Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

האיום האיראני

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> האיום האיראני
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
בס"ד
 
מי באמת קובע?
בדיחה עממית מספרת על שתי נשים שנפגשו יחדיו, וסיפרה האחת לחברתה איך שבביתה יש חלוקת תפקידים מוגדרת, כאשר בעלה הוא המחליט בעניינים הגדולים והחשובים ואילו היא המחליטה בעניינים הקטנים. שאלתה חברתה ומה פירוש עניינים קטנים אשר בהם את היא המחליטה, ונענתה שעניינים קטנים היינו מקום לימודי הילדים, מקום המגורים, צביון ואופי הבית וכדומה. אם כך התפלאה חברתה, שעניינים שכאלו עניינים קטנים יקראו, מהם אם כן איפוא העניינים הגדולים והחשובים שבהם מחליט בעלך. השיבה היא לעומתה: בעלי מחליט מי יהיה ראש הממשלה, מה יהיה תקציב המדינה וכו', אף הם העניינים הגדולים שבהם הוא המחליט.
***
כלפי מה אמורים הדברים?
הנה זה כבר כמה שנים שהתקשורת על כל סוגיה מזהירה אותנו השכם והערב מפני האיום האיראני. תילי תילים של מאמרים וכתבות נכתבו בנושא, ראיונות עם "מומחים" למיניהם נשמעים חדשים לבקרים ולפרשנים צבאיים עוסקים בניתוח היכולת הגרעינית של איראן כמעט מכל זוית אפשרית. לעיתים נדמה שכלי התקשורת מתחרים זה בזה מי מהם יצליח יותר במשימה להפחיד את העם היושב בציון בתרחישים מזעזעים ומלאי אימה ה"י. וכל המרבה הרי זה משובח. והמון עם הבולעים בשקיקה את דבריהם ממש משוכנעים שהנה כבר עומדים לתקוף באיראן וכבר צריך להיערך ליום שאחרי וכו'.
אולם יושב בשמים ישחק, וה' ילעג למו, וכל המתבונן בעין האמת יודע ומבין אשר רוב ככל דבריהם הבל ורעות רוח המה, וכל תחזיותיהם ופרשנויותיהם מעשה תעתועים, כי רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא בלבד תקום, וכשם שעד עתה מאומה לא נתקיים מדבריהם, כן גם להבא בעז"ה דבר אחד מדבריהם לא יקום, כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ורק הוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים, ובידו הכח והגבורה לגדל ולחזק לכל.
***
אמנם אעפ"כ באמת בידינו הדבק לקבוע מה יהיה וכיצד יפול דבר בנושא האיום האיראני. לא ע"י סברות כרס הזויות ופרשנויות היפותטיות שאין להם שחר ואחיזה במציאות, כי אם ע"י שמירת התורה והמצוות. כי זאת עלינו לדעת, שכל נקודה טובה ברוחניות, כל תיבה של תורה ותפילה, כל מצוה ולו הקטנה ביותר, כל גמילות חסד בגוף ובממון וכל רצון טוב שיש לנו – הם הקובעים באמת כיצד תראה שנת תשע"ג הבעל"ט.
***
ציון רבינו הק' באומאן בערב ר"ה. ים אינסוף של געגועים, כיסופים והשתוקקות לתשובה אמיתית ועילאה, תשובה מאהבה. רבבות יהודים מכל קצווי תבל זונחים את כל עיסוקיהם למשך שבוע שלם ובפיהם משאלה אחת ויחידה: להתקרב באמת להשי"ת ולהמליכו על כל העולם כולו. ימות המשיח בזעיר אנפין. כעת הוא הזמן המתאים ופה הוא המקום הנכון להשפיע באמת. עלינו בפרט ועל כלל ישראל בכלל, ברוחניות ובגשמיות. אם לא עכשיו אימתי, ויש קונה עולמו בשעה אחת אמן ואמן.


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved