Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

וימי הפורים האלה...

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> וימי הפורים האלה...
בס"ד

הצילני מקליפת המן עמלק וזכני לקדושת מרדכי ואסתר...

 
"והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור". כמו שבאותם ימים, התגברה והתפשטה קליפת המן, משורש עמלק עלינו, כן גם עתה. קליפת המן ועמלק, לא נמחתה עדיין לגמרי מן העולם. עוד מופיעה היא, ומנסה את כוחה להתגבר עלינו. שונה היא טומאה זו מאחרות. אמנם פרעה ואנטיוכוס, נבוכדנצר וטיטוס השתעבדו בנו, אך קליפת המן ועמלק רוצה להשמיד להרוג ולאבד לגמרי. וכן ברוחניות, ישנם הרבה טומאות בעולם, ואנו מתמודדים אתם, אך לפתע מופיעה קליפה קשה, שונה: היא מתפשטת להפיל את היהודי מכל רצון וכל תשוקה להתחזק בעבודת הבורא, להפילו ולסובבו ברוח טומאה, ובד בבד להכניס בדעתו יאוש וקרירות. אין מה לחפש, אין לאיפה להגיע ואין לך חלק בקדושה אמיתית.
הצדיקים, מאז זמן משה רבינו ויהושע, שלחמו אתו ונצחוהו, לימדונו את דרכי המלחמה והם מנצחים על המערכה. מצד אחד, עומדים הם בכוחם ובתפילתם על ישראל, להגן עלינו מפני פגיעתו הרעה, להגן ולשמור על קדושת מחנה ישראל. ומצד שני, לוחמים הם כנגד מחשבת ונפילת היאוש והקרירות הפושטת ורוצה לכלות כל חלקה טובה. שנבין ונפנים בדעתנו, שכל רצון הטומאה הוא שנניח ונרפה מללחום. שנהיה נבוכים ומבולבלים. שלא נראה את התקוה הקרובה, ואת הטוב שאנו כבר זוכים, ואז הדרך סלולה לפניהם, להכניס את אשר ברצונם לכל מקום, לקלקל ולקעקע מבפנים, עד שיצליחו לעקור את הכל. והצדיקים מגינים עלינו ומלמדים אותנו את רחמי ה' וטובו, את התפארותו ושעשועיו מעמו הקרובים והרחוקים, ואת דרכי עבודת ה' בתפילה ותחנונים כראוי.
וזה מצד אחד להיות סמוכים ובטוחים שה' לא עזב ולא יעזוב אותנו, והוא משתעשע בנו. וכל התעוררות אפילו קטנה מצידנו לבא ולהתקרב מתקבלת ברצון ורחמים. ומצד שני, להמשיך להלחם. ה' מצפה לתפילתינו לפניו להשיבנו אליו ואם נלחם ננצח בודאי, כח הצדיקים, כח משה ויהושע הולך לפנינו כאז כן עתה, ובפרט בימים אלו שהם הם ימי המלחמה בעמלק וכוחותיו. רק לא להתיאש, רק לא לעצור ולהשבר. חזק חזק חזק (בגימטריא משה), ובעז"ה ימי הפורים הבאים עלינו לטובה יאירו לנו ובכל העולמות ויביאו אתם ישועות וגאולות בגשמיות ורוחניות אמן. 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved