Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

אחר פורים קוראין פרשת פרה..(2)

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> אחר פורים קוראין פרשת פרה..(2)
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
אחרי פורים קוראים פרשת פרה
 
 
אחר פורים קורין פרשת פרה, שהיא הכנה לפסח. כי פרשת פרה קורין, כדי שיהיו נזהרין לטהר מטמאת מת, כדי שיהיו טהורין לעשות הפסח... כי גם פורים הוא בודאי הלוך ודרך לפסח.
וזהו בחינת (שיר - השירים ה): "שפתותיו שושנים נטפות מור עבר". שפתותיו זה בחינת פסח פה סח (כמובא). שושנה היא אסתר, (כמובא בזהר הקדוש ובכתבי האריז"ל, ושושנה גימטריא אסתר). נטפות מור עבר זה בחינת מרדכי מר דרור (חלין קלט:), לשון חרות, בחינת חרות של פסח. ועל - כן צרוף של פורים מרמז בפסח, בפסוק (שמות כ"ג): "שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב, כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם". ממצרים ולא יראו פני ריקם ראשי - תבות פורים, כי פורים הוא דרך לפסח, שיהיו יכולים להיות נזהרין מחמץ: (ופסק באמצע הענין ולא גלה יותר):
כי בתחלה היו כל ההתחלות מפסח, ועל - כן כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים. ועכשו, (ולא סיים)
 
את התורה הזאת כולם מכירים כתורה 'פורימית' כזאת שמגלה לנו את קדושת שגב ימי הפורים שזה עתה חלפו, ואולי קצת שכחו שלא פחות מכך היא שייכת לפרשת השבוע 'פרשת פרה' ולחג הפסח שעומד אחר כתלינו...
 
 
השוני הקוטבי בין פסח לפורים מתבטא במהותו של החג, ובדרישות שהוא דורש בעבודת ה' גם היום. הפסח דורש טהרה מושלמת, לא להיות ערל, גם לא בלב. לא להיות טמא בעיקר לא טמא מת, ולהזהר מחמץ שהוא סטרא דמותא (טומאת מת). מי שרוצה לאכול מפסח צריך להשתנות וכמה שיותר מהר...
 
בפורים אנחנו למדים על משהו אחר, גם כשאתה טמא, גם כשאתה בבית הצלמים, גם כשלאחר ישועתך אתה עדיין עבדו של אחשורוש (אכתי עבדי אחשורוש אנן), אתה עדיין צריך לצפות לה' לייחל אליו ולשמוח בכל דבר טוב שאתה עושה. במילה אחת גם כשאתה לא טהור תעבוד את ה' ותמתין הרבה.
 
החידוש הגדול של רבינו, שאחרי הגילוי של פורים, הרי שגם הפסח בעצמו חל בו שינוי, גם הפסח בעצמו הטהרה הגדולה מתחילה בעבודה של פורים, מתחילה בהמתנה ארוכה. הפורים הוא דרך והלוך לפסח, כדי להגיע למצב הטהרה המושלם אליו האדם שואף, הוא חייב לעבור בפורים ולהצטרף ולהטהר בטהרת הפרה אדומה.
 
גם הסוד של הפרה אדומה, סוד הטהרה שלה, היא המתנה וצפיה בכל הכוחות, פרה כל מעשיה הם בחוץ, הטהרה הגודלה ביותר, טהרת טומאת המת, מתחילה לא בתוך בית המקדש, אלא בחוץ, אבל צריך להסתכל לבפנים, הכהן צריך לצפות בעינו את הפתח של קודש הקדשים, דהינו אפילו שאתה הכי בחוץ תסתכל הכי בפנים הכי גבוה ותכסוף... תכסוף כמו הלב שלמטה למעיין שהכי למעלה!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved