Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

היום... לעומר

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> היום... לעומר
באדיבות דוד דנברג
בס"ד
 
אחר הימים הקדושים שנכנסו בתוכנו , שבעת ימי הפסח, טעמנו מאור האמונה, אכלנו אך ורק את המותר לנו, וחסינו בצלו של השי"ת, אנו ממשיכים ומתקשרים אל ימים נפלאים אלו, בהמשך המצווה אשר נצטווינו לספור ספירת העומר.
כשבני ישראל יצאו ממצרים אומרים חז"ל, היו משוקעים במ"ט שערי טומאה, ואחר שיצאו החלו לספור, עד שבמשך מ"ט ימים יצאו לגמרי מכל שערי הטומאה, ונכנסו למ"ט שערי קדושה, וביום שבועות בשעת מתן תורה, אז האיר עליהם השער החמישים. וכאז כן עתה, סגולת ימים אלו, ומצוות הספירה הקדושה, היא לשם כך בדיוק, להוציאנו מן רוח הטומאה שנפלנו לשעריה, ולהכניסנו לשערי הקדושה.
המצווה היא ספירה. לספור יום יום, כל אחד שעובר. ספירה כזו [שונה מספירת שעות שסופרים עוד כך וכך שעות נגיע כבר אל היעד] היא ספירה מסוג שאדם סופר את אוצרו או כספו, שם הוא מונה אחד שתיים וכו'. ומכאן נלמד על מהותה של הספירה. ימי הפסח, סבבו בעיקר על ציר דומה פחות או יותר- או יו"ט ושבת, או חול המועד. ימי הספירה לעומתם, שונים: ימי חול, שבתות, ל"ג בעומר וכו', וכמובן יש ימים מאירים ושמחים יותר, יש ימים מוצלחים לכאורה פחות, וכך מתערפלת אצל האדם מעט התחושה על חשיבותם של כל יום ויום בדרך לטהרתו ולתורתו.
אך באמת אין הדברים כך. האמת היא שהשי"ת מסובב את האדם ומוליך אותו בכל מיני מצבים, כל מיני סוגי ימים, פעם בהבנה ופעם פחות, פעם בקלות ופעם נראה כבדות או קושי, וכל זה הוא ממש חלק מדרכו אל קבלת וקיום התורה שצריכה להיות אצלו. ומשום כך רק כשמקבלים וחיים כל יום באמונה ובשמחה, ומתחזקים לעשות את המוטל עליו במצב כזה ויום כזה, ולא להתפעל ממה שעבר וממה שמתבלבל הסדר וכיוצא בזה, אזי זוכה לעבור את הדרך בשלום.
דברים אלו בעצם הם הפירוש של מצוות ספירת העומר. אנו מברכים את השי"ת על שנתן לנו מצווה קדושה שאיתה אנו נטהרים והולכים בדרך הקדושה, ואח"כ אומרים היום- כלומר אנו מחשיבים את היום הזה, איך שיבוא ויהיה, כיום חשוב שסופרים אותו, אח"כ אומרים את המניין- לומר שאנו לא הפסקנו ועדיין בדרך, לעומר, שכך אנו מקושרים בהתחלה בלי הפסק.
 וכשהאדם מבין שהוא הולך בדרך אל התורה והקדושה, הוא יכול להתחזק ובאמת לעסוק עם ישוב הדעת בתיקון מדותיו, ולעסוק בגילוי כבוד ה' בעולם.  ואת זה אח"כ אנו אומרים "למנצח בנגינות" שם אומרים יודוך עמים אלקים, ויראו אותו כל אפסי ארץ, ומתפללים לתקן את אשר אנו צריכים.
יתן ה' ונזכה להשלים כראוי את ימי הספירה, לבוא מוכנים ליו"ט שבועות ולזכות לקבלת חלקינו בתורה מחדש. 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved