Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה
פרשת וירא
גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה
 
בסיפורו של אברהם אבינו מצאנו ראינו את גודל מסירות נפשו בקיימו מצוות ברית המילה, לו ולישמעאל בנו ולכל ילידי ביתו ולכל מקנת כספו, ויחד עם זאת, מיד אחרי קיום מצוות ברית המילה, ומיד אחרי קיימו מצות "התהלך לפני והיה תמים", תיכף ומיד הוא שוב "אור לגויים"! ובמסירות נפש של ממש, בתוך ג' ימי חוליו ממצות ברית המילה, הוא כבר "עומד פתח האוהל כחום היום"! וממתין ומצפה לקיים בהידור רב את מצוות הכנסת אורחים!
 
ואת זה בדיוק רוצה התורה לספר לנו, זה בדיוק מה שאברהם אבינו מצווה "את בניו ואת ביתו אחריו לשמור את דרך ד' לעשות צדקה ומשפט"!
 
אברהם פונה אלינו עד עצם היום הזה, ומכריז באוזני כל מי שרק רוצה להקשיב ולהאזין:
 
אל תהיו כאותם אנשי בליעל, אנשי סדום, הרעים וחטאים לד', גם בענייני בין אדם לחברו וגם בענייני בין אדם למקום, אלא אדרבה ואדרבה, תהיו גם תמימים עם ד' ותהיו גם ישרים עם כל בני אנוש!
 
כל צוואתו של אבינו אברהם עד עצם היום הזה היא:
 
מצד אחד על כל אחד מאתנו להיות מובדל ומופרש מכל באי עולם כן, נכון, עלינו לעשות לעצמנו אות ברית קודש, בכדי להבדילנו מכל אומה ולשון, לדעת שאנחנו שונים, אנחנו אחרים, אנחנו מובדלים ומופרשים מכל שאר האומות, אין אנחנו מתחתנים עמהם, יש לנו חוקים משלנו, הנהגות משלנו, ועלינו להיות חזקים בקיום כל מנהגינו גם כאשר אי אלו מבעלי בריתנו ירצו למנוע מאתנו מלקיים מצוות ד', גם כאשר יטענו לפנינו שדבר זה עלול לרחק מאתנו את אלו שאנחנו מנסים לקרבם! ואברהם מלמדנו בינה: למול "בעצם היום הזה" – ביום, ולא בלילה. ולא להתיירא לא מן הגויים ולא מן הליצנים (בראשית רבה מז ט).
 
אבל בו בעת, ובאותה נשימה ממש, מצווה אותנו אבינו אברהם, שאנחנו עדיין מצווים להיות גם מעורבים בין כל העולם כולו, ואדרבה, אנחנו עדיין נשארים בעלי ברית עם ענר אשכול וממרא! אנחנו עדיין "יושבים פתח האהל" ומקבלים את האורחים בברכה ובשמחה ובזריזות, "וירץ לקראתם"!
 
וגם כאשר סבורים אנחנו שערביים המה גם להם נקיים את המצווה מתוך סבר פנים יפות ומאור פנים! וגם מתוך מסירות עצומה כאשר חום היום בחוץ כמעט בלתי נסבל! וגם בעת חולשתינו הגופנית הגדולה!
 
ואת מצוות הכנסת האורחים הזאת נעשה תמיד מתוך ששון ושמחה והרחבת הדעת! "לשונות בחרדל, חמאה ובקר, שלוש סאים קמח סולת ועושים עוגות"!
 
ולא רק אנחנו לבד, ממרחק משאר כל בני המשפחה, חלילה, אלא אדרבה, מכניסים בתוך האווירה הזאת גם את כל בני המשפחה! "מהרי! ועשי עוגות! ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו!" ולא כמו אצל לוט 'הצדיק שבסדום' שהוא אישית, בהשפעת היותו אצל אבינו אברהם, הרי גם הוא עשה חסד והכנסת אורחים עם המלאכים שבאו לבקרו אבל, תחילה, רק ללון, "סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם"! ורק אחר כך הוא כבר עשה להם גם "משתה ומצות אפה"! אבל רק הוא לבד, בלי אף אחד מבאי ביתו!
 
וגם כאשר נמצאים באמצע לימוד התורה ועבודת התפלה וקיום המצוות והמעשים טובים והקבלת פני שכינה "וירא אליו הוי"ה" בכל זאת, פונים להשם יתברך ומבקשים ממנו (עיין שבועות לה):"אל נא תעבור מעל עבדך"  ורצים אצים לקבל כל אדם בספר פנים יפות, "וימהר אברהם"!ומיד חוזרים ומדברים עם שוב עם הקב"ה "ואברהם עודנו עומד לפני ד'. (ועיין בראשית רבה מט ז).
 
כמה לימוד עצום יש בכל זה ללמדנו בינה איך להתנהג גם היום כבני אברהם אבינו עליו השלום!
 
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved