Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

ושבתה הארץ

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> ושבתה הארץ
ושבתה הארץ
"שני בתים יש, ביתא עילאה וביתא תתאה, ודרשו חז"ל 'נשבע הקב"ה שלא יכנס בירושלים שלמעלה, עד שיבנה ירושלים שלמטה'. ואיתא בכתבי האר"י, שהכונה הוא, שביתא עלאה, היא בחינת ירושלים שלמעלה. ומלכות, ביתא תתאה, היא בחינת ירושלים שלמטה. שאין היחוד שלמעלה, שהוא בחינת עליית ביתא עלאה נשלם, עד שנבנה ונשלם בחינת מלכות בשלמות, שהיא בחינת עלית ביתא תתאה" (ליקו"מ מט).
*
סודות נפלאים נרמזו במצות השמיטה, וכל מפרשי התורה דרשו את מעלת השמיטה, אשר זולת השבתת הארץ מזריעה וקצירה, הרי שהיא בבחינת שבת, שבת לה', הרמב"ן בפירושו גילה טפח מסוד השמיטה, "בכאן עוררו אותנו בסוד גדול מסודות התורה, וסוד ימות עולם רמוז במקום הזה, כוף אזנך לשמוע מה שאני רשאי להשמיעך ממנו, ואם תזכה תתבונן. כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם, ויום השביעי שבת לה' אלהיך כי בו יהיה שבת לשם הגדול וכו', ולזה רמזו רבותינו 'חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד', כי כל שמיטה שער בית אחד, והנה הודיעוהו כל ההויה מתחילה ועד סוף חוץ מן היובל קודש".
כי עיקר התגלות מלכות ה' - מבאר התלמיד הנותן בים דרך מוהרנ"ת זיע"א - היא בבניית ביתא תתאה, על ידי העבודה הארצית בעולם הזה, מכח המצות המעשיות שאנו זוכים לקיים, ועל כולנה מצות השמיטה הנוגעת לעבודות האדמה, מצוה שנראית כביכול נוגעת בתכלית הגשמיות והארציות, אבל, דוקא על ידה מתגלה מלכות ה', ומכוחה נפעל בנין "ביתא עילאה".
"התגלות מלכותו שהוא בחינת ביתא תתאה, זה צריכין לגלות על ידי העבודה בעולם הזה שנברא בשביל זה, אבל השגת אוריתא דעתיקא סתימאה, זה בחינת עולם הבא, וא"א לבוא לעולם הבא כי אם על ידי העבודה שבזה העולם, ועל כן עיקר עבודת הצדיקים בזה העולם לגלות בחינת מלכות, וזה בחינת שמיטה ויובל, שהם ביתא תתאה וביתא עלאה, שמתחלה היא שמיטה, ואז דייקא זוכין ליובל, ואז הכל הפקר" (ליקו"ה הל' תפה"מ ה"ז).
*
כלומר; רק על ידי השבתת עבודות השדה תתגלה המלכות על פני תבל. ואף המשיח מקבל הוא משיח השדה, כשאדם יוצא לשפוך שיחו בינות לעשבים והדשאים, בבחינת ויצא יצחק לשוח בשדה, שכל כוחות השדה חוזרים ונותנים כוחם לתוך התפלה, זוהי קדושת השדה!!
וכדברי מוהרנ"ת זיע"א, "וזה בחינת באחד בתשרי ראש השנה לשמיטין וליובלות, כי בראש השנה עיקר תיקון התפלה, כי עיקר קדושת שמיטה ויובל שהם שבת לה', כל קדושתם הוא בענין הצמחים, 'שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור', כדי לגלות כי לה' הארץ, שאז עליית כל הכוחות של כל שיח השדה, שעולים ונכללים בשורשן, על ידי שלמות התפלה שנכללת ונשלמת על ידי שיח השדה, כי יוב"ל ראשי תבות ו'יצא י'צחק ל'שוח ב'שדה, שכל כוחות שיח השדה עולין ונכללין בתוך התפלה שזה עיקר תקון העולמות, ואזי מתגלה התנוצצות התגלות המשיח" (ליקו"ה הל' ערלה ה"ד).
ועל כן המשרה על שכמנו להדבק במצוה נשגבה זו, שלמרות שלעיני בשר נדמית כהתעסקות בעניני ארציות ואדמה, אבל דייקא משום כך נבנה על ידה ביתא תתאה, כי עיקר התגלות המלכות היא על ידי המצות הפשוטות והארציות - כביכול - שנעשים על ידי בני אדם קרוצי עפר ואדמה, ודייקא על ידי זה יבנה במהרה בימינו "ביתא עילאה" לשמו יתברך! והקב"ה יכנס בירושלים של מעלה!!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved