס המלך על בנו, הגלה אותו ואת אמו יחדיו, שכאשר יחזרו, יחזרו ביחד. משום כך, רחל אמנו היא המשתתפת בצער ישראל ובוכה על בניה, היא מבינה אותנו ויורדת אלינו, היא מרחמת עלינו ומבינה את מצבנו, ומלמדת עלינו זכות. וכן בניה הצדיקים שלקחו על עצמם לעסוק בתיקון העולם להשיב אותנו למקומנו הראוי לנו, לקדושתינו ורוחניותינו, גם הם יורדים אלינו מבינים את מצבנו ומלמדים זכות ופועלים רחמים עלינו. וזה כ"כ משמח ומעודד, כשאנו יודעים את זאת, כי ה' לא עזב אותנו. ואפילו אם נדמה לפעמים שהמצב קשה והחושך מתגבר, בכל זאת, השכינה הקדושה היא אתנו ממש בכל מקום, ומכל מקום ומצב, אנו יכולים להתעודד, ולחזור אל ה'.
וגם כשאנו זוכים, ומסגלים לעצמנו מעשים טובים תורה ותפילה, השכינה הקדושה מפרסמת ומגלה את היופי והתפארת שיש לנו, וכמו שכתוב "ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה" שמרמז על זה שהיופי וההתפארות שיש לה' יתברך ממצוות וקדושת ישראל, מגיע ממנה. וכשנשים את לבנו את קרבתנו שהשכינה קרובה אלינו הן בשעת ירידה והן בעליה, אז בעז"ה נמצא תמיד את הדרך לעבוד את ה' כל אחד בכוחותיו המיוחדים לו, לגלות מלכות ה' בעולם בתפארת עוזו, במהרה בימינו אמן.
 

 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved