Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

הגואל הגדול

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> הגואל הגדול
הגואל הגדול
וזהו כשהקטין משה את עצמו מלילך למצרים ולהיות מנהיג, אמר "מי אנכי כי אלך אל פרעה", ושאר דבריו כתוב "ויחר אף ה' במשה", פרוש: זאת ההקטנה שלא רצה להיות מנהיג, זה מחמת שנשתלשל בו חרון אף ה'. אבל ע"י שנמתק הרוגז והחרון אף ע"י רחמנות, אז נמתק החרון אף שיש בתוך הצדיקים ע"י הרחמנות, ואז הרחמנות גובר עליהם, ומרחמים על העולם ונתרצים בהנהגתו, ומקבלים על עצמן השררה של ההנהגה, ובזאת הרחמנות הם מנהיגים את העולם, בבחינת "כי מרחמם ינהגם". נמצא שזאת הרחמנות היא עטרתם, שמעטר אותם במדת מלכות ומנהיג (ליקו"מ יח).
*
אדם שמשועבד לעבודתו, יודע היטב מהו קושי שעבוד, רק בבואו לביתו עם ליל לנוח מעמל יומו, טועם הוא את טעם החירות. אבל אדם שכל היום משועבד לנוגשיו אינו טועם מעולם טעם של חירות, וכל חייו ומהותו מקשה אחת של קושי בלתי נתפס.
ועם ישראל, לא חודש ולא חודשיים, לא שנה ולא שנתיים, נמקים בגלות הקשה במצרים תחת יד נוגשיו של פרעה, ויצעקו בני ישראל אל ה' מן העבודה...
וה' נגלה אל משה, ומצוה עליו לגאול את עם ישראל, מעבדות - לחירות!
ומשה, מסרב! והוא אומר 'שלח נא ביד תשלח'...
למה? האין הוא רואה את החיים הקשים כל כך שבני ישראל מתייסרים בהם?
*
"כי אמנם אשר לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל הוא בעצמו עוד יקום לגאלינו גם מהגלות הזה, כי משיח הוא משה ומה שהיה הוא בעצמו שיהיה ביתר שאת"!! (חו"ב יב)
משה רבינו רואה נכוחה כי הגאולה שהולך הוא לגאול את ישראל איננה גאולה סופית, ואף ה' בעצמו מספר לו שעוד תהיינה גלויות קשות מאלה, ולכן אומר משה רבינו 'שלח נא ביד תשלח', למה לך לשלוח אותי בשעה שמחכה ועומדת נשמת הגואל הגדול (קינת ר"א הקליר לת"ב), שהוא נשמת משה בעצמו 'ביתר שאת'!!
כי הגואל שיבוא - אף שהוא נשמת משה, אבל איננו ממש נשמת משה עצמו בלבד, אלא זכה ביתר שאת לנשמה עילאית זו, כי אין השי"ת עושה שני פעמים דבר אחד (שיהר"ן נד), והוא זכה ליחידה דיחידה שלא קדם לו אדם מעולם, וגם לא יהיה אחריו כמוהו לעולם!!
ורק הגואל הגדול הוא יוכל לפדות את ישראל גם מהגלויות העתידות (ליקו"ה הל' ברכת הודאה ה"ו), בימים אשר קליפות עשו וקליפת ישמעאל יתחברו יחדיו נגד עם ישראל, ולכן עמד הגואל הראשון והתחנן שהוא יוכל לגאול את ישראל כמו הגואל הגדול שיבוא, גאולה עולמית שאין אחריה הפסק!!!
*
אבל:
השי"ת בעומק עצתו לא חפץ בכך, שכן רצונו יתברך שהגאולה תבוא קימעא קימעא, 'כי לא בחפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון', והבא ליטהר אומרים לו 'המתן'!!
ולכן היה מן ההכרח שמשה רבינו ע"ה יגאל את עם ישראל בגאולה הראשונה, גאולה שאינה שלימה בתכלית, ורק באחרית הימים בעקבתא דמשיחא ילך ויתנוצץ קימעא קימעא אורו של הגואל הגדול, שהוא יראה ויגלה לעם ישראל את הגאולה האמיתית, גאולה ברחמנות ובהמתנה.
וזה הגואל הגדול קורא לכל אחד ואחד, 'לא בחפזון תצאו', תתחזקו מעמקי עמקים, ממקומכם השפל והנחות תתחזקו בעוד נקודה ועוד נקודה, לא ליפול משום דבר שבעולם, להמשיך לייחל ולהמתין לישועת ה', עדי נזכה 'ילכו מחיל אל חיל - יראה אל אלוקין בציון'!! במהרה!!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved