Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

אחרי שובבי''ם

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> אחרי שובבי''ם
אחרי שובבי"ם...
"רבי אליעזר ורבי יהושע זה בחינת בן ותלמיד, רבי אליעזר זה בחינת בן, שהשגתו בחינת מה, בחינת: מה חמית, בחינת: 'כי לא יראני האדם', ורבי יהושע זה בחינת תלמיד, שהשגתו הוא בחינת 'מלא כל הארץ כבודו', ההשגה של דרי מטה, שצריך לעוררם ולהקיצם שלא יתיאשו עצמן. ומשה רבינו שהוא בחינת חכם הדור, הוא מאיר בבן ותלמיד, על כן היה לו בן שהיה שמו אליעזר ותלמיד ששמו יהושע. וזה: מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, מעשה הוא מה ש"ע, הינו בחינת מקיפים, שהם בחינת ש"ע נהורין של אור הפנים, בחינת מה. כי משה רבינו היה עניו, וענוה גדולה מכולם" (ליקו"מ ח"ב ז).
*
[יתכן ומאמר זה ראוי היה שיכתב לפני כחודשיים בטרם החלו ימי השובבי"ם, אבל לפעמים הדברים יכולים להתקבל על הלב לאחר מעשה - יותר מאשר לפני...]
האר"י הק' גילה את סודם של ימי השובבי"ם כמסוגלים ומיוחדים לתיקון לנפשות ישראל, ובכל תפוצות ישראל נערכים לקראתם כיאות, וכדברי מוהרנ"ת שהכשרים נוהגים לצעוק בתפילות וסליחות הרבה לה' יתברך (ליקו"ה גילוח ה"ד), משקיעים בחמש שעות רצופות, תעניות דיבור, השתטחויות וספרי תהלים על ציון העיר וקדיש, ועוד היד נטויה..
אך לעיתים התחושה היא שריבוי העבודות הגדולות והנפלאות הללו, מטביע בנפש האדם שינוי מסויים, הן ביחסו של האדם כלפי הזולת, שמשקיעותו ב'עבודה' כבר יכול להזיק דרך הילוכו... ומצד שני ריבוי העבודה הנפלאה מכהה את געגועיו הטבעיים של האיש הישראלי, למרות שליבו - מטבע ברייתו - בוער עד אין סוף...
והשאלה היא:
איך אנחנו יכולים לאחד שאת שני הקצוות כאחת? איך אנחנו גורמים לידים הפרודות - להתאחד (ליקו"מ סו)? איך אנחנו יכולים להתייחס לימים אלו במלוא הרצינות, להשקיע בעבודות גדולות וקשות מחד גיסא, ומאידך גיסא שלא לאבד את השפלות הפשוטה, ואת הגעגועים הטבעיים?!?
*
והאמת היא:
שאנחנו לא יכולים!!
כוחנו דל וקטון מלהכיל שני קצוות מנוגדים כל כך, לעבוד את ה' בתבערה יוקדת, התמדת התורה במסי"נ, תפילה בכח ויגיעה, וגם געגועים כמו של .... שרק עכשיו זכה להתקרב לאור רביה"ק, להתבודדות, והוא מרגיש קטן ושפל, חסר ומתגעגע!!
אבל אם נשכיל להתקשר אל נשמת משה משיח, שמכיל במיזוג והרמוניה נפלאה את שני הכוחות הללו, "איה" ו"מלוא", נוכל גם אנחנו לגעת בעולם של שלימות.
וההתקשרות אליו היא גדולה מאוד - ופשוטה מאוד: "התחדשות"!!!
התחדשות שבאה לאחר כשלון, היא מהווה את שיא ההתקשרות לצדיק האמת!
אמנם ודאי שמי שזכה לעבוד ולהתייגע שהוא זכה להיות קשור לצדיק, אבל רק לבחי' מרדכי - לנגלות הצדיק ולתורתו, אבל מי שמתחדש ומתחזק הרי מהותו אחוזה ודבוקה לבחי' אסתר - הנסתר שבצדיק! ואלו הם הגעגועים אחרי הצדיק בעצמו, שבכוחו הגדול יורד משה רבינו מן ההר אל שפלות העם!
*
בהתחדשות שלך, בחיפוש שלך אחר תורתו של הצדיק, ועיקר העיקרים "אחר הצדיק בעצמו"!! -
הצדיק נותן לך מקיפים חדשים, שמכוחם אתה יכול להתחדש כמו ילד קטן, לעבוד במסירות נפש עבודות נוראות, ורגע לאחר מכן להתרפק על ה' בשפלות שאין כמותה!!!
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved