Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

אווזים פטומות

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> אווזים פטומות
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
אווזים פטומות!!
"אמר רבה בר בר חנה: זימנא חדא הוה אזלינן במדברא, וחזינן הני אווזי דשמיטין גדפיהו משמניהו, וקא נגדי נחלי דמשחא מתותיהו. ואמינא להו: אית לי מניכו חולקא לעלמא דאתי? חדא דליא לי אטמא, וחדא דליא לי גדפא" (ב"ב עג-ליקו"מ ו).
תאוות הממון מעבירה בני אדם על דעתם, סוחרי העופות יודעים אל נכון שעוף שמן ערכו כפול ומכופל מרעהו הרזה, ולכן מפטמים את העופות מרצונם או בעל כרחם למען בצע כסף. גם יש שמפטמים את העופות מתאבונם הגס לבשר שמן וטוב, ובשל כך מאביסים את העופות.
האווזים עומדים במרכז מעיינים של המפטמים, כשפיו של האווז פתוח בעזרת צבתות, מלעיטים אותו באכזריות עוד ועוד, בכדי להרבות שומנו. לעיתים מצוי שיקרע או ינקב הושט או הקנה מרוב האבסת האווז, גליונות ארוכים כבר נכתבו על ידי גדולי הפוסקים בדור העבר בסוגיית נקובת הושט בהאווזים הפטומות.
*
והאווז...
האווז עצמו, סובל את סבלו בדומיה, מניח לבעליו להכאיב לו בפתיחת פיו תוך כדי יסורים איומים, ולאחר מכן בהלעטה צערו של האווז עולה עד לשמים. אך האווז אינו עושה שום תנועה, אינו מביע שום קול להראות את כאבו, הן כל תכליתו על אדמות הוא בשביל להיטיב עם בני אדם, ולמה יזעק??
חייהם של האווזים קשים ומרים, מכוחם האמיתי של האווזים יכולים הם לעוף באויר, לשחות בים, ולטייל ביבשה [נקודה עליונה ותחתונה דאלף ווי"ו אמצעי וד"ל], אך השומן הרב מסרבל את חייו של האווז, מתהלך הוא בכבדות כששומנו נסרך על הקרקע, השומן הדבוק על אבריו מציק לאווז ומקשה על הנשימה, ומביא למחלות רבות...
אך האוז שמח בחלקו, בידעו כי נועד אך ורק לצורך בני אדם, ואם כך מה לו ולסבלו הרב, בשעה שהוא ממלא את היעוד הגדול עלי אדמות, "עזרה לבני אדם"!!
אך 'דליא לי אטמא', האוז נושא את מבטו לשמים, ראה עניי ועמלי, מוכן אני לסבול סבל זה למענך אבי שבשמים, ולמען התיקון הגדול שלשמו נוצרתי!!!
*
והאדם...
כוחות הרע הגרועים ביותר נטפלים לאדם, מקשים על חייו ומסרבלים אותם, תחת שהאדם יוכל לעוף לשמי שמים, ולהבקיע בים דרך, הרי הוא מתנדנד בכבדות, ובכל פניה שלו הוא נופל ונחבל. ולא זו בלבד, אלא שכך היא מטרת חייו, ליפול ולהכשל, והאדם אינו יודע על מה ולמה??
אבל זהו עיקר התשובה, האדם שומע בזיונו ושותק, הוא מוותר על חלומותיו להשגים כאלו ואחרים, מוכן הוא לסבול למען התיקון הגדול שלשמו נוצר!!!
כמו דוד המלך [דוד-אוז=14], שסבל את סבל עם ישראל, והרים את עיניו לשמים בגעגוע ובתחנונים, אלכלך את ידי בשפיר ובשליא למען עם ישראל, ולמען שמך הגדול! הודיעני ה' 'איה חסדיך הראשונים, נשבעת לדוד באמונתך'!!
*
ואזי, מתגלים ה'חסדיך הראשונים', החסד שלפני הבריאה, חסד שכזה שיכול לתקן תבל ומלואה, מכוחו תתקן כל הבריאה, גם הנחש וחילותיו, ו.. כן, גם המאביסים עצמם, שדואגים רק להנאת עצמם, ואינם חסים על סבלם של אחרים!!!
כל העולם כולו, גם הרע הגמור, יתוקן על ידי שתיקתך והרמת העיניים לשמים, כל העולם כולו!!!!
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved