Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

אחרי תשעה באב...

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> אחרי תשעה באב...
הצייר החזיר את המכחול למקומו, והביט בציור, "לא זה לא זה", "משהו כאן חסר", הוא ניסה להוסיף צבע כחול, אולי זה מה שישלים את הציור, אך לא גם זה לא, אולי צבע ירוק זית, ואולי סגול חלש ברקע, אך עדיין, משהו כאן חסר, וזה ברור, כל חד עין יבחין בזה, אך מה זה, איזה משהו צריך להוסיף בשביל לסדר את העניין, ואיך יידע מה צריך להוסיף אם הוא לא מצליח לזהות מה חסר פה בציור?.
פתאום עלה במוחו רעיון, הוא לקח את המכחול, ניגב אותו, והפעם טבל אותו בצבע השחור... הוא העביר את המכחול בעדינות על הבד, ו... הרים את עיניו, הביט בציור, וחיוך ניצחון כבש את פניו.
כן, היה צריך להבליט את החושך בשביל שיראו את האור...
בין המצרים. מתאבלים אנו שלושה שבועות על חורבן בית מקדשינו, ומבקשים על הקמתו מחדש, מיום ליום גוברת הרגשת האבלות, וביום תשעה באב, יום החורבן צמים אנו ומבקשים... אך מתחילה שמש – יום תשעה באב – לשקוע, וכבר מתחילים אנו לקום מהרצפה, כבר מותר להניח תפילין, עוד כמה שעות חולפות, וכבר מותר לאכול.
אם נבדוק בגמרא ובמדרשים, נגלה ששריפת בית המקדש החלה ב...סוף תשעה באב, כן בשעה שאנו כבר מתחילים 'להתאושש'... אז התחיל החורבן האמיתי, אז נשרף בית המקדש ובער עד צהרי יום המחרת, ואנו... למחרת כבר יושבים ומתכננים את בין הזמנים... למה?.

 
 
הסכיתו ושמעו, כך היא התשובה, בית המקדש, הבית שבו שרתה השכינה, בנוי היה כולו מהמצוות והמעשים טובים שעשו עם ישראל, ש"כל המצוות ומעשים טובים שהיו ישראל עושין הכול היה עולה להבית המקדש ושם היה נצטייר וזה היה בחינת הגוונין והציורין הנפלאים בבית המקדש". גרמו עוונותינו הרבים ונתמעטו זכויותיהן של ישראל, ועמם נתמעט ונחשך גם אור בית המקדש, עד שגרמו העוונות ורבו עד שנחרב לגמרי, וע"ז נאמר "השליך משמים ארץ תפארת ישראל" שכביכול נתבטלו ח"ו כל המצוות והמעשים טובים שה' היה מתפאר עמהם בישראל, "והיה נראה כאילו אין לה' יתברך עוד שום התפארות מישראל כאילו הם ככל הגויים, והתחילו השונאים לומר "הנה ככל הגויים בית יהודה".
המצב לכאורה נראה היה נורא... אך דווקא אז, בשעה שהדליק ה' יתברך את האש בבית המקדש, ונראה היה שאין עוד שום הבדל בין ישראל לעמים, "תיכף ומיד נתגלה ונתראה גודל עוצם החילוק שבין הגויים לבית יהודה, כי איך שהוא עדיין נמצאים בישראל כמה נקודות טובות וכמה מעלות רבות כנגד הגויים", "על כן אז דייקא הומתק הדין"...
מתוך ההסתרה העצומה, מתוך החושך המוחלט, כשמתגברים הנסיונות, המעברים, והמחשכים, דייקא אז מאירים הנקודות הטובות... ומאירים בזוהר נפלא ועצום. צריך רק להבליט אותם...

 
(עיין הלכות ראשית הגז ה"ד)
 
"ועל כן תכף אחר תשעה באב פוסקין דיני האבלות של בין המצרים, ומנחמים אותנו הרבה בשבעה דנחמתא. כי תכף שנחרב הבית המקדש והיה נראה כאילו אין עוד שום התפארות בישראל כלל ח"ו, תכף נתגלה ונתראה כמה מעלות טובות לישראל כנגד כל העכו"ם, ועל ידי זה נמתקים  כל הדינים, וה' יתברך מנחם אותנו בכל הנחמות, כי על ידי זה יבוא משיח צדקנו ויגאלנו מהרה אמן".


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved