Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

הבנש''ק השמח

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> הבנש''ק השמח
הבנש"ק השמח
וזהו שפרש הפסוק "נחמו נחמו", הינו לזכות להשגת המקיפין, הינו השגת הדעת, שזהו עקר הנחמה, זה זוכין על ידי שני בחינות, שהם צעקה, שעי"ז מולידין המקיפין, וקדשת שבעת הנרות, שעי"ז מכניסים המקיפין לפנים וכו', ושמן הוא בחינת שבעת הנרות, שהיו משמן. אלקיכם זה בחינת: 'אלקים לארמא קלא', בחינת הצעקה הנ"ל, שע"י שני בחינות אלו זוכין להשגת המקיפין, שהוא השגת הדעת הקדוש, שזהו עקר הנחמה (ליקו"מ כא).
*
בנן של קדושים...
הילה מסתורית מלווה אותו, הוא אינייקל של האוטוואצקער רבי שליט"א. מהלך עקב בצד אגודל, כולו אומר כבוד, רואים אותו עובר - מפנים לו לאלתר את הדרך, מה לעשות... בנש"ק...
נדמה כביכול הבנש"ק עצמו זכה לחיים מאושרים, אין לו מה לדאוג, מה שהוא לא יעשה הוא יהיה בסדר.. הוא - כביכול - בטוח בעצמו...
אבל בלב פנימה, אפס אחד גדול!
הוא יודע, הבנש"ק שלנו, מה שהוא שווה באמת, הוא מכיר את המצב שלו, כמה שהוא רחוק מה', כמה הדרך ארוכה עד שהוא יזכה לעשות את מה שמוטל עליו באמת, עד שהוא יהיה ראוי באמת לכבוד שמעניקים לו.
והוא חושב לעצמו, מה שווה כל הבנש"קיות שלי, כל זמן שבפועל אני שום דבר, אין לי מהכבוד המדומה כלום, כלום!!
*
יופי, אז אנחנו נכדים של אברהם יצחק ויעקב, אנחנו יהודים, וכמו הצדיק (בהשמטות סיפו"מ) עלינו לשמוח 'שלא עשני גוי', לשמוח שאני יהודי, להרגיש עמוק בלב שה' אוהב אותי, אהה...
אבל בלב פנימה, אפס אחד גדול!
אני יודע מה אני שווה באמת, אני יודע שאני כלום, אני מרגיש כל רגע כמה שה' מאוכזב ממני כל רגע מחדש, אני לא עושה את רצונו, אני לא מרגיש את הקירבה שלו. אולי בהתבודדות אני קצת נזכר ממנו, אבל כל היום אני חדלון גמור.
איפה היא האהבה הגדולה שה' אוהב אותי, הבחירה שבחר בי יותר מכל העמים, יותר מטראמפ וקלינטון גם יחד, 'והייתם לי סגולה מכל העמים', סגולה?!?
*
אבל בפסח, אנחנו נגאלים!
והדרך לגאולה, אומר רבינו הקדוש והנורא:
תעשה מצידך קצת השתדלות, הרם את קולך, וקרא אל ה', "אני משתוקק להשלים את הייעוד המיוחד שנתת לי, אני רוצה לקדש את שבעת הנרות, ולהתקרב אליך".
ואז,
הלצה מקובלת לומר, כי הבנש"ק זכות אבות שלו נמדדת כסיפרה '0', כל סבא נוסף שהיה צדיק נמדד עבורו כ'0' נוסף... והיה, אם הנכד הבנש"ק לא השכיל, אז יש לו מלא אפסים!!
אבל אם הוא אפילו רק: 1. אזי מצטרפים אחריו כל האפסים, והופכים אותו לאלף, למליון, עד כי חדל לספור...
ובפסח ה' בחר בנו מכל העמים, ואם רק נשכיל להרים קולנו לקרוא אליו, יאיר לנו החכמה - השמן, ותבוא אלינו הסגולה שבחר בנו, ונרגיש את השמחה הגדולה, נפנים את 'שלא עשני גוי', ולא כמטאפורה בעלמא, אלא כתפיסת עולם פנימית עמוקה!!
ויזעקו בני ישראל אל ה' מן העבודה - והייתם לי סגולה מכל העמים!!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved