Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

דעאש בתרמוד

דף הבית >> מאמרי הגות >> דעאש בתרמוד
דאעש בתרמוד
"וזה פרוש, 'מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות', 'תרמוד', זה בחינת רשעים שאין מקבלין גרים מהם, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (יבמות ט"ז) 'אין מקבלין גרים מן התרמודיין', וכל המקרבם עיניהם 'טרוטות' וכו'. ושאלו את הלל הנשיא: 'מפני מה עיניהם טרוטות', והשיב הלל: 'מפני שדרין בין החולות'. הינו שאלו הרשעים, הצלחתן כל כך חזק, עד שאין יכלת בכח המשפט להכניע רשעתן" (ליקו"מ נט).
*
ובכן, כידוע 'תרמוד' כבר נפלה לפני כשבועיים בידי דאעש - במלחמת האזרחים הקשה שבסוריה!!! [המלחמה הנוראה, שאודות שני האומות הנלחמים בה רמז רביה"ק: "וזה 'תרי נהרות דסורא', 'סורא' זה בחינת עכו"ם, על שם עבודה זרה, כמו שכתוב 'סרו מהר מן הדרך', והם נכללים בשתי אומות: עשו וישמעאל", ואכמ"ל]
אבל מהי גריעותה ופחיתותה של אותה 'תרמוד', "ויירש זרעך את שער שונאיו, רבי אומר זו תרמוד, אשרי כל מי שהוא רואה במפלתה של תרמוד, שהיתה שותפת בשני חורבנות" (בר"ר וירא פר' נו)? ולמה מפלתה קשורה בקשר הדוק לגאולה העתידית, וכדברי רב יוסף שם, "עתידין ישראל דעבדי יומא טבא - כי חרבי תרמוד"?
למה אין מקבלין גרים מן התרמודיין, בגלל שאינם חרדים ליראה את ה'! ובנינה של ירושלים היא בנין היראה, ירושלים נוט' ירא שלם כנודע, וממילא אם אנו חפצים לחזות בשלימות חורבנה של תרמוד, עלינו לבנות את ירושלים.
ואיך בונים את ירושלים?
כבר למדנו בהיותנו בגן הילדים, שכל מצוה שאנחנו מקיימים אנחנו בונים עוד אבן, אבן ועוד אבן עד לשלימות בנין בית המקדש...
*
ובכן;
האדם מקיים מצוה, מקיימה שוב ושוב, והאבן נבנית לתפארה, והאדם הולך ומתבצר בתוככי האבן שלו, חומותיה של האבן סוגרות עליו, אין לו בעולמו  - רק הוא והאבן...
ימים חולפים, והאבן [- היבשה מטבעה] כבר אינה מעניקה לו חיות, והוא חש סגור וכלוא, אין לו שום דבר חדש, כלום... והוא תוהה לעצמו, וכי האם אבן זו תבנה את בית המקדש? וכי בימים עברו לא היו מספיק אבנים שכאלו בשביל לבנות את הבית הגדול??
והשי"ת ברוב רחמיו החריב את בית המקדש, שכן נשמות ישראל חפצות ורעבות להתחדשות, לב יהודי אינו מסוגל לבנות אבן, ולהתקע בה עד מאה ועשרים, הוא חייב ליצור משהו חדש, שלא היה מקודם..
בית המקדש השלישי יבנה מהאבנים החדשות, אבנים שהאדם בונה אותם ברוב עמל ויגיעה, ולאחר מכן.. מניח אותם בצד, ופונה לבנות לעצמו אבנים חדשות.. כאילו כבר נחרב הבית..
*
אל תתרשם מהצלחות [כאותם התרמודיים], אם אתה לא מבין לבד לחפש כל הזמן התחדשות, אבנים חדשות, אז השי"ת צריך להחריב את בית המקדש ח"ו, כדי שאז יהיה לך התחדשות...
עדיף שתתחדש לבד, תבנה כל הזמן אבנים חדשות משלך..
תמציא לך התחדשות מכל סוג שהוא... ללכת עם תורה חדשה בליקו"מ, מקום תפילה שונה, ואפילו נסיעות חדשות לקברי צדיקים [שעדיין לא נחשפו...] -
והעיקר, תיקח את ההתחדשות הזו למקומות שאתה מרגיש בהם ישן, תחדש ותרענן אותם, כדי שגם הם יוכלו להיות אבנים לבנין הבית! ואז, האבנים שלך, תהיה בהם היכולת להיות מאבני בית המקדש השלישי!!!
 
 
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved