Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

התגברות עשיו באלול

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> התגברות עשיו באלול

בס''ד
כל מה שעשיו מעוניין זה לקחת חודש זה אליו
 
מובא בזוה"ק שיעקב ועשו חלקו ביניהם את שנים עשר חדשי השנה. יעקב לקח את חודשי תשרי חשוון כסלו, עשָו לקח את חודשי טבת שבט אדר, יעקב לקח את ניסן אייר סיון, ועשו לקח את תמוז אב אלול. ולאחר זאת החכים יעקב ולקח מחלקו של עשו ב' חדשים, חודש אדר שנהפך מיגון לשמחה, וחודש אלול שנהפך לחודש הרחמים, שעל זה זעק עשו 'ויעקבני זה פעמיים' כי יעקב לקח ממנו שני חדשים.
והנה בכל שנה ושנה מתחדשת עלינו המלחמה בין יעקב לעשו בעניין חודש אלול, כי עשו רוצה לקחת חודש זה לעצמו, שלא נדע מהנעימות שיש בעבודת התשובה, והוא מצייר לנו חודש זה כחודש מעיק שמצפים כבר לסיומו – הבה ונתחכם גם אנו בני יעקב, לקחת מעשו את חודש אלול ונבין שחודש זה הוא חודש ההשפעות של רחמים.
***
ולכן מן הראוי בימים אלו שנלמד ונעסוק בספרי צדיקים ההולכים בדרך הבעש"ט הק' ותלמידיו, ובלימוד ספרי רביה"ק ותלמידיו, בעניין חודש אלול [אשר קיצורם מובאים בספר לשון חסידים, דרך חסידים, ובספר אוצר היראה], כי כשנלמד ספרי הצדיקים נוכל לקבל תמונה אחרת לגמרי על חודש אלול ועל מהותו של התשובה.
כי 'תשובה' אין פירושו רק שנזכור את החטאים ואת הנפילות שלנו ולהתעצב עליהם. 'תשובה' פירושו 'לשוב למקומנו האמיתי להיות אחד עם השי"ת'. כי בשורש נשמתנו, אנו באמת דבוקים ומאוחדים עם השי"ת, אלא שמחמת גשמיות עולם הזה נפלנו ונזרקנו למקומות ומצבים שהשכיחו מאיתנו את ההרגשה והשייכות שלנו להשי"ת, ועל כן צריכים אנו לעשות תשובה כלומר להתחדש ולשוב לזכור את הקשר לה'.
***
ובתוך הגדרה זו שנגדיר לעצמנו, שאנו רוצים לשוב להרגיש קשר עם ה', נכלל, מה שצריכים לבקש סליחה על העוונות שהם עומדים בעוכרינו שלא נוכל להרגיש את השי"ת. אך עיקר הכוונה הוא לא שנתעסק יותר מדי עם העוונות והמידות הרעות, אלא המטרה היא שנשוב להכיר בהוד והדר כבוד מלכותו יתברך, ולחזור לידיעת האמת שאנו בניו, ושבאמת שום דבר לא יוכל להפריד אותנו ממנו ית'.
כי בחודש אלול נפתחים שערי רחמים, והשי"ת מגלה לנו בלב שבאמת הוא פותח יד לכולם יהיה מי שיהיה, שנוכל תמיד לחזור ולהכנס לאותו מקום אשר משם באנו, ולחדש את הרגשת הקשר.
נמצא אם כן שחודש אלול הוא חודש ה'התחזקות' בהרגשת קרבת אלוקים. כי אם בכל השנה הרגשנו מושפלים שבורים ורחוקים ללא קשר ושייכות לה', הרי שבימים אלו יורד מלמעלה שפע גדול של התחזקות והתקרבות חדשה לה', שנוכל להפנים היטב את דברי ההתחזקות שרבינו השפיע עלינו, ונדע שה' איתנו ממש, וחפץ ומשתוקק אלינו מאוד גם אם עבר עלינו שנה כזו. כי בשורשנו אנו דבוקים ומאוחדים עם ה'.
***
וזה נקרא 'תשובה' – לשוב להיות קרובים לה', לדעת שאנו בניו של השי"ת והוא מלא רחמים עלינו [בקי בשוב]. ומתוך ידיעה זו נבוא להתעוררות אמיתית להשליך מעלינו את ההרגלים הרעים שמפריעים לנו לזכור את הדביקות שיש לנו עם השי"ת [בקי ברצוא – עיי' ליקו"מ סי' ו'], אלא שמעתה התעוררות המוסר תהיה בחיות ובנעימות, מחמת שאנו לא מתעסקים יותר מדי עם הרע, אלא בעיקר חזקים במטרה אחת, לשוב לשרשינו, לדעת מהחן וההתפארות שיש לנו אצל השי"ת. וזה מרומז בסוד של ר"ת אלול – 'אני לדודי ודודי לי', היינו שאנו מחדשים את הקשר עם השי"ת, על ידי שאנו יודעים שהוא מצידו קשור עמנו תמיד.


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved